Afvalfonds Verpakkingen

Wanneer u in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt en/of ontdoet na import, bent u verplicht zich aan te melden en Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen. 

U bent bijdrageplichtig wanneer u een ondernemer bent in de zin van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en u één of meerdere van de onderstaande handelingen in Nederland verricht:

A. Toevoegen van verpakkingsmateriaal: Wanneer u aan goederen verpakkingsmateriaal toevoegt (of dit laat doen, bijvoorbeeld door een loonverpakker*) en deze goederen aan een derde in Nederland ter beschikking stelt, bent u bijdrageplichtig voor al het gebruikte verpakkingsmateriaal;

B. Ontdoen van verpakkingsmateriaal na import: Wanneer u goederen van buiten Nederland naar Nederland invoert bent u bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal dat u na invoer hebt verwijderd en afgevoerd;

C. Import en ter beschikking stellen aan een derde in Nederland: Wanneer u goederen van buiten Nederland naar Nederland invoert en aan een derde in Nederland ter beschikking stelt, bent u bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal waarin u de goederen hebt ingevoerd. 

Anthos is met het Afvalfonds Verpakkingen in gesprek om te bezien of het nuttig is om het eerder (2013) samen met LTO gesloten convenant te verlengen.

Historie (2013)

Het kabinet heeft per 1 januari 2008 de verpakkingenbelasting ingevoerd. De verpakkingenbelasting was destijds een maatregel bedoeld als vervanger van het Convenant Verpakkingen (zoals dat tot dat moment geldig was), gecombineerd met een belastingmaatregel. Invoeren van de letter van de wet zou voor kwekerijen en handelsbedrijven in de boomkwekerij- en vaste plantensector financiële, maar vooral veel administratieve lasten tot gevolg hebben. Door uw sectororganisaties Anthos en LTO Nederland is aangedrongen bij de het Ministerie van Financiën en de belastingdienst om een sectorafspraak te maken. De wet bood deze mogelijkheid. Eind 2008 was overeenstemming over deze sectorafspraak bereikt en we dachten dat het dossier hiermee afgesloten was. Deze sectorafspraak hebben we destijds naar de sector toe gecommuniceerd. Toch werd de discussie in de jaren daarna steeds opnieuw door de belastingdienst geopend. 

De jaren daarna bleek namelijk dat om juridische redenen het Ministerie van Financiën er maar niet in slaagde om deze sectorafspraak vast te leggen in een Algemene Maatregel van Bestuur. Vanuit Financiën en de Belastingdienst werd telkens bij de sector aangedrongen op aanvullende informatie. Hoewel Anthos en LTO steeds deze informatie voor zover mogelijk hebben geleverd, bleek vastlegging juridisch niet mogelijk. Onderwerp van discussie bleef het exportpercentage ten opzichte van de productiewaarde (verkoopwaarde) en de definiëring van plantpotten. 

Afgelopen maanden bleek het mogelijk om de afspraak iets afgezwakt wel vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst zou behalve door Financiën / Belastingdienst en de belangenorganisaties Anthos en LTO Nederland ook ondertekend moeten worden door individuele bedrijven. Graag doe ik een beroep op u om ook deze vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Bij ondertekening door voldoende boomkwekerijen en handelsbedrijven kan de vaststellingsovereenkomst in werking treden. Dan kunnen boomkwekerijbedrijven een aftrek van 68% toepassen op alle gebruikte materialen in verband met de export van boomkwekerijproducten. Voor het gebruik van plantpotten kan bovendien nog een aftrekpercentage van 64% worden gehanteerd. Na aftrek van beide percentages zou dan alleen nog belasting betaald moeten worden over de kilogrammen verpakkingsmateriaal boven de drempel van 15.000 kg (2008 en 2009) of 50.000 kg (in de jaren daarna). De verwachting hierbij is dat de financiële lasten voor verreweg de meeste bedrijven zijn gereduceerd naar 0.

Sluiten