Taiwan / Tijdelijke tussenoplossing om weer zendingen te versturen

donderdag 04 februari 2021 12:58

Hierbij informeren wij u dat er met Taiwan een tijdelijke tussenoplossing is afgesproken die het mogelijk maakt om met onmiddellijke ingang weer zendingen met Lelies naar Taiwan te sturen. Voor een definitieve oplossing moet eerst nog nader overleg plaatsvinden over een issue waarover Nederland en Taiwan nog geen overeenstemming hebben bereikt. Dit overleg zal pas eind februari/begin maart plaatsvinden.

Als tijdelijke tussenoplossing is het volgende overeen gekomen. De export mag hervat worden, maar daarin mogen alleen partijen verstuurd worden die Taiwan bestempeld als ‘zonder risico’. Daarmee wordt bedoeld dat alleen partijen verstuurd mogen worden waarin de BKD tijdens de veldinspectie geen visuele symptomen van PlaMV heeft waargenomen.

Dit betekent dat de BKD de ‘Taiwan geschiktheid’ in Ketenregister moet herwaarderen. Om snel zendingen samen te kunnen stellen stelt de BKD een lotnummerlijst op van partijen die gedurende de periode waarin deze tussenoplossing van kracht is NIET naar Taiwan verstuurd mogen worden (zie bijlage). Dit zijn partijen waarin tijdens de veldinspectie symptomen van PlAMV zijn waargenomen. Aan de hand van deze lijst kunt u in uw voorraad bepalen welke partijen nu nog wel gebruikt kunnen worden. Taiwan beschikt ook over de lijst van lotnummers die niet geschikt zijn.  

Daarnaast zijn er nog 2 lotnummers die NIET verstuurd mogen worden. Deze waren onderdeel van de recent uitgevoerde Audit. Taiwan staat export van deze twee lotnummer NIET toe vanwege een nog niet afgeronde discussie over de data waarop de veldinspecties zijn uitgevoerd. Het betreft lotnummers: 031780 Fangio en 032544 Courier.

Vanaf vanmiddag 14.30 is de herwaardering ‘Taiwan geschikt’ in Ketenregister doorgevoerd.

« Terug