Belangenbehartiging


Sectorbeleid 
Leden van Anthos hebben een aanzienlijke invloed op het sectorbeleid en de besteding van de vakheffingsgelden doordat Anthos voorziet in een adequate vertegenwoordiging in de besturen en commissies van het Productschap Tuinbouw (PT), de promotie-organisaties (IBC en PPH) en de keuringsdiensten (BKD en NAKTuinbouw).

Fytosanitair 
Anthos zet hoog in bij de aanpak van fytosanitaire belemmeringen en werkt hierbij intensief samen met de Plantenziektenkundige Dienst (PD). Binnen de desbetreffende sectoren streeft Anthos naar een goede afstemming met de producentenorganisaties (KAVB en NBvB), terwijl voor sectoroverschrijdende zaken nauwe contacten worden onderhouden met andere groothandelsorganisaties.

Onderzoek, Kwaliteit en Arbeid 
Vervolgens participeert Anthos in de diverse commissies ter afstemming over onderzoek, milieu, gewasbescherming, kwaliteit, onderwijs en regionale zaken. Als werkgeversorganisatie is Anthos partij bij CAO-afspraken, actief in werkgeverscommissies en betrokken bij het overleg over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Anthos communiceert intensief met zusterorganisaties, overheidsinstanties en afnemersorganisaties in binnen- en buitenland.

Interntationaal netwerk 
Door een zorgvuldig onderhoud van dit (inter)nationale netwerk is Anthos in de gelegenheid een sterke en sturende rol te spelen, zoals bij het initiëren en begeleiden van het Preshipment Programma voor export naar de USA en Canada en het Research Programma in de USA. Via de internationale contacten is Anthos in staat assistentie te verlenen bij handelsbelemmeringen waarmee individuele bedrijven te maken hebben.

Informatievoorziening
Anthos vindt het belangrijk de achterban snel en op een effectieve wijze te informeren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van circulaires (veelal via e-mail), onze participatie in het vakblad Vakwerk, maar ook door de uitgifte van nieuwsflitsen, die heel specifiek voor de leden zijn bestemd. Daarnaast vinden in Bondsverband vele bijeenkomsten plaats die gericht zijn op afzetvraagstukken, als ook op allerlei andere vraagstukken die de sector raken.

Resultaten belangenbehartiging 2012