China lijst

In oktober 2010 is een bilateraal protocol voor de export van bloembollen tussen Nederland en China in werking getreden. Het protocol is van toepassing op de export van in Nederland geteelde tulpen & lelies. 

In het protocol zijn onder andere fytosanitaire afspraken gemaakt over quarantaine organismen, de normen die gehanteerd moeten worden tijdens zowel de veld- als de exportinspectie, alsook over de inzet van toetsmethoden om te garanderen dat partijen, die naar China worden geëxporteerd, vrij zijn van quarantaine virussen. Jaarlijks zal een inspecteur van de Chinese Plantenziektenkundige Dienst (AQSIQ) uitgenodigd worden om in Nederland mee te lopen tijdens veldinspecties, die door de BKD worden uitgevoerd. 

Onderdeel van het protocol is tevens dat Nederland aan AQSIQ een lijst overlegt met de namen van de handelsbedrijven die bloembollen exporteren naar China. Anthos is door het ministerie van LNV verantwoordelijk gesteld voor het bijhouden van deze lijst. Indien u opgenomen wenst te worden op deze lijst dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken aan het secretariaat van Anthos.  

De NVWA heeft met China afgesproken dat de lijst elk kwartaal geactualiseerd wordt. Concreet betreft dit dat de NVWA op de volgende data: 1-1-2019, 1-4-2019, 1-7-2019 en 1-10-2019 de lijst toe zal sturen aan de Chinese NPPO.