Inkoopvoorwaarden Bloembollen

Het hoe en waarom van de Anthos Inkoopvoorwaarden

Het bestuur van Anthos heeft besloten om Inkoopvoorwaarden te ontwikkelen voor haar leden. Achter de schermen is daar geruime tijd aan gewerkt, niet alleen in eigen kring, maar ook in overleg met juristen, producenten en vertegenwoordigers van de bemiddeling. Waarom heeft Anthos dit initiatief genomen en waarin onderscheiden de voorwaarden zich, zijn veel gestelde vragen.

Vanwaar dit initiatief?
De inkoopvoorwaarden zijn opgesteld omdat leden van Anthos erom hebben gevraagd. Deze leden willen voorwaarden die beter aansluiten bij de sterk veranderde marktomstandigheden. In het bijzonder zijn ze op zoek naar bondige voorwaarden die meer leveringszekerheid bieden.

Wat zijn die dan die veranderde marktomstandigheden?
Het proces van schaalvergroting heeft ertoe geleid dat de financiële belangen van marktpartijen vele malen groter zijn dan voorheen. Het ligt daarom voor de hand dat kopers om een betere bescherming vragen ten aanzien van de kwaliteit en de leveringszekerheid. De handel is daarnaast ook gebaat bij een goede en tijdige informatievoorziening over het verloop van het productieproces, zeker wanneer blijkt dat de verkoper niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen. De bedrijven hebben bovendien te maken met de specialisatie naar afzetkanalen en met de professionalisering van hun afnemers, waardoor zij hun inkoop anders zijn gaan organiseren en andere eisen aan hun leveranciers zijn gaan stellen.

Hoe zijn de voorwaarden tot stand gekomen?
Gebruikmakend van de kennis die de organisatie heeft bij het ontwikkelen van binnen- en buitenlandse verkoopvoorwaarden, is door Anthos een eerste concept ontwikkeld. Dat is vervolgens gedeeld met het Inkoopplatform, waaraan door inkopers van ca. 35 handelsbedrijven wordt deelgenomen. Nadat het platform het sein op groen heeft gezet, zijn de voorwaarden juridisch getoetst door twee verschillende advocatenkantoren. Vervolgens is het concept besproken met een groep kwekers en daarna met de CNB en Hobaho. Naar aanleiding van de ontvangen reacties zijn de voorwaarden op onderdelen aangepast. In de week voor de introductie zijn ze tevens aan de KAVB gepresenteerd.

Waarin onderscheiden de inkoopvoorwaarden zich?
Op de eerste plaats zijn ze kort en bondig: ze bevatten 16 artikelen en met een gewoon lettertype beslaan ze 3 A-4tjes. Wat het meest in het oog springt is dat het Eigen Partij Beding er niet in voorkomt. Juist dat artikel leidt vaak tot problemen ten aanzien van de leveringszekerheid waardoor handelsbedrijven vaak nodeloos in de problemen kunnen komen met hun leveringsverplichting richting hun afnemers

Hoe is die leveringszekerheid in de Inkoopvoorwaarden geregeld?
Vrij simpel. Als de verkoper wordt geconfronteerd met een mindere opbrengst moet hij die volledig leveren. Hij is dan echter wel verplicht om daarnaast een vergoeding te betalen aan de koper voor de hoeveelheid die minder geleverd is dan 75% van de afgesproken hoeveelheid. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het verschil tussen de overeengekomen verkoopprijs en de gemiddelde marktprijs op het moment van levering. Als de verkoper heeft nagelaten om zijn koper schriftelijk te informeren over het feit dat hij niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, is hij echter wel volledig schadeplichtig. Wanneer het niet kunnen leveren te wijten is aan overmacht, dan vervalt de vergoedingsplicht voor de verkoper.

Is het wenselijk dat er twee soorten” reglementen” naast elkaar bestaan?
Die vraag heeft het bestuur van Anthos zich ook gesteld en het komt tot de conclusie dat daar geen grote bezwaren aan kleven. Het is een verantwoordelijkheid van verkoper en koper welke voorwaarden zij van toepassing verklaren op hun overeenkomst. Ze zullen kiezen voor die condities die het beste aansluiten bij hun marktpositie. Het is naar de mening van Anthos niet van deze tijd om bedrijven in een keurslijf te dwingen en hen verplichtingen op te leggen ten aanzien van de condities waaronder zij zaken wensen te doen. Daarbij komt dat als Anthos dit initiatief niet had genomen, verschillende bedrijven hun eigen voorwaarden zouden gaan ontwikkelen waardoor er meer dan twee in omloop zouden zijn gekomen.

Inkoopvoorwaarden downloaden