Disclaimer

Website

Hoewel de website van Anthos met de meeste zorg is opgesteld en gestreefd wordt deze aan te passen aan de laatste ontwikkelingen, is Anthos niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen of onjuistheden op deze website.

Ook bij het geven van informatie aan leden streeft Anthos uiteraard evenzeer naar zorgvuldigheid, maar kan zij niet garanderen, mede gelet op de vaak summiere informatie die haar ter beschikking komt, dat de door Anthos gegeven informatie onder alle omstandigheden correct en volledig is.

Ledeninformatie en e-mailberichten

De inhoud van deze berichten en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Ontvanger mag de inhoud slechts voor eigen gebruik raadplegen. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens de afzender respectievelijk de geadresseerde. Alle e-mail berichten worden op virussen gescand voor het verzenden.