Tracking & Tracing op basis van Naktuinbouw Partijnummer vaste planten, Freesia en Nerine bij export naar derde landen en bij intern EU verkeer

donderdag 28 februari 2019 15:38

De afgelopen tijd heeft het secretariaat van Anthos van diverse kanten het signaal ontvangen dat er nog de nodige onduidelijkheid bestaat over het gebruik, maar vooral het nut en de noodzaak, van het Naktuinbouw partijnummer bij vaste planten, Freesia en Nerine.  In verband daarmee heeft Anthos ter verheldering onderstaand bericht opgesteld dat u kunt gebruiken in de richting van uw toeleveranciers. 

Tracking & Tracing op basis van Naktuinbouw Partijnummer vaste planten, Freesia en Nerine bij export naar derde landen en bij intern EU verkeer

Voor export van vaste planten, Freesia en Nerine via het preclearance programma naar USA/Canada moeten partijen vaste planten voorzien zijn van een partijnummer van Naktuinbouw. Dat maakt Tracking & Tracing mogelijk. Tijdens de exportinspectie wordt gecontroleerd of aangeboden partijen, mede op basis van het resultaat van de door Naktuinbouw uitgevoerde veldinspectie, voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Pest List van het preclearance programma.

Alhoewel het Naktuinbouw partijnummer niet verplicht gebruikt hoeft te worden bij export naar andere derde landen adviseert Anthos handelsbedrijven met klem om voor export van vaste planten, Freesia en Nerine naar alle derde landen uitsluitend partijen in te kopen die voorzien zijn van een partijnummer van Naktuinbouw. Dit vanwege de tendens dat fytosanitaire garanties steeds vaker geboden moeten worden vanuit de productie.

Het Naktuinbouw partijnummer biedt vanuit dat gezichtspunt bijvoorbeeld ook al voordelen bij export naar bestemmingen als de Russische Federatie en Japan. De verwachting is dat het partijnummer ook van belang wordt voor export naar China.  

Producenten van vaste planten, Freesia en Nerine hebben zelf de keuzevrijheid om, naast de verplichte jaarlijkse teeltaangifte, wel of niet een partijaangifte in te dienen bij Naktuinbouw. Met het indienen van een partijaangifte verruimt een teler de afzetmogelijkheden van zijn partijen.

Afgifte partijnummers door Naktuinbouw
Producenten van vaste planten, Freesia en Nerine worden door Naktuinbouw verzocht om de partijaangifte zo vroeg mogelijk in te dienen, liefst binnen 2 weken na het planten, en niet te wachten tot het hele perceel is geplant of dit pas te toen vlak voor uitlevering van producten aan handelsbedrijven. Als een producent zijn partijaangifte pas indient na de reguliere veldinspectie van Naktuinbouw dan heeft dit tot gevolg dat er een extra veldinspectie moet worden uitgevoerd.

Bij de partijaangifte voert Naktuinbouw een controle uit op de naamgeving aan de hand van de naambestanden bij Floricode. De afgelopen twee seizoenen is daar veel aandacht aan besteed en op basis daarvan zijn veel onjuiste namen in partijaangiftes gecorrigeerd. Naktuinbouw verwacht dat de beoordeling van de partijaangifte dit jaar daardoor soepeler zal verlopen.

Edi codering
Het wordt steeds belangrijker dat partijen voorzien zijn van een Edicode op cultivarniveau zodat informatie van een partij digitaal uitgewisseld kan worden tussen bedrijfssystemen en ook met systemen van de overheid. Gegevens en kenmerken van een partij zijn voor de ontvanger dan direct inzichtelijk. Dit levert logistieke voordelen op en dient tevens een fytosanitair belang. Voor export naar derde landen wordt -  op basis van Edi codering - via Ketenregister en eCertNL ingezet op digitale uitwisseling van het fytosanitair certificaat met ontvangende landen.

Anthos adviseert veredelaars en teeltbedrijven die een nieuwe cultivar in de markt brengen om daarvoor een Edicode aan te vragen. eCertNL gaat uit van het bestand van Floricode. Daarin zijn ook de Edicodes van Varb ondergebracht.

Naktuinbouw partijnummer cruciaal tijdens de exportinspectie
De exportinspectie bestaat uit drie onderdelen, te weten controle van Documenten, Identiteit en de Fysieke inspectie (DIF).

  • D: Handelsbedrijven moeten bij export via het preclearance programma een inspectielijst aanbieden waarop bij elke partij het partijnummer van Naktuinbouw vermeld staat (bij partijen bloembollen moet het BKD lotnummer vermeld worden);

In verband daarmee is het voor handelsbedrijven cruciaal dat toeleveranciers op hun leveringsbericht bij elke partij het Naktuinbouw partijnummer vermelden. Het komt regelmatig voor dat het partijnummer ontbreekt en dat handelsbedrijven er in de drukte van het seizoen veel tijd aan kwijt zijn dat alsnog bij de toeleverancier te achterhalen. Tevens wordt bij dit onderdeel bijvoorbeeld ook gecontroleerd of partijen Hosta beschikken over de HVX verklaring.

  • I: Aan de hand van de inspectielijst wordt vervolgens eerst gecontroleerd of alle partijen ook daadwerkelijk fysiek ter inspectie worden aangeboden.

Om dit vlot te laten verlopen zijn handelsbedrijven er enorm bij gebaat als toeleveranciers ervoor zorgen dat het Naktuinbouw partijnummer eveneens vermeld staat op de labels op de kratten. Ten aanzien van dit punt kunnen producenten zelfs twee vliegen in n klap slaan door ervoor te kiezen om de vermelding van het Naktuinbouw partijnummer op het label op de krat te combineren met het EU plantenpaspoort. Zie onderstaand toelichting bij nieuw format plantenpaspoort.  

  • F: Tijdens de fysieke inspectie wordt vastgesteld of de aangeboden partijen voldoen aan de normen voor ziekten en plagen van het preclearance programma

Nieuw format Plantenpaspoort
Op basis van de nieuwe Europese Plant Health Verordening , die van kracht wordt met ingang van 14 december 2019, worden alle ‘plants voor planting’ (daar vallen ook bloembollen en vaste planten onder) plantenpaspoortplichtig. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden van een vast omschreven format.

Het plantenpaspoort bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

  • Letter A met de botanische naam

De botanische naam bij de letter A moet minimaal bestaan uit de geslachtsnaam. Soortnamen of cultivar/ras namen toevoegen is toegestaan. Ook een opsomming van meerdere botanische namen bij de letter A is toegestaan als de handelseenheid meerdere gewassen bevat.

  • Letter B met ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer (NL-123456789).

Naktuinbouw heeft het fytosanitair registratienummer op 3 december jongstleden per e-mail naar alle geregistreerde bedrijven gestuurd. De BKD verstrekt het fytosanitair registratienummer aan alle bij de BKD geregistreerden in de week van 25 februari. Bedrijven die vaste planten, Freesia, Nerine en bloembollen telen of verhandelen krijgen van Naktuinbouw en BKD hetzelfde fytosanitair registratienummer.

  • Letter C met de traceerbaarheidscode

Vermelding van C is verplicht, behalve voor partijen die zonder verder voorbereiding klaar zijn voor verkoop aan de consument. Dit zijn kant en klare eindproducten die ‘klaar zijn voor levering aan consument’. Deze uitzondering geldt niet voor internetverkoop.

Bij C mag het BKD lotnummer, partijnummer Naktuinbouw voor vaste planten of eigen intern nummer vermeld worden. Advies is om, indien beschikbaar, de officiële nummers van de keuringsdienst hiervoor te gebruiken. Combinatie van een officieel nummer (b.v. BKD lotnummer) met eigen (partij) nummer is ook toegestaan. Opsomming van meerdere traceerbaarheidscodes is toegestaan. De traceerbaarheidscode moet aansluiten bij de voorraadadministratie van het bedrijf genoemd bij letter B.

  • Letter D met de ISO-code land van oorsprong/productie, ook vermelden als dit Nederland is
  • EU vlag in kleur of zwart/wit of wit/zwart
  • Plant Passport

« Terug