Update Taiwan PlAMV protocol Lelie

donderdag 18 maart 2021 10:36

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de besprekingen met Taiwan over het PlAMV protocol voor lelie. De NVWA heeft de afgelopen weken meermalen getracht een video bespreking met de NPPO van Taiwan in te plannen. Daar wilde Taiwan echter geen concrete afspraak voor maken. Taiwan gaf in eerste instantie te kennen vooraf een verbeterplan van Nederland te willen ontvangen.

Naar het zich laat aanzien is Taiwan nu alsnog bereid tot een  “live”-gesprek om de openstaande discussiepunten te bespreken. De NPPO van Taiwan heeft echter te kennen gegeven daar pas in juni tijd voor te hebben.

Het Ministerie van LNV doet nog een poging om met Taiwan het overleg op een eerder moment in te plannen. Het lijkt er echter niet op dat er op korte termijn een besluit genomen wordt wanneer de export van lelies onder de werkingssfeer van het bilaterale protocol hervat kan worden.

Wij zullen u informeren als het overleg tussen Nederland en Taiwan is ingepland.

« Terug