Bloembollen

Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van het Productschap Tuinbouw: http://www.tuinbouw.nl/export

Teelt de grond uit bloembollen

Dit project maakt deel uit van het tuinbouwbrede programma ‘teelt de grond uit’ dat al enkele jaren loopt. Algemene doelstelling is (verdere) ontwikkeling van (nieuwe) teeltsystemen (los van de grond) die voldoen aan (toekomstige) regelgeving op het gebied van water en mineralen door minimale of geen emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. T/m 2012 is voor bollen onderzoek gedaan aan drie...

Organische stofbemesting hyacint

Stalmest wordt algemeen gebruikt om goede kwaliteit en opbrengst bij hyacinten te krijgen. Door de meststoffenwet wordt het gebruik van stalmest beperkt terwijl er geen goede alternatieven zijn. In verkennend onderzoek is aangetoond dat stalmest daadwerkelijk nodig is voor goede kwaliteit en opbrengst. In dit project wordt onderzocht hoeveel stalmest nodig is en in welke combinaties met andere meststoffen het gegeven kan worden om...

Landelijk milieuoverleg bloembollen

Binnen dit project worden alle milieugegevens verzameld en verwerkt tot de jaarlijkse milieurapportage.

N-behoefte zantedeschia ten behoeve van bemestingsadvies

De N-gebruiksnorm voor Zantedeschia is vastgesteld op 110 kg N per hectare. Telers ervaren de gebruiksnorm als te krap voor een goede gewas- en knolgroei. Om een nieuw N-bemestingsadvies te onderbouwen dienen gegevens van minimaal 4 datasets (2 jaar, 2 locaties) te worden aangedragen waaruit blijkt dat het bestaande N-bemestingsadvies niet voldoet.Er zijn reeds 2 datasets beschikbaar uit eerder onderzoek. In...

Teelt de grond uit in noordoost Nederland

In het project Teelt de grond uit wordt sinds 2010 onderzoek uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies in kleine volumes substraat. De focus ligt hierbij op duinzandgrond.Ruim 40% van de lelieteelt vindt plaats in Noordoost Nederland, op dekzandgronden. In dit project wordt een pilotproef aangelegd in Drenthe, waarbij de lelies in goten/sleuven met gestoomd dekzandgrond en kokos/veen...

Bladbemesting tegen N-gebrek fase 1

De meeste gewassen kunnen zowel via de wortels als via het blad stikstof opnemen. Bij bladbemesting is inregenen niet nodig, waardoor er minder kans op uitspoeling is. Mogelijk kan stikstof door de plant efficiënter via het blad dan via de wortel opgenomen worden. Dat wil zeggen, met minder stikstofverlies. In dit project wordt gekeken welk deel van de toegediende N wordt opgenomen door het blad.

N-behoefte leliecultivars ten behoeve van bemestingsadvies

De N-gebruiksnorm voor lelie is vastgesteld op 145 kg N per hectare op zand, löss en veen en 155 kg per hectare op klei. Telers ervaren de gebruiksnorm voor met name het nieuwe assortiment snelgroeiende cultivars te krap voor een optimale gewas- en bolgroei.Dit project heeft als doel de gemiddelde N-behoefte van lelie te bepalen voor hoogproductieve leliecultivars door middel van het uitvoeren van een...

WaterABC

De partners in het Platform Duurzame Gewasbescherming willen de waterkwaliteit verbeteren en de normoverschrijdingen met gewasbeschermingsmiddelen terug brengen. Vanuit een vijftal werkgebieden zal men door borgingsmechanismen de toepassing van duurzame maatregelen door een brede groep telers stimuleren.

Uitspoeling gebruikte potgrond

Doordat gebruikte potgrond volgens de wet een afvalstof is moeten telers bij opslag op het erf speciale maatregelen treffen. Langer dan een half jaar opgeslagen potgrond moet voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer met lekwateropvang om uitspoeling van stikstof en fosfaat te voorkomen. Het is echter niet bekend of en zo ja, hoeveel stikstof en fosfaat uit dergelijke potgrondhopen spoelt. In dit project wordt gekeken naar de...

Goed door grond

In 2010 is het project Goed door Grond van start gegaan, een initiatief van 10 bollentelers in Noord-Holland. In dit project zetten de betrokken bloembollenbedrijven een passend bodemmanagementsysteem op dat gedurende 3 jaar op een deel van het perceel wordt toegepast. Centrale vraagstelling is: Leidt een dubbele dosering compost en de teelt van groenbemesters tot verhoging van de biodiversiteit en bodemwaarbaarheid? De nadruk ligt hierbij op...

Zuivering dompelbadrestanten met Sentinel

Voor het verantwoord verwijderen van dompelbadrestanten bestond de beschikking ‘Verwijdering dompelvloeistof bloembollen en -knollen’. De wetgeving waaronder deze beschikking viel is momenteel niet meer van kracht. De nieuwe wetgeving geeft formeel geen mogelijkheden voor het uitrijden van dompelbadrestanten. Uitrijden is vooralsnog een werkbare/acceptabele oplossing. Het is niet duidelijk hoe lang dat nog zo zal blijven...

Verlaging fosfaatbelasting met omhulde drain

In het kader van het project Fosfaatfilters is in 2010 door een drainagebedrijf een omhulde drain aangelegd tussen twee bestaande drains op een perceel van een bloembollenbedrijf. De omhulling bestaat uit een laagje van 10 cm ijzerzand. Het ijzerzand zuivert het overtollig bodemwater door het opgelost fosfaat te binden voordat het water door de omhulde drain kan worden afgevoerd naar de sloot. De omhulde drain bleek...

Tagetes gescheurd grasland voorvrucht lelie

In dit project wordt onderzocht of Tagetesteelt na het scheuren van grasland in juni een toepasbaar alternatief is voor chemische grondontsmetting. Dit teeltsysteem wordt vergeleken met twee andere systemen waarbij grasland in augustus wordt gescheurd, en waarbij wel of geen chemische grondontsmetting wordt toegepast.

Bladbemesting tegen N-gebrek fase 1

De meeste gewassen kunnen zowel via de wortels als via het blad stikstof opnemen. Bij bladbemesting is inregenen niet nodig, waardoor er minder kans op uitspoeling is. Mogelijk kan stikstof door de plant efficiënter via het blad dan via de wortel opgenomen worden. Dat wil zeggen, met minder stikstofverlies. In dit project wordt gekeken welk deel van de toegediende N wordt opgenomen door het blad.

Fosfaatarme organische materialen bollenteel

Met het intreden van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 1 januari 2010 zijn de fosfaatgebruiksnormen verder aangescherpt. Om de kwaliteit van bloembollenpercelen op duinzandgrond voor de langere termijn te waarborgen is het van belang om te beschikken over alternatieve materialen die veel effectieve organische stof leveren en weinig fosfaat bevatten. Voorwaarde hierbij is dat andere belangrijke functies die...

Duurzame bloembollenteelt

Het project betreft het vervolg van het lopende project waarbinnen het milieuplatform en het landelijk milieuoverleg bloembollen een belangrijke rol spelen in het vergaren en het overdragen van beleidsstandpunten en kennis richting het bedrijfsleven. Door beleidsontwikkeilng op het gebied van water, mineralen, ruimtelijke ordening, afval en gewasbescherming te vertalen naar de bloembollensector worden bloembollenbedrijven ondersteund bij...

Teelt uit de grond, bijdrage bloembollen

Het doel van het onderzoeksproject “Teelt de grond uit” in de bloembollensector voor 2010 was het krijgen van een eerste indruk van de mogelijkheden van bloembollenteelt los van de grond. Daartoe zijn bij PPO in Lisse proeven uitgevoerd met teelt van hyacint, tulp, Fritillaria en lelie in klein volume (bakken) met diverse substraten en waterteelt. Daarnaast zijn lelies geteeld op de locatie Oostwaardhoeve (Bollenmeer), waar...

Puridrain, drainage en waterzuivering

In het project wordt een instrumentarium ontwikkeld voor de zuivering van oppervlakte water, met name voor P en N.

Verhoging stikstofbenutting uit stalmest

Stalmest geeft in de hyacintenteelt een goede kwaliteit opbrengst. Tegelijk is het toepassen van stalmest lastig omdat door mineralisatie in de tweede helft van het jaar een groot deel van de stikstof niet beschikbaar is voor het gewas. In dit project wordt naar methoden gezocht om stikstof meer gecontroleerd te laten vrijkomen. Daartoe wordt het gebruik van groenbemesters, nitrificatieremmers en toevoegen van organisch...

Actief koolfilter voor verwijderen actellic

Uit een met Actellic behandelde bewaarcel kan pirimifos-methyl via condensvocht in het lokale aquatische milieu terechtkomen. Doel van dit onderzoek is om een filter te ontwikkelen en implementeren wat in de bestaande condensafvoer geplaatst kan worden zodat pirimifos-methyl uit het condensvocht wordt verwijderd.

Uitspoeling gebruikte potgrond

Doordat gebruikte potgrond volgens de wet een afvalstof is moeten telers bij opslag op het erf speciale maatregelen treffen. Langer dan een half jaar opgeslagen potgrond moet voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer met lekwateropvang om uitspoeling van stikstof en fosfaat te voorkomen. Het is echter niet bekend of en zo ja, hoeveel stikstof en fosfaat uit dergelijke potgrondhopen spoelt. In dit project wordt gekeken naar de...

Belang zoetwatervoorziening tuinbouw

Men wil het belang van een goede gegarandeerde zoetwatervoorziening vastleggen alsmede de gevolgen van veranderingen in de bestaande zoetwatervoorzieningen voor de open tuinbouwteelten (te beginnen met bollen) in Nederland. Hiervoor worden verschillende communicatie doeleinden gebruikt. Bij dit project is ook een filmpje beschikbaar. Het filmpje is op te vragen bij de onderzoekscoördinator.

N-behoefte zantedeschia ten behoeve van bemestingsadvies

De N-gebruiksnorm voor Zantedeschia is vastgesteld op 110 kg N per hectare. Telers ervaren de gebruiksnorm als te krap voor een goede gewas- en knolgroei. Om een nieuw N-bemestingsadvies te onderbouwen dienen gegevens van minimaal 4 datasets (2 jaar, 2 locaties) te worden aangedragen waaruit blijkt dat het bestaande N-bemestingsadvies niet voldoet.Er zijn reeds 2 datasets beschikbaar uit eerder onderzoek. In...

Tagetes gescheurd grasland voorvrucht lelie

In dit project wordt onderzocht of Tagetesteelt na het scheuren van grasland in juni een toepasbaar alternatief is voor chemische grondontsmetting. Dit teeltsysteem wordt vergeleken met twee andere systemen waarbij grasland in augustus wordt gescheurd, en waarbij wel of geen chemische grondontsmetting wordt toegepast.

N-behoefte leliecultivars ten behoeve van bemestingsadvies

De N-gebruiksnorm voor lelie is vastgesteld op 145 kg N per hectare op zand, löss en veen en 155 kg per hectare op klei. Telers ervaren de gebruiksnorm voor met name het nieuwe assortiment snelgroeiende cultivars te krap voor een optimale gewas- en bolgroei.Dit project heeft als doel de gemiddelde N-behoefte van lelie te bepalen voor hoogproductieve leliecultivars door middel van het uitvoeren van een...

Teelt de grond uit in noordoost Nederland

In het project Teelt de grond uit wordt sinds 2010 onderzoek uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies in kleine volumes substraat. De focus ligt hierbij op duinzandgrond.Ruim 40% van de lelieteelt vindt plaats in Noordoost Nederland, op dekzandgronden. In dit project wordt een pilotproef aangelegd in Drenthe, waarbij de lelies in goten/sleuven met gestoomd dekzandgrond en kokos/veen...

Alternatieven voor gramoxone bollenteelt

Herbiciden op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride zijn verboden per 1 augustus 2007. Middelen met deze stof werden gebruikt om onkruid te bestrijden voor opkomst van de bloembollen. Paraquat werkt als contactmiddel goed tegen bijna alle onkruiden, ook tegen lastig te bestrijden grassen. Het middel Roundup kan ook gebruikt worden, maar heeft een minder goede werking op een aantal onkruiden, het kan niet onder alle...

Onderzoek tulpenteelt

Het doel voor de toepassing in de praktijk is: Ontwerp en test een niet te bewerkelijke selectiemethode waarmee een sterk verklisterde partij in korte tijd tot een goed producerende partij (goede groeikracht en productie) kan worden gevormd.

Fusarium, detectie en vruchtwisseling

In dit project zijn een tweetal veldpathogeniteitstoetsen met narcis en hyacint, een kastoets met amaryllis en een proef over de overleving van Fusarium isolaten op niet waardplant gewassen uitgevoerd. In de veldpathogeniteitstoets narcis en hyacint worden de gewasspecifieke Fusarium isolaten getoetst op verschil in mate van pathogeniteit en op het soort ziekte symptoom dat ze kunnen veroorzaken.

WWB tegen kroonrot nerine

Bij de teelt van Nerine vormt kroonrot (Sclerotium rolfsii of S. delphinii) een steeds groter probleem. De schimmels hebben een brede waardplantenreeks en de sclerotiën kunnen meer dan 10 jaar in de grond overleven. Schoon uitgangsmateriaal kan een deel van de problemen voorkomen. ‘Schoon’ is echter visueel lastig vast te stellen, omdat de sclerotiën onder de bolhuid zitten. Uit oriënterende proeven bleek een warmwaterbehandleing (met...

Bemesting waterbroei

In dit tweejarig project zijn allerlei vormen van bemesting en watergiftsystemen met elkaar gecombineerd. De bedoeling was om een duidelijk antwoord te geven op de vraag welke bemestingsmethode het beste is.

Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur

Het doel van het onderzoek is het beperken van het zuur door methoden te ontwikkelen om de bevochtigingsduur zo kort mogelijk te houden met behoud van een goede pelkwaliteit. Het streven is om de bollen binnen 5 uur pelrijp te maken. Tevens wordt gekeken naar het vervroegen van het pelmoment: zo kort mogelijk na het rooien pellen zonder de bollen pelrijp te hoeven maken door bevochtigen.

Impactanalyse gewasbeschermingsverordening

De studie zal inzicht geven in de economische gevolgen van de EU gewasbeschermingsverordening op met name bedrijfsniveau met een globale vertaling naar sectorniveau. Zowel de gevolgen van de parlementsvoorstellen (EP - cut-off) als de commissievoorstellen voor CMR (EC – CMR) en endocriene (EC – end.) eigenschappen worden doorgerekend. Het onderzoek beperkt zich tot de volgende gewassen: akkerbouw: consumptieaardappelen...

Bestrijding van knolcyperus, vervolg

Op een onbeteeld perceel in Drenthe wordt het effect van verschillende bestrijdingsmethoden op knolcyperus onderzocht. Er zijn goede resultaten geboekt maar vervolgonderzoek is wenselijk om de bestrijding te optimaliseren. In dit project wordt de Monam toepassing en bestrijding met nieuwe herbiciden geoptimaliseerd.

Bestrijding zwartsnot hyacint, droogrot gladiool

Sclerotinia bulborum veroorzaakt zwartsnot in hyacint en Stromatinia gladioli veroorzaakt droogrot in gladiool. Beide pathogene schimmels maken sclerotiën waarmee ze jarenlang kunnen overleven in de grond en het is onzeker of het huidige grondontsmettingsmiddel op termijn beschikbaar blijft. In dit project worden een aantal synthetische en twee biologische middelen onderzocht op hun werking tegen beide schimmels.

Aardappelmoeheid (AM) in de bollenteelt

Per 1 juli 2010 zijn de AM regels aangescherpt waardoor het voor bollentelers moeilijker is om AM-vrij land te vinden. In dit project worden bollentelers begeleid in het AM-vrij maken van land voor bollenteelt in Noord en Midden Nederland, zodat de beschikbaarheid van bollenland in deze regio’s op het gewenste peil blijft. Het project omvat de volgende activiteiten: Werving: Informeren van geïnteresseerde bedrijven door...

Risico en beheersing bollenmijt zantedeschia

Sinds 2002 zijn enkele gevallen bekend waarbij bollenmijten grote schade aanrichtten in Zantedeschiaknollen tijdens de bewaring. Tot dat moment werden bollenmijten alleen gevonden als opruimers van dood of aangetast materiaal (rotte of verkalkte knollen). Een eerste oriënterende proef gaf aan dat deze mijten actief Zantedeschiaknollen konden aantasten. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen: Om welke...

Machinale detectie tulpenvirus open veld

Het ontwikkelen en testen van een autonoom werkend prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virusbesmette (tulpen-) planten in het open veld. Het streven is het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen. Te behalen voordelen zijn economisch, arbeidstechnisch en milieukundig.

Erwinia chrysanthemi in amaryllidaceae

In 2007 werd voor de eerste keer Erwinia chrysanthemi aangetoond in narcisbollen, die tot de Amaryllidaceae behoren. Middels dit project wordt meer inzicht verkregen in of, en zo ja, op welke wijze, de bacterie Erwinia chrysanthemi narcisbollen kan aantasten onder Nederlandse teeltomstandigheden. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Broei van tulpen

Het doel van dit project is een oplossing zoeken voor het kiepprobleem met gebruikmaking van negatieve DIF.

Teelt bijzondere bolgewassen

In de periode van 1998 t/m 2005 is binnen dit project onderzoek verricht aan diverse aspecten bij de teelt van bijzondere bolgewassen.

Monocotyle vs dicotyle resististentie tegen botrytis

De doelstellingen welke in dit onderzoek worden beoogd zijn: Het bepalen van de eventueel aanwezige oxaalzuurproductie, dan wel andere zuren, van de bovengenoemde Botrytis soorten. Het aantonen en karakteriseren van eventuele oxalaat oxidase genen (OXO) in bovengenoemde monocotyle gewassen en de eventuele co-factoren die hierbij een rol spelen. Het onderzoeken van de mogelijkheid om een resistentie te...

Bestrijding van mijten bij tulpen

Bollen-, stro- en galmijten vormen een probleem in de teelt en broeierij van tulpen. Bestrijding van mijten vindt plaats door middel van een Actellic behandeling. Dit project wordt de toepassing van ozon in de bewaarcel getest als alternatieve bestrijdingsmethode voor mijten.

Diagnostisch onderzoek 2006

In het project is een scheiding aangebracht tussen diagnostisch onderzoek dat direct met de analyse van een monster te maken heeft en zaken die breder en relevant voor de sector als geheel zijn. Omvangrijker verdiepende experimenten, naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, vallen onder het deel van het project dat via PT gefinancierd wordt. Afgelopen jaren is verdiepend onderzoek uitgevoerd bij onder andere krokusknolaaltjes in...

Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal

In dit project wordt nagegaan of de cultivarkeuze een instrument kan zijn bij de beheersing van wortellesieaaltjes in lelie. Hiertoe worden de waardplantstatus en de schadetolerantie (wortelrot, groeiremming) van de 4 grootste leliecultivars voor wortellesieaaltjes bepaald. Bij de huidige onderzoeksmethoden zijn de onderzoekskosten voor een uitgebreide cultivar screening te hoog. Het onderzoek geeft eveneens...

Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie

Wortellesieaaltjes in lelie kunnen via grondontsmetting en via warmwaterbehandeling van het plantgoed bestreden worden. Door minder mogelijkheden voor grondontsmetting en het verbod op gebruik van formaline in het warmwaterbad is het moeilijker geworden wortellesieaaltjes goed te bestrijden. In dit project wil PPO uitzoeken of het mogelijk is de wwb te optimaliseren om zonder toepassing van formaline toch een goede...

Effect nabewaring op laat zuur en broei

Door de toename van de waterbroei van tulpen worden de bollen steeds langer onder droge omstandigheden bewaard bij relatief hogere temperaturen. Vanuit de broeierij en export zijn sterke aanwijzingen dat partijen bollen voor de late waterbroei een hoger uitvalpercentage als gevolg van zuur hadden dan partijen die voor de vroegbroei gebruikt worden. Doel van het project is het beperken van het late zuur door de strategie van...

Voorkomen fusarium in opslag tulp

De schimmel Fusarium oxysporum is debet aan vrij veel uitval in tulp. Sinds 2000 is er sprake van een sterke toename van dit probleem door de hele keten. Naast onderzoek in het productiedeel van de keten, op de bollenteeltbedrijven, is ook bij de exportbedrijven de problematiek gevolgd. Exporteurs zien tijdens de bewaring door de jaren heen meer en meer zuur ontstaan. Het uitzoekwerk vormt een alsmaar groeiende kostenpost. Door...

Voorkomen penicilliumgroei op tulpenbollen

In het project worden methoden onderzocht om Penicilliumgroei op tulpenbollen te voorkómen. Penicillium tast de bol niet aan, maar ontsiert de bollen en maakt ze daardoor minder waard. Verschillende middelen waaronder reinigingmiddelen en middelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) worden onderzocht, evenals de mogelijkheid van ruimteontsmetting en combinaties van verschillende middelen en methoden.

Anders drogen tegen penicillium in lelie

Een aangepaste terugdroogmethode ontwikkelen om na het spoelen infectie door Penicillium te voorkomen of te verminderen.

Onkruidbestrijding bloembollenteelt

Onderzoek met herbiciden om een breed middelenpakket beschikbaar te hebben om de diverse problemen (middelenverboden, adaptatie, uitselectie etc.) bij de onkruidbestrijding in bloembollen het hoofd te kunnen bieden. Tevens worden mogelijkheden voor geïntegreerde onkruidbestrijding onderzocht.

Galmijtbestrijding van lab naar praktijk

Doel van dit onderzoek is het inpassen van de perspectiefvolle resultaten uit het voorgaande kleinschalige onderzoek “Alternatieve bestrijding mijten tulp & lelie” naar de praktijkomstandigheden van tulpenteeltbedrijven. De andere oplossingsrichting waarbij een GNO werd verdampt in de cel wordt niet verder uitgetest op praktijkschaal door het ontbreken van zicht op toelating van deze GNO.

WWB tegen M. chitwoodi

Meloïdogyne chitwoodi is een quarantaineziekte. Dit betekent dat besmette gladiolenknollen niet mogen worden geëxporteerd. Ook de verspreiding via plantgoed moet worden vermeden. In dit project is onderzocht of de aaltjes met een warmwaterbehandeling bestreden kunnen worden.

Bemestingsadvies bloembolgewassen

De Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen geeft een overzicht van de bemestingsadviezen die op basis van onderzoek en met informatie van voorlichting en praktijk zijn opgesteld voor bolgewassen. Adviezen worden gegeven voor bemesting met stikstof, fosfaat, kalium, magnesium, borium en ijzer, en voor bekalking en organische bemesting. De adviezen geven de richtlijn voor de minimale gift waarbij een optimale opbrengst en...

Ploffers in dahlia

Ploffers in Dahlia is een verschijnsel waarbij de knollen tijdens de stekproductie natrot wegvallen. Er is onderzocht of de bacterie Erwinia chrysanthemi, de veroorzaker van verwelkingsziekte in Dahlia, de oorzaak zou kunnen zijn van dit verschijnsel. Omdat de ziektesymptomen niet overeenkwamen, infectieproeven niet lukten en ook de toets op deze bacterie vaak een negatieve uitslag gaf is geconcludeerd dat deze bacterie niet de veroorzaker van...

Introductie virusresistentie in lelie

Lelies kunnen vatbaar zijn voor lelievirussen. Virus-resistentie kan de opbrengst sterk verhogen. Via biotechnologische methoden was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project is de resistentie verder onderzocht in kas- en in veld proeven.

Pilot toetsing op erwinia in hyacint

In eerder onderzoek is een protocol ontwikkeld waarmee Erwinia mbv PCR en ELISA gedetecteerd kan worden in bolgewassen, waaronder hyacint. Deze toetsen zijn onder laboratorium condities bruikbaar. In dit project worden reeds ontwikkelde toetsen omgebouwd naar grootschalige en routinematige praktijktoetsen.

Betrokkenheid bladluis bij virusoverdracht lelie

De teelt en export van lelie ondervindt grote schade door virussen als leliemozaïekvirus (LMoV) en leliesymptoomloosvirus (LSV). Dit project verschaft gedetailleerde kennis over het moment van virusverspreiding in lelie en de betrokkenheid van specifieke bladluissoorten.

Rol huidmondjes bij zuur in tulp

De Fusariumschimmel kan een tulpenbol aantasten via een verwonding of via huidmondjes op de bol. Huidmondjes op tulpenbollen sluiten zichzelf af door middel van een waspropje. De vraag is hoe de aanwezigheid van de waspropjes van invloed is op de infectie door Fusarium en op de effectiviteit van middelen tegen Fusarium op reeds in huidmondjes gevormde infecties. In dit project wordt bekeken welk aandeel de infectie via huidmondjes...

Mangaanbladbemesting boldompeling lelie

De mogelijkheden in beeld brengen van verschillende mangaanhoudende stoffen om door middel van boldompeling of bladbemesting het gewenste mangaangehalte in de bol op peil te houden. Een van de redenen om dit project uit te voeren is de mogelijkheid om de hoeveelheid actieve stof per ha te verminderen.

Onbekend wortelrot in lelie

In dit project wordt nagegaan welke schimmels worden aangetroffen in leliewortels met onbekend wortelrot, teneinde meer inzicht te krijgen in de mogelijke veroorzakers. Tevens wordt teeltinformatie verzameld om een beeld te krijgen over de omstandigheden waaronder het onbekende wortelrot is opgetreden. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Tegengaan wortelbederf ijstulpen

Doel van het project is om manieren te vinden die het wortelbederf in ijstulpen tegengaan of drastisch beperken. De richtingen die daarvoor in het project worden gevolgd zijn: De soort substraat. Wel of geen inlegvellen onderin de bakken. De ontsmetting van het substraat. De pH in het substraat. Het moment van opplanten en invriezen.

Mycorrhiza's en efficiente fosfaatopname

Het gebruik van meststoffen (vooral fosfaat, maar ook b.v. stikstof) zal naar verwachting verder worden beperkt in het kader van nieuwe gebruiksnormen bemesting en de Kaderrichtlijn Water. Een van de mogelijkheden waarmee met een lagere nutriëntenaanvoer op uitspoelingsgevoelige duinzandgronden toch een goede bolopbrengst te realiseren is, is het toepassen van mycorrhiza’s. Mycorrhiza’s zijn symbiotische schimmels die...

Diagnostisch onderzoek bloembolgewassen

Snel en nauwkeurig identificeren van de veroorzakers van de schade is belangrijk voor een goede bestrijding, of voor afwikkeling van schadegevallen, evenals voor meer kennis over ziekten en plagen. Op basis van deze kennis kunnen gewasbeschermingsadviezen worden verbeterd.

Verhoging temperatuur warmwaterbehandeling tulp, vervolg

In veel bol- en knolgewassen wordt een WWB toegepast ter bestrijding van aaltjes. Onderzoek heeft aangetoond dat een WWB tot en met 45 °C in weinig uitval resulteert van zowel tulpenplantgoed als -leverbaar. In dit onderzoek wordt de optimale combinatie van rooitijdstip, kooktemperatuur, voor- en nawarmte bepaald.

Vergelijk N-meststoffen en -methoden

Doelmatige stikstofbemesting is van groot belang voor een optimaal teeltresultaat, binnen de N-gebruiksnormen. In 2002-03 is in het kader van een meerjarig project een proef uitgevoerd met meerdere stikstofbemestingsmethoden bij tulp, om te onderzoeken met welke meststoffen en meetmethoden de hoogste opbrengst bij de laagste N-gift bereikt kan worden.

Effect zuurbeperkende maatregelen op broeikwaliteit tulp

Uit teeltproeven gericht op het voorkomen en beperken van zuur in tulpen zijn gezonde bollen gebruikt om het effect van de onderzochte maatregelen op de broeikwaliteit te onderzoeken.

Anders drogen tegen penicillium in lelie

Een aangepaste terugdroogmethode ontwikkelen om na het spoelen infectie door Penicillium te voorkomen of te verminderen.

Arabismozaiëkvirus (ArMV) in bloembolgewassen

Sinds 2006 is Arabismozaïekvirus (ArMV) een probleem voor de export van tulpen en lelies. Het virus kan symptoomloos aanwezig zijn in planten en de verspreiding gaat via vrijlevende aaltjes in de grond. In dit onderzoek wordt uitgezocht welke bolgewassen en groenbemesters door ArMV kunnen worden geïnfecteerd, of er besmette percelen zijn en of er andere vectoren zijn. Er wordt gekeken naar detectiemethoden en...

Voorkomen wwb-schade stengelaal hyacint

Doel van het onderzoek is de oorzaak van de overjarige schade te achterhalen, zodat een veilige warmwaterbehandeling bij hyacint mogelijk is, indien een lichte aantasting door stengelaaltjes is gevonden.

Bestrijden van latent zuur

Zuur, veroorzaakt door de schimmel Fusarium, vormt een belangrijk probleem in tulpen. De ziekte wordt met name in stand gehouden door latent zuur, dat nog niet zichtbaar is aan de bol en daardoor niet te selecteren. In dit onderzoek worden de mogelijkheden onderzocht om latent zuur te bestrijden met een

Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg

In het project "Warme lucht in plaats van warmwaterbehandeling bij lelie" is aangetoond dat een hete lucht of warmwaterbehandeling, in combinatie met voorwarmte, mijten en wortellesieaaltjes even goed bestrijdt als een WWB met formaline. Dit vervolgonderzoek resulteert in een protocol voor preventieve en curatieve behandeling van lelie met hete lucht en warm water waarbij het gebruik van formaline niet...

Knelpunten n.a.v. herbeoordeling middelen

Na de herbeoordeling van middelen door het Ctgb afgelopen najaar zijn toelatingen en toepassingen van veel middelen gewijzigd. Dat levert knelpunten op bij onder andere bestrijding van aaltjes, Rhizoctonia, zuur in tulp, trips in gladiool, narcisvlieg in narcis en Botrytis in tulpenbroei. In dit project zal vooronderzoek voor oplossingen voor knelpunten worden uitgevoerd, resultaten zullen in toelatingsdossiers kunnen...

Bladproblemen bij leliebroei

De laatste jaren komen in de broeierij van lelies vooral in de wintermaanden regelmatig kleine vlekjes voor op leliebladeren. Het gaat hierbij om ronde 1-2 mm grote waterige donkergroene plekjes, waarbij het weefsel in het midden bruin en necrotisch wordt. In eerste instantie werd gedacht aan een reactie van het blad op kiemende schimmelsporen, maar deze werden echter nooit gevonden. Bij diagnostisch onderzoek van PPO werden soms wel...

Virusresistentie in broeitulp

In het project wordt introgressie van fosteriana DNA in terugkruisingspopulaties met Gesneriana geanalyseerd. De meest belangrijke eigenschap is virusresistentie tegen TBV. Uiteindelijk moet dit onderzoek resulteren in virusresistentie broeitulpen. De vraag is echter of dat in de looptijd van dit project gerealiseerd kan worden. Een AFLP-merker voor virusresistentie uit een eerder project wordt in dit project omgebouwd naar een...

Merkers voor rooitijdstip in tulp

In dit project wordt door Genetwister Technologies B.V. in Wageningen gezocht naar moleculaire, RNA-, merkers om het optimale rooitijdstip in tulp voorafgaand aan de oogst te voorspellen. Daarnaast wordt gezocht naar merkers die nadat de tulpen geoogst zijn kunnen vaststellen of de tulpen op het optimale moment zijn geoogst of wellicht te vroeg.

Onderzoek naar symptoomloos TVX

In dit project wordt bestudeerd of TVX wel of niet volledig symptoomloos voorkomt in de tulpensoorten en cultivars die in Nederland worden geteeld. Daarnaast wordt gewerkt aan een betrouwbare ELISA-toets voor TVX op bolmateriaal inclusief een toelichting op de haalbaarheid en reproduceerbaarheid.

Consultancy: Kennisavonden voor de bollensoos

In het kader van dot project organiseert PPO op verzoek van de sector twee kennisavonden met als thema: Aaltjes: koken of stoken. Vruchtwisseling - aaltjes en schimmels op dieet.

WWB crocus tegen krokusknolaaltje

Verkrijgen van een partij Crocus besmet met krokusknolaaltje. Deze partij een jaar telen om in de zomer daarop te kunnen beschikken over materiaal om een onderzoek naar een afdoende warmwaterbehandeling mee uit te voeren.

Onbekend wortelrot lelie fase 1

In het project is een begin gemaakt met het vaststellen van de oorzaak van een onbekend wortelrot in lelie. De symptomen van deze vorm van wortelrot bestaan uit 'hapjes' uit de wortel waarbij de wortelpunten bruin worden. De oorzaak is niet geïdentificeerd in dit project, vandaar dat een tweede fase is gestart met als titel "Onbekend wortelrot lelie fase 2"

Mycorrhiza's en efficiente fosfaatopname

Het gebruik van meststoffen (vooral fosfaat, maar ook b.v. stikstof) zal naar verwachting verder worden beperkt in het kader van nieuwe gebruiksnormen bemesting en de Kaderrichtlijn Water. Een van de mogelijkheden waarmee met een lagere nutriëntenaanvoer op uitspoelingsgevoelige duinzandgronden toch een goede bolopbrengst te realiseren is, is het toepassen van mycorrhiza’s. Mycorrhiza’s zijn symbiotische schimmels die...

Ontwikkeling transformatieprotocol iris

In iris komt het irismozaïek virus (IMMV) algemeen voor. Een virusinfectie heeft effect op het uiterlijk van de plant en de bolopbrengst. In iris is natuurlijke resistentie tegen IMMV niet of slechts in beperkte mate aanwezig. Daarom is het moeilijk via klassieke veredeling resistentie in te kruisen. Via genetisch modificatie zouden nieuwe resistenties efficienter in iris kunnen worden gebracht. In dit project wordt een...

Diagnostisch onderzoek bloembollen

Bij de teelt en handel van bol- en knolgewassen wordt de praktijk jaarlijks geconfronteerd met bekende en onbekende schadeveroorzakers. Daarbij is al vele jaren de behoefte en noodzaak gebleken om de veroorzakers van de schade snel en nauwkeurig te identificeren via diagnostisch onderzoek, opdat een goede bestrijding mogelijk is, of opdat schadegevallen goed kunnen worden afgewikkeld. Het project is een vervolg op het project "...

Aanzet keuring dickeya werkbollen delft blue

Bij hyacinten richten Dickeya-soorten veel schade aan door leeglopende bollen. De bacterie kan latent in de bol aanwezig zijn. Werkbollen die vrij zijn van een latente besmetting zouden tot minder aantasting in de volgende jaren moeten leiden. Dit project heeft tot doel om in 2012 alle partijen werkbollen van Delft Blue te toetsen op de aanwezigheid van Dickeya soorten. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de huidige...

Protocollering detectie Erwinia in bolgewassen

Een snelle toets ontwikkelen voor Erwinia chyrsantemi (Dikeya) in hyacint, muscari en iris en voor Erwinia carotovora ssp carotovora (Pectobacterium) in hyacint en Zantedeschia is het doel van dit project. Er wordt geen bemonsteringsprotocol ontwikkeld, maar het is mogelijk dat aan het einde van dit project blijkt dat een bemonsteringssprotocol ook nog ontwikkeld moet worden.

Effecten nabewaring op laat fusarium

Zuur in tulpen wordt veroorzaakt door de schimmel Fusarium. Dé behandeling om Fusariumaantasting te voorkomen of te bestrijden bestaat niet. Bij ieder handeling gedurende de teelt, verwerking en opslag van tulpen moet rekening gehouden worden met de mogelijke effecten op Fusariumaantasting. In dit project worden twee proeven uitgevoerd waarbij in proef 1 wordt gekeken naar het effect van verschillende koelmethoden bij de...

Voorkoming en bestrijding van fytoplasma’s in Muscari

Ongelijke groei in Muscari (en Scilla) kan worden veroorzaakt door een besmetting met een fytoplasma. In dit project wordt vastgesteld hoe groot het probleem in de broeierij is. Tevens wordt nagegaan of een warmwaterbehandeling effectief is in te zetten tegen een fytoplasmabesmetting, en of het gebruik van Admire in het dompelbad de dwergcicaden kan bestrijden dan wel de overdracht van het fytoplasma kan...

Arabismozaiëkvirus (ArMV) in bloembolgewassen

Sinds 2006 is Arabismozaïekvirus (ArMV) een probleem voor de export van tulpen en lelies. Het virus kan symptoomloos aanwezig zijn in planten en de verspreiding gaat via vrijlevende aaltjes in de grond. In dit onderzoek wordt uitgezocht welke bolgewassen en groenbemesters door ArMV kunnen worden geïnfecteerd, of er besmette percelen zijn en of er andere vectoren zijn. Er wordt gekeken naar detectiemethoden en...

Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010-12

Vanuit het werk binnen PPO DiagnostiekService komen soms problemen aan het licht die om nader onderzoek vragen. Dmv voortgezet diagnostisch onderzoek wordt snel inzicht verkregen in (nieuwe) ziekten en problemen. Het verkennend onderzoek is van beperkte omvang en kan leiden tot reguliere aanvragen voor (vervolg) onderzoek.

Slijmstelen zantedeschia

Knikkende stelen die verslijmen komen nogal eens voor bij Zantedeschiabloemen. Het voorbehandelen van het water bij veiling en handel voorkomt het knikken en verslijmen niet afdoende. De veroorzaker van het probleem zou de Erwiniabacterie kunnen zijn, maar andere bacteriën of schimmels zouden eveneens kunnen zorgen voor de verslijming. In dit project wordt vastgesteld wat oorzaak van verslijming is en er wordt gekeken of het mogelijk is...

Gebreksverschijnselen bloembollenteelt

Door veranderingen in de teelten en de aanscherping van het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van met name dierlijke mest kunnen zich bij de teelt van bloembollen verschijnselen voordoen die mogelijk samenhangen met een gebreksituatie. In dit project is een aantal van deze verschijnselen onderzocht en geprobeerd er een oplossing voor te vinden.

Bepalen bloemaanleg zantedeschia

Wanneer is het beste moment om Zantedeschia te behandelen met gibberelline om zoveel mogelijk kwalitatief goede bloemen te krijgen? Op dit vraag moet dit onderzoek antwoord geven. Middels verschillende dompeltijdstippen en temperaturen gecombineerd met stadiumonderzoek moet het project leiden tot een concreet behandeladvies voor bloemproductie uit Zantedeschiaknollen.

Voorkomen pseudo-kurkstip in tulpen

In dit project wordt onderzocht of bepaalde soorten tulpen mogelijk warmer bewaard moeten worden dan tot nu toe gedacht om Pseudo-kurkstip te voorkomen. Tevens wordt opgehelderd wat de gevolgen zijn van tulpenbollen met symptomen van Pseudo-kurkstip voor de gebruikswaarde van de bollen in de waterbroei. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Tripsbestrijding in gladiool

Trips veroorzaakt bij gladiolen schade aan het gewas, opbrengstverlies, en bij de bewaring knolaantasting. Er zijn op dit moment geen middelen beschikbaar die tijdens de teelt trips kunnen bestrijden. In dit project worden verschillende, nog niet in de gladiolenteelt toegelaten, middelen getest op effectiviteit tegen trips.

Invloed asulox en mikado in bollenteelt van muscari

Het doel van dit onderzoek was dan ook om de na te gaan of het gebruik van Asulox en Mikado in de bollenteelt van Muscari invloed heeft op de

Beworteling peren en dikke huiden

Ongebloeide bollen (zgn. peren) bewortelen beter wanneer de dikke bolhuid beschadigd is. In dit onderzoek werd het effect van opprikken, waarmee de huid beschadigd, op de beworteling van peren onderzocht.

Warm Water Behandeling lelie, vervolg

In project "Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg" is aangetoond dat Oriëntal lelies een WWB bij 41°C kunnen verdragen mits toegepast in combinatie met 2 dagen voor- en nawarmte bij 20°C.In dit vervolgproject wordt vastgesteld of de voor- en nawarmte kan plaatsvinden bij lagere (schuur)temperaturen. Ook wordt onderzocht of Longiflorum, LA- en OT-hybriden bestand zijn tegen een kooktemperatuur van 41°C.

Vermindering fusarium in keten bij tulp

Dit onderzoek is opgezet met als primair doel het verminderen van verspreiding van fusariumsporen en het voorkomen van infectie door zuur in de keten. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om latente infecties te bestrijden in plantgoed met heetstook en UV-licht. Ook is een screening van GNO's gemaakt (gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong). Tenslotte zijn veldproeven gedaan om het effect...

Maximale temperatuur warmwaterbehandeling

Om problemen met aaltjes in bolgewassen te voorkomen wordt veelal een warmwaterbehandeling (WWB) gegeven. De temperatuur en duur van de WWB verschilt per gewas en per aaltjessoort. In dit onderzoek worden de maximale WWB-temperatuur en duur vastgesteld waartegen tulpen bestand zijn.

Bruine wortels waterbroei tulp

Bij de broei van tulpen op water ontstaan tijdens het uitlopen van de wortels soms bruine verkorte wortels. Dit kan leiden tot verminderde wateropname en slechte opname van voedingszouten uit het water. Voor de bloementeler betekent dit vervolgens financiële schade doordat er bloemen van mindere kwaliteit worden geoogst en er uitval kan optreden.

Procedures onmisbaarheid formaline voor bolontsmetting

Dit project omvat de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) inzake de beperkte vrijstelling van de toepasing van formaldehyde voor het ontsmetten van bloembollen.

Weefselkweek zantedeschiaknollen

Het project is een vervolg op project "Snelle vermeerdering bollen in vitro". In dit project is onder andere gekeken naar de oorzaak van de afwijkingen die bij Zantedeschia op kunnen treden na de weefselkweek. Het doel was de risicovolle stappen in de weefselkweek te identificeren en alternatieven daarvoor te vinden. Bij het opstellen van dat project was voorzien dat de vegetatieve teeltfase uitsluitsel over het effect van de...

N-behoefte lelie en gladiool

Hoeveel stikstof is nodig bij de teelt van leverbaar, plantgoed en broei van lelie en gladiool in de Noordoostpolder, Oost-Nederland en Zuid-Oost-Nederland? De nieuwe N-gebruiksnormen voor 2006 worden gebaseerd op bemestingsadviezen die lager zijn dan de adviezen die in de praktijk in deze gebieden gehanteerd worden. In dit project wordt onderzoek op de zavel-, dekzand- en lössgronden uitgevoerd waarbij op basis van N-behoefte van het...

Optimale N-bemesting voor tulp

Bij tulpenteelt wordt geadviseerd volgens het stikstofbijmestsysteem te bemesten. Dit systeem is ontwikkeld op duinzandgrond en volgens tulpentelers op andere gronden kent het naast een aantal praktische bezwaren het nadeel dat de maximale stikstofgift te laag is. In dit project wordt uitgezocht of de maximale stikstofgift volgens NBS van 150 kg op zwaardere gronden eenzelfde opbrengst geeft als een hogere stikstofgift zoals die in...

Diverse aspecten hyacintenteelt

In dit project is aan verschillende teeltonderwerpen bij hyacint gewerkt.

Warmtetolerantie narcis en bijzondere bolgewassen

Uit onderzoek bij PPO is gebleken dat er stengelaaltjes in narcis voorkomen die met het huidige kookadvies niet worden bestreden. De bestrijding van stengelaaltjes kan verbeterd worden door de watertemperatuur van de warmwaterbehandeling te verhogen. Bij narcis en bijzondere bolgewassen is in het verleden geen hogere voortemperatuur toegepast dan 30°C en een hogere kooktemperatuur dan de geadviseerde resulteerde...

Consultancy: Praktijkinventarisatie onbekend wortelrot

Door midel van een enquete worden praktijkgegevens verzameld die mogelijk te maken hebben met het verschijnsel onbekend wortelrot in lelie. De

Pseudomonas tegen pythium in hyacint

Afgelopen jaar is voor het eerste jaar op praktijkschaal Pseudomonas tegen Pythium in hyacint ingezet. Dat gaf hoopvolle resultaten in het project "Optimale N-bemesting voor tulp". Herhaling is nodig voor om betrouwbare resultaten te krijgen, dat gebeurt in dit vervolgproject.

Efficiënter lelieschubben

In het project worden verschillende methoden onderzocht om de vermeerdering van lelie efficiënter te maken. In het onderzoek komen onder andere de volgende aspecten aan de orde: plantdichtheid, aantallen schubben en kilo’s plantgoed per oppervlakte, bolmaten van het uitgangsmateriaal en bloeibaarheid van de leverbare maten.

Virusziekte(n) bij Eucomis

In Eucomis is sprake van een verminderde groei en bloei als gevolg van virusbesmetting. Bovendien treden tijdens de broei bladsymptomen op waardoor de sierwaarde van de planten vermindert. Tot nu toe is niet duidelijk welk(e) virus(sen) hierbij een rol spelen. In dit project wordt nagegaan welke virussen in Eucomisplanten met virussymptomen worden aangetroffen. Ook worden PCR-toetsen ontwikkeld voor de detectie van deze virussen.Dit...

Bestrijden bollenmijt holbollen hyacint

Bollen- en stromijten kunnen voor veel schade zorgen in hol- en snijbollen tijdens de vermeerderingsfase in de bewaarcel. Meestal treft het Fusarium-gevoelige cultvars, doordat deze mijten zich gemakkelijk kunnen vermeerderen op het door Fusarium-aangetaste bolweefsel. Voor de bestrijding van bollen- en stromijten is momenteel slechts één middel ter beschikking voor de praktijk: Actellic. Dit brengt een aantal risico’s met...

WWB allium tegen krokusknolaaltje

Verkrijgen van een partij Allium (aflatunense ‘Purple Sensation’) besmet met krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis). Deze partij één jaar telen om in de zomer van 2004 te kunnen beschikken over een partij bollen die voldoende zwaar aangetast is om onderzoek naar een afdoende warmwaterbehandeling mee uit te kunnen voeren.

Knelpunten en screening gewasbeschermingsmiddelen

Het project is een vervolg op eenzelfde project dat in 2006 is uitgevoerd. Binnen het project worden twee doelen nagestreefd. Ten eerste worden bij bestaande en of nieuwe knelpunten oplossingen gezocht door middel van het testen van bestaande middelen. Ten tweede worden nieuwe middelen standaard op kleine schaal gescreend in bloembollen. Door deze tweesporenaanpak is het mogelijk om snel op –dreigende- knelpunten...

Papierblad in lelie na-oogstfase

Veel lelies worden verkocht aan Engelse supermarkten. De Engelse supermarkten doen uitbloeiproeven met alle aangekochte partijen lelies. Tijdens het winterseizoen van 2002 werd regelmatig

Bladkiep in tulp

Het project richt zich op de oorzaken van het optreden van bladkiep bij tulp op water gebroeid en daarmee het vinden van de mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Warmtetolerantie tulp en stengelaaltje

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar warmwaterbehandeling van tulpen ter bestrijding van stengelaaltjes (PT 13639, 14125 en 14441). Hieruit is gebleken dat tulpen een warmwaterbehandeling bij 47°C kunnen doorstaan indien de juiste voorbehandeling wordt gegeven. Het onderzoek naar de warmtetolerantie van tulpen is steeds met 2 cultivars uitgevoerd. In dit vervolgproject wordt opgehelderd of de gevonden...

Slijmstelen zantedeschia, vervolg

In dit project wordt onderzocht op welk moment Zantedeschia bloemen besmet raken met slijmsteel-veroorzakende bacterien. Tevens wordt de invloed van verpakking op het onstaan van slijmstelen onderzocht en wordt een veilingtoets ontwikkeld waarmee slijmsteel-veroorzakende bacterien aangetoond kunnen worden.

Merkers voor resistentie in tulp en lelie

Als doelstellingen dienen minimaal te worden gehaald: Bepalen van 1 ‘monogene’ morfologische “voorbeeld” eigenschap, 1 ‘monogene’ toetsbare eigenschap (virusresistentie) en 1 polygene toetsbare eigenschap (Fusarium-resistentie) in uitsplitsende populaties. Toepasbaar maken van de AFLPTM / PCR-technologie voor lelie en tulp. Uitvoeren van koppelingsberekeningen, het maken van een merkerkaart (per onderzochte populatie...

Registratie middelen en milieu onbedekt

De sector bloembollen vraagt jaarlijks aan alle ondernemers in de sector het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de onbedekte teelt op te geven èn het totale energiegebruik op het bedrijf. Deze registratie is noodzakelijk omdat de sector met de overheid heeft afgesproken jaarlijks het totaalverbruik van gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en energie in beeld te brengen. Het opgeven van het gebruik van...

Composteren op bloembollenbedrijven

Binnen het project duurzaam bodemleven is gewerkt aan composteren in de bollenteelt. Er zijn verschillende onderwerpen uitgediept die hieronder één voor één aan de orde komen. Een beknopt verslag van alle activiteiten tesamen is het eindrapport.

Bestrijden bodemgebonden verspreiding PlAMV

In dit project worden een aantal essentiële en urgente vragen m.b.t. bodemgebonden verspreiding van PlAMV beantwoord opdat er adequate maatregelen beschikbaar komen om virusverspreiding tegen te gaan. Er wordt o.a. inzicht verschaft in de wijze van bodemgebonden verspreiding van PlAMV, de risico’s van virusopname door wortels en de stabiliteit/overlevingsmogelijkheden van PlAMV in de bodem.

Knelpunten en screening middelen

In dit project worden bij bestaande en nieuwe knelpunten op middelengebied oplossingen gezocht door middel van het testen van bestaande middelen. Tevens worden nieuwe middelen op kleine schaal gescreend in bloembollen. Deze aanpak maakt het mogelijk snel op (dreigende) knelpunten in te spelen.

Nutrientenopname in weefselkweek

In het project zijn weefselkweekmedia ontworpen voor een hele reeks planten (modelgewassen en gewassen al belangrijk in de commerciële weefselkweek) aan de hand van de elementsamenstelling van de volwassen plant.

Stikstof vs fusarium bij fritillaria

Fusarium vormt in Fritillaria imperialis een lastig probleem. Er bestonden aanwijzingen dat de hoeveelheid stikstof in de bodem invloed zou hebben op het optreden van Fusarium. In eerder onderzoek kon de relatie tussen de stikstofgift en de Fusariumaantasting niet worden aangetoond. Met de gegevens uit het onderzoek is destijds een stikstofbijmestsysteem (NBS) opgesteld. Afgelopen jaren is het onderzoek voortgezet, enerzijds...

Drogen en bewaren van hyacint in relatie tot erwinia

Het doel van dit éénjarig onderzoek is om de wijze van verwerken en drogen en de mate van beschadiging bij de verwerking van hyacint te relateren aan de mate van aantasting door Erwinia en roet.

Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg

In het project "Warme lucht in plaats van warmwaterbehandeling bij lelie" is aangetoond dat een hete lucht of warmwaterbehandeling, in combinatie met voorwarmte, mijten en wortellesieaaltjes even goed bestrijdt als een WWB met formaline. Dit vervolgonderzoek resulteert in een protocol voor preventieve en curatieve behandeling van lelie met hete lucht en warm water waarbij het gebruik van formaline niet...

Epidemiologie bestrijding bladaal lelie

De doelstellingen van dit project zijn: Inzicht epidemiologie van bladaaltjes verkrijgen. Inzicht in perspectief alternatieve keuringsmethode verkrijgen. Advies met betrekking tot warmwaterbehandeling opstellen. Overzicht gevoeligheid voor bladaaltjes van verschillende leliegroepen/cultivars maken.

Beheersing mijtplagen met pathogenen

Tulpengalmijt (Aceria tulipae) kan een grote plaag zijn in de bewaring, teelt en broeierij van tulp. Vooral onder bewaaromstandigheden kan het aantal mijten explosief stijgen. In dit project is onderzocht of er mogelijkheden zijn om tulpengalmijten, bollenmijten en narcismijten te bestrijden met mijtpathogenen: schimmels die in staat zijn mijten te doden.

Virusresistentie in broeitulp

In het project wordt introgressie van fosteriana DNA in terugkruisingspopulaties met Gesneriana geanalyseerd. De meest belangrijke eigenschap is virusresistentie tegen TBV. Uiteindelijk moet dit onderzoek resulteren in virusresistentie broeitulpen. De vraag is echter of dat in de looptijd van dit project gerealiseerd kan worden. Een AFLP-merker voor virusresistentie uit een eerder project wordt in dit project omgebouwd naar een...

GWO waterbroei tulp

In dit onderzoeksproject worden ongeveer 50 nieuwe tulpen cultivars getest op de geschiktheid voor waterbroei.

Onderzoek naar symptoomloos TVX

In dit project wordt bestudeerd of TVX wel of niet volledig symptoomloos voorkomt in de tulpensoorten en cultivars die in Nederland worden geteeld. Daarnaast wordt gewerkt aan een betrouwbare ELISA-toets voor TVX op bolmateriaal inclusief een toelichting op de haalbaarheid en reproduceerbaarheid.

Bestrijden van latent zuur

Zuur, veroorzaakt door de schimmel Fusarium, vormt een belangrijk probleem in tulpen. De ziekte wordt met name in stand gehouden door latent zuur, dat nog niet zichtbaar is aan de bol en daardoor niet te selecteren. In dit onderzoek worden de mogelijkheden onderzocht om latent zuur te bestrijden met een nieuwe techniek zonder schade aan de bol.

Aanvullend onderzoek verspreiding en beheersing PlAMV

In het afgelopen teeltseizoen heeft PPO Bloembollen onderzoek gedaan naar de herkomst van het virus, mogelijke verspreidingsroutes en symptoomontwikkeling via het project "Verspreiding en herkomst PlAMV".In dit vervolgproject wordt het onderzoek naar verspreidingsroutes voortgezet. Tevens worden mogelijkheden onderzocht om op een duurzame, niet-chemische wijze de virusverspreiding te beperken.

WWB alternatieven formaline lelie

Met het wegvallen van formaline komt de bestrijding van wortellesieaaltjes, bacteriën en schimmels tijdens de warmwaterbehandeling onder grote druk te staan. Uit het screeningsonderzoek is een tweetal middelen (zgn. reinigingsmiddelen) naar voren gekomen die een bruikbaar alternatief kunnen vormen voor het ontsmetten van de bollen en het water tijdens de warmwaterbehandeling (bestrijding van bacteriën, aaltjes en schimmelsporen)....

Knelpunten n.a.v. herbeoordeling middelen

Na de herbeoordeling van middelen door het Ctgb afgelopen najaar zijn toelatingen en toepassingen van veel middelen gewijzigd. Dat levert knelpunten op bij onder andere bestrijding van aaltjes, Rhizoctonia, zuur in tulp, trips in gladiool, narcisvlieg in narcis en Botrytis in tulpenbroei. In dit project zal vooronderzoek voor oplossingen voor knelpunten worden uitgevoerd, resultaten zullen in toelatingsdossiers kunnen...

Papierblad in lelie teeltfase

In dit onderzoek werd in nauw overleg met telers onderzocht of teeltomstandigheden in de kas van invloed zijn op het ontstaan van papierblad na de oogst. Ook werd onderzocht of een voor- nabehandeling van de bloemen papierblad kan voorkomen.

Bladproblemen bij leliebroei

De laatste jaren komen in de broeierij van lelies vooral in de wintermaanden regelmatig kleine vlekjes voor op leliebladeren. Het gaat hierbij om ronde 1-2 mm grote waterige donkergroene plekjes, waarbij het weefsel in het midden bruin en necrotisch wordt. In eerste instantie werd gedacht aan een reactie van het blad op kiemende schimmelsporen, maar deze werden echter nooit gevonden. Bij diagnostisch onderzoek van PPO werden soms wel...

Risico's TBV-reservoirs in onkruid en virusvluchten

Recent onderzoek (PT 12272) heeft aangetoond dat TBV-verspreiding door bladluizen al veel vroeger in het seizoen optreedt dan aanvankelijk werd gedacht. Bij deze vroege virusverspreiding is het gewas nog jong (en de virusconcentratie in het gewas laag) en worden slechts beperkte aantallen vliegende bladluizen waargenomen.Het is dan ook niet duidelijk op welke wijze vroege virusverspreiding kan plaatsvinden....

Invloed ethyleen op zuur in tulp

In dit project worden mogelijkheden onderzocht waarmee (latente) zuurinfecties in tulp voorkomen en bestreden kunnen worden. In het eerste deel wordt vastgesteld op welke wijze FreshStart toegepast dient te worden ter voorkoming van zuur. Parallel hieraan wordt de toepassing van droge ontsmettingsmethoden onderzocht.

Merkers voor rooitijdstip in tulp

In dit project wordt door Genetwister Technologies B.V. in Wageningen gezocht naar moleculaire, RNA-, merkers om het optimale rooitijdstip in tulp voorafgaand aan de oogst te voorspellen. Daarnaast wordt gezocht naar merkers die nadat de tulpen geoogst zijn kunnen vaststellen of de tulpen op het optimale moment zijn geoogst of wellicht te vroeg.

Resistentie en strategie

Nieuwe middelen screenen op werkzaamheid tegen Rhizoctonia, Pythium en Stromatinia, gericht op toelating. Met combinaties van middelen wordt de effectiviteit bij lage concentraties onderzocht. Door middelen te kiezen met verschillende werkingsmechanismen wordt gewerkt aan een duurzame werking bij bodembehandelingen.

Consultancy: Kennisavonden voor de bollensoos

In het kader van dot project organiseert PPO op verzoek van de sector twee kennisavonden met als thema: Aaltjes: koken of stoken. Vruchtwisseling - aaltjes en schimmels op dieet.

Formaline bij voorweken en wbb stengelaaltje

Stengelaaltjes veroorzaken een quarantaine ziekte bij bloembollen die vooral bij narcis en tulp voor veel schade zorgt. Onderzocht wordt of formaline een aanvullende bestrijding geeft van stengelaaltjes indien het aan het voorweekwater en kookbadwater wordt toegevoegd. De verwachting is dat het gebruik van formaline de bestrijding van stengelaaltjes verbeterd wat een argument is in de discussie rondom de toelating van...

Screening nieuwe herbiciden

In dit project worden diverse herbiciden gescreend op toepasbaarheid in de bloembollenteelt. Zowel nieuwe middelen, als middelen die al zijn toegelaten in andere tuinbouw- of akkerbouwgewassen, worden getest op effectiviteit en fytotoxiciteit.

Onbekend wortelrot in lelie, vervolg

In het project "Onbekend wortelrot in lelie" is geen oorzaak gevonden van ‘onbekend wortelrot’. Wel zijn een aantal oorzaken uitgesloten, zoals aaltjesaantasting en aantasting door alleen schimmels. Uit het onderzoek bleek dat het wortelrot waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een combinatie van grondstructuur, gebruik van compost en mogelijk een aanvullende rol van schimmels. In dit project wordt geprobeerd...

STW ziektewering bodem

Doel van dit project is steun betuigen aan het groot STW project over de ziektewerendheid van gronden in Nederland.

Drogestofgehaltes broeitulp en bemestingsbehoefte

Het ontwikkelen van een adviesbasis voor bemesting voor de waterbroei van tulpen, welke adviesbureaus de mogelijkheid geeft voor gericht advies. Het uiteindelijke doel is het telen van tulpen (op water) die minimaal net zo zwaar zijn als tulpen van potgrond met een minimale maar uitgebalanceerde inzet van meststoffen.

Effectieve bestrijding knolcyperus

Effectieve en efficiënte bestrijding knolcyperus in de land- en tuinbouw. Het betreft hier de controle en de handhaving van de verordening bestrijding knolcyperus.Meer informatie over de verordening: bestrijding knolcyperus.

Vaccinaties van lelies

Het inventariseren van gewasbeschermingsmogelijkheden door plantvaccinatie voor Nederland met lelie en LMoV als voorbeeld.

Epidemiologie en beheersing augustaziek

Het doel van dit project was nagaan of tabaksnecrosevirus (TNV) uit een partij tulpen (grotendeels) verdwijnt bij teelt op ziektevrije zandgronden om daarmee een mogelijkheid te hebben om partijen op te knappen en verspreiding van Augusta naar gezonde gronden te voorkomen. In het onderzoek is naar verschillende aspecten gekeken die zijn ondergebracht in vier thema’s te weten: bestrijding, beheersing, effect grondsoort en/of...

Beheersing Rhizoctonia solani in bloembollen

In dit project is gekeken naar de effectiviteit van diverse uiteenlopende maatregelen tegen Rhizoctonia solani stam 2-t in tulp en tegen stam 2-2IIIB in lelie. Verder is er een moleculaire detectiemethode ontwikkeld voor kwalitatieve detectie en identificatie van diverse stammen van Rhizoctonia solani. Deze methode is niet op korte termijn geschikt voor kwantitatieve metingen en wordt momenteel gebruikt voor...

Virussen in zantedeschia

Virusproblemen in de teelt van Zantedeschia lijken toe te nemen. De vraag is echter of er meer virus is of dat we de symptomen beter herkennen. Wat zeker is, is dat virus in het gewas slecht is voor de kwaliteit van de plant en de bloemen. In dit project kijkt PPO naar de symptoomontwikkeling na infectie met verschillende virussen. Er wordt gekeken naar de effecten van verschillende spuitschema

Haalbaarheid bulkbewaring leliebollen boven nul in MAP

Het project is een haalbaarheidsstudie naar de opslag van lelie in kisten bij temperaturen boven 0°C. De lelies worden daarbij in MAP-verpakking verpakt, een plastic dat zorgt voor een speciale zuurstof/CO2 verhouding in de verpakking. De ontwikkeling van de bollen wordt daardoor geremd. Leliebollen worden veelal bewaard bij temperaturen onder 0°C. Dit levert met name bij lange bewaring problemen op met...

Onderzoek teelt narcis

In dit onderzoek is gewerkt aan diverse aspecten bij de bloementeelt van narcis.

Bestrijding fusarium in irisbroei

Fusarium in de bodem is bij de broei van iris een lastig probleem. Het is tijdelijk op te lossen door de grond te stomen, maar stomen is duur en veelal is de ziekte binnen een seizoen weer terug. In dit project wordt onderzocht of andere vormen van grondontsmetting beter effect hebben dan stomen. Ook wordt gekeken of het mogelijk is de terugkeer van Fusarium in de grond te vertragen door het toedienen van compost. Compost heeft...

Chemische selectie bij tulpen, vervolg

De effectiviteit van chemische selectie van viruszieke tulpen is een bron van zorg. Het is belangrijk dat het resultaat van een behandeling snel zichtbaar is en resulteert in een effectieve doding van de bol. In lopend onderzoek "Chemische selectie bij tulpen" wordt nagegaan: Of vroege toepassing van plantdodende middelen zinvol is; Welke behandelingsmethode het meest effectief is (plant geheel intact laten versus...

WWB crocus tegen krokusknolaaltje

Verkrijgen van een partij Crocus besmet met krokusknolaaltje. Deze partij een jaar telen om in de zomer daarop te kunnen beschikken over materiaal om een onderzoek naar een afdoende warmwaterbehandeling mee uit te voeren.

Knolcyperus bestrijding

Knolcyperus is een lastig onkruid dat zich middels broedbolletjes in de grond razendsnel vermeerderd. Doordat de broedbolletjes heel klein zijn vindt verspreiding naar andere percelen ook makkelijk plaats via grond. Wanneer knolcyperus op een perceel wordt aangetroffen volgt een teeltverbod van drie jaar. De huidige chemische bestrijdingsmethoden blijken niet altijd voldoende effectief. In dit project wordt op een onbeteeld perceel in...

Papierblad lelie

De problemen met papierblad hebben in de leliebroei de afgelopen twee jaar voor veel onrust gezorgd. Uit afgerond onderzoek zijn maatregelen bekend die de kans op het optreden van papierblad verkleinen. Of deze maatregelen afdoende zijn moet dit seizoen blijken. Maatregelen die een teler kan nemen om de kans op papierblad verminderen moeten er op gericht zijn om de RV in de kas te verlagen om zodoende de verdamping van de lelies te stimuleren.

Bloeibeïnvloeding zantedeschia

Het vinden en ontwikkelingen van maatregelen (strategieën) tijdens de bewaring en preparatie van de knollen voor de bloementeelt die het gewas egaal activeren, ook later in het jaar. Hiervoor zijn een drietal doelen opgesteld: Een gelijkmatigere groei van het gewas en een kortere oogstperiode. Meer aanwezige knoppen per knol ook daadwerkelijk te laten ontwikkelen tot bloem, dus een maximale productie per knol te bereiken, die van...

Een nieuwe bestrijder van tulpengalmijt

Op dit moment zijn er geen goede natuurlijke vijanden van tulpengalmijt op de markt. In onderzoek uitgevoerd door de UvA is aangetoond dat de roofmijt Neoseiules paspalivorus prima kan overleven op een dieet van tulpengalmijt.De roofmijt wordt daarom gekweekt op met tulpengalmjit besmette tulpenbollen. Dit succes wordt waarschijnlijk verklaard door de zeer kleine afmeting van de roofmijt, die bijna net zo klein is als de...

Praktijkproef zwarte spruiten

In dit project wordt onderzocht wat de rol is van verschillende factoren op het ontstaan van zwarte spruiten in lelie. De volgende factoren worden onderzocht: al dan niet spoelen, temperatuur tussen rooien en invriezen, moment van invriezen, invriestemperatuur, ademhaling van de bollen tijdens invriezen en het O2 gehalte in de kist.

Merkertechnieken resistentie in lelie

Het efficiënt kunnen toepassen van de verschillende resistentiegenen uit de verschillende leliegenera in nieuwe lelierassen is een van de grote uitdagingen voor de lelieveredeling. Voor zowel monogene als polygene resistenties zijn nauw gekoppelde merkers niet of nauwelijks beschikbaar. Met dergelijke merkers kan het veredelingsproces aanzienlijk versneld worden. In dit project wordt met behulp van twee technieken gepoogd voor...

Resistentietoets leliemozaiekvirus

Doel van het onderzoek was de ontwikkeling van een betrouwbare toetsmethode voor het bepalen van de mate van resistentie van lelies tegen LMoV. Het onderzoek was gericht op drie onderdelen: Welke inoculatiemethode geeft de meest betrouwbare informatie over de mate van resistentie. Welk virusisolaat (bronmateriaal) is het meest geschikt voor het bepalen van de virusresistentie voor cultivars uit de diverse leliegroepen. Welke...

Consultancy: Uitval bij zantedeschia

Analyse van uitvalproblemen bij Zantedeschia om tot preventie- of bestrijdingsadvies te komen.

Verbeteren toets snot in Hyacint

Witsnot en agressief snot zorgen voor grote problemen bij de teelt en handel van hyacintenbollen. Voor beide bacteriën bestaan moleculaire (DNA-)toetsen om te kunnen vaststellen met welke bacterie-soort men te maken heeft. Omdat de huidige toetsen voor verbetering vatbaar zijn (niet altijd de juiste uitslag) wordt onderzocht of inbouwen van de zogenaamde “vacuüm-incubatie-methode” de huidige toets kan verbeteren en daarmee de...

Fytosanitaire handelsbelemmeringen

Dit project heeft tot doel om fytosanitaire eisen van de verschillende afzetmarkten op elkaar af te stemmen, bestaande eisen waar mogelijk te verruimen en ondernemers goed te informeren over de fytosanitaire eisen van de verschillende afzetmarkten. Een en ander is een voortzetting van bestaande activiteiten.

Onbekend wortelrot lelie fase 1

In het project is een begin gemaakt met het vaststellen van de oorzaak van een onbekend wortelrot in lelie. De symptomen van deze vorm van wortelrot bestaan uit 'hapjes' uit de wortel waarbij de wortelpunten bruin worden. De oorzaak is niet geïdentificeerd in dit project, vandaar dat een tweede fase is gestart met als titel "Onbekend wortelrot lelie fase 2"

Sumisclexresistentie droogrot gladiolen

Inzicht verkrijgen in de aard en omvang van resistentie van droogrot tegen Sumisclex. Op basis hiervan een strategie vaststellen waarbij resistentie tegen Sumisclex zoveel mogelijk wordt voorkomen of verminderd. Het beschikbaar maken van een praktische toets om resistentie van droogrot tegen Sumisclex aan te tonen. Deze toets kan dan later tegen kostprijs worden uitgevoerd.

Tabaksratelvirus in gladiool

In de teelt van gladiolen is TRV een groot probleem. Door virusaantasting ontstaat verminderde groei en uiteindelijk een lagere bloemproductie en een verminderde bloemkwaliteit. Infectie met TRV leidt ook tot lagere kwalificering van partijen of zelfs tot afkeuring. Infectie kan al in het begin van de keten ontstaan, namelijk bij de productie van uitgangsmateriaal. Door teelt van kralen in besmette grond kan een besmetting met TRV...

Duurzame vermeerdering van zantedeschia

Is het mogelijk Zantedeschia in bepaalde gevallen te vermeerderen op het eigen bedrijf? In het project is gekeken naar verschillende manieren van snijden van zantedeschiaknollen met als doel een zo groot mogelijke vermeerderingsfactor.

Kernrot in tulp: rol van bollenmijt en stromijt

Dit project heeft tot doel meer inzicht in het kernrot probleem te krijgen. De rol van bollen- en/of stromijten bij het ontstaan van kernrot wordt opgehelderd, evenals de gevoeligheid van verschillende mijtensoorten voor Actellic. Verkregen kennis kan gebruikt worden bij de ontwikkeling van praktijkstrategieen ter voorkoming van kernrot.

Vaststelling N-behoefte lelie Noordoost Nederland

Telers in Noordoost Nederland menen dat zij met het huidige bemestingsadvies te weinig stikstof mogen geven voor kwalitatief goede lelies. In 2006 en 2007 is in proeven gezocht naar de optimale stikstofgift voor lelie. Tot op heden is er geen verschil aangetoond tussen de maximale stikstofgift volgens de norm en hogere stikstofgiften. In dit project wordt de stikstofbehoefte van lelie in Noordoost Nederland...

Epidemiologie en beheersing virusziekten

Doel van dit project was kennis te vergaren over een aantal virusziekten in bolgewassen (met name tulpengrijsvirus en het streepmozaïek in Allium) waar tot nu toe weinig over bekend was.

Beheersing van Augustaziek in tulp

Het project "Epidemiologie en beheersing augustaziek" loopt dit jaar af. In het project is gezocht naar mogelijkheden om Augustaziek te beheersen. Daarbij is onder andere gekeken naar het effect van vóór- en tussengewassen en naar het effect van Pseudomonaden. Het afgelopen jaar zijn er geen resultaten met de veldproeven behaald omdat Augusta niet optrad. Dit projectvoorstel is bedoeld om een herhaling van de proef uit te kunnen...

Vochtgehalte potgrond en wortelgroei zantedeschia

Bij problemen met wortelrot bij Zantedeschia’s op pot wordt vaak Pythium, Rhizoctonia en Erwinia aangetroffen. Maar het probleem lijkt te ontstaan voordat deze ziekteverwekkers kunnen gaan groeien. Waarschijnlijk is een fysiologisch probleem, veroorzaakt door de vochthuishouding in het substraat, de echte oorzaak van de wortelrot en treden de ziekteverwekkers secundair op. In dit onderzoek wordt met verschillende...

Haalbaarheid voorjaarsplanting tulp, hyacint en narcis

Wat is de beste preparatiemethode voor bloembollen die in het voorjaar geplant worden om hetzelfde voorjaar nog te bloeien? Bij welke temperaturen en omstandigheden moeten de bollen bewaard worden en hoe lang moet er beworteld worden. Wat moet er vervolgens tijdens het transport en in de winkel gebeuren om een mooie bloeiende bol in tuin of park te realiseren? In dit project worden proeven op kleine schaal...

Onderzoek teeltaspecten iris

Algemene doelen van dit project zijn...

Onderzoek teeltaspecten iris

Algemene doelen van dit project zijn verbeteren van de kwaliteit van het geoogste product, andere teeltmethoden onderzoeken en teelt optimaliseren.

Bestrijding kwade grond bij tulp

Topsin M wordt gebruikt tegen kwade...

Bestrijding kwade grond bij tulp

Topsin M wordt gebruikt tegen kwade grond. Er zijn een aantal mogelijke alternatieven maar daarvan is de werking op kwade grond niet bekend. Deze middelen werken goed tegen Fusarium en Penicillium. In dit voorstel wordt onderzocht of de middelen ook tegen kwade grond werken. Het gaat om drie synthetische middelen en een biologisch middel.

PRA bolgewassen diverse landen

De nVWA zal waar nodig een Pest Risk...

PRA bolgewassen diverse landen

De nVWA zal waar nodig een Pest Risk Analysis (PRA) opstellen voor bolgewassen. Deze PRA is noodzakelijk voor het verkrijgen van markttoegang (mogelijk tot export) voor in Nederland geteelde bolgewassen tot landen die om een dergelijk PRA vragen.

WWB crocus, grote gele

In het project "WWB crocus tegen...

WWB crocus, grote gele

In het project "WWB crocus tegen krokusknolaaltje" is uitgezocht dat 1 tot 2 uur koken bij 47°C krokusknolaaltjes in crocus goed bestrijdt. Omdat ook andere aaltjes bij deze temperaturen goed bestreden worden wordt nu in PT 12946 uitgezocht of dergelijke temperaturen ook bij cultuurkook toegepast kunnen worden. In dit project worden Crocus vernus, C. chrysanthus en C. tomassinianus onderzocht. Het kookvoorschrift is op basis van deze...

Koudstomen bij voorweken narcis

Om ingedroogde stengelaaltjes op narcis...

Koudstomen bij voorweken narcis

Om ingedroogde stengelaaltjes op narcis te activeren voorafgaand aan warmwaterbehandeling is 24 uur voorweken nodig. Zo lang voorweken is logistiek echter onpraktisch. Veel telers dompelen 4 uur en houden vervolgens nog 20 uur nat, met kansen op uitdroging en verspreiding van aaltjes en fungiciden door lekwater. In dit project wordt gekeken of het mogelijk is het voorweken te vervangen door een korte dompelbehandeling en vervolgens...

Parameters optimaal rooitijdstip tulp

Bij tulpen is het rooimoment van belang...

Parameters optimaal rooitijdstip tulp

Bij tulpen is het rooimoment van belang voor de opbrengst en de kwaliteit. In 1999 de eerste fase van PPO-project 330628 gestart, waarin is gezocht naar de bruikbaarheid van glucose en galactose (door AB-DLO) en genexpressie (mRNA-bepaling, uitgevoerd door Genetwister Technologies B.V.) als parameters voor rooirijpheid. De suikers glucose en galactose bleken niet te voldoen als parameters, de mRNA (genexpressie)-methode wél.

Bloementeelt hyacint

Dit project kenmerkt zich door een...

Bloementeelt hyacint

Dit project kenmerkt zich door een groot scala aan onderwerpen, die al in onderzoek waren en die in de loop van het project ook regelmatig wijzigden. Niet alleen wijzigingen in onderwerp, maar ook in accent binnen het onderwerp, afhankelijk van de resultaten en de vragen vanuit de praktijk. Dit gebeurde altijd in overleg met de KAVB productgroep Hyacint en de groep hyacintenbroeiers van NTS, later LTO.

Vervangers minerale olie

Door het niet plaatsen van minerale...

Vervangers minerale olie

Door het niet plaatsen van minerale olie op de Annex I lijst dreigt dit middel binnenkort te verdwijnen. In dit project worden de mogelijkheden van alternatieven voor minerale olie in kaart gebracht. Er wordt getracht het effect van minerale olie te benaderen dmv een combinatie van alternatieve olie plus insecticiden.

Merkervrije lelies met luisresistentie

Door luizen overgedragen virusziekten...

Merkervrije lelies met luisresistentie

Door luizen overgedragen virusziekten zijn een groot probleem in de lelieteelt. Natuurlijke bronnen van luis- en virusresistentie in lelie zijn schaars. Bovendien is inkruisen van resistenties in bestaande sortiment bijzonder lastig.Er bestaan genen uit andere plantensoorten die luizen afweren. Met minder luizen op de planten wordt ook minder virus overgedragen.In het project 'Merkervrije transgene lelies' is een protocol...

Rhizoctonia lelieschubben dekzandgronden

In de schubbenteelt van lelie op...

Rhizoctonia lelieschubben dekzandgronden

In de schubbenteelt van lelie op dekzandgronden wordt de laatste jaren een ziekte waargenomen met slechte opkomst, groeiachterstand en wit-gele verbleking van de blaadjes. Na onderzoek blijkt Rhizoctonia solanii stam AG2-2IIIB de veroorzaker. Stichting ROL in Drente heeft hiernaar onderzoek geïnitieerd dat werd uitgevoerd door PPO in Lisse, Proeftuin Zwaagdijk en HLB. Het onderzoek is voortgezet in het project "...

Consultancy: Uitval freesiaknollen in gaashal

Afgelopen jaar, 2004, was er veel...

Consultancy: Uitval freesiaknollen in gaashal

Afgelopen jaar, 2004, was er veel uitval van Freesiaknollen in kasteelten. In het project is een inventarisatie bij telers, handelaren en onderzoekers uitgevoerd om meer grip op het probleem te krijgen.

Bezoek Chinese trainee in verband met opstellen bilateraal protocol

Dit project heeft tot doel om een...

Bezoek Chinese trainee in verband met opstellen bilateraal protocol

Dit project heeft tot doel om een trainee van AQSIQ uit te nodigen in Nederland om in samenwerking met LNV/PD, de BKD en Anthos een fytosanitair protocol op te stellen voor de bolgewassen tulp (Klasse I) en lelie (Klasse Alg). Dit teneinde de kans op afkeuring bij de export van bloembollen naar China door de handelsbedrijven te beperken.

Onbekend wortelrot lelie fase 2

Waardoor wordt onbekend wortelrot in...

Onbekend wortelrot lelie fase 2

Waardoor wordt onbekend wortelrot in lelie veroorzaakt? Is het een pathogeen of zijn het teeltomstandigheden? Uit eerder onderzoek blijkt dat waarschijnlijk een pathogeen de oorzaak is. In dit project wordt verder uitgezocht welke ziekteverwerkker de boosdoener is.

Tagetesteelt op gescheurd grasland vóór lelie

Bij lelieteelt op gescheurd grasland is...

Tagetesteelt op gescheurd grasland vóór lelie

Bij lelieteelt op gescheurd grasland is vaak een ontsmetting nodig om wortellesieaaltjes (Pratilenchus penetrans) te bestrijden. Door nieuwe regelgeving is het niet meer mogelijk de gebruikelijke ontsmetting in het najaar op gescheurd grasland uit te voeren. In dit onderzoek wordt het effect van vier verschillende alternatieven uitgezocht op bestrijding van wortellesieaaltje en uitspoeling van stikstof.

Effect bemesting op verfijning crocus

Bij verfijning in Crocus groeien nieuwe...

Effect bemesting op verfijning crocus

Bij verfijning in Crocus groeien nieuwe knollen op de oude knol niet uit tot leverbare maten.Een aantal mogelijke oorzaken van verfijning kunnen door het onderzoek van de afgelopen jaren zo goed als zeker worden uitgesloten: Plantgoedbeheer en bewaartemperatuur zijn niet van invloed op verfijning. Er zijn geen bijzondere virussen of phytoplasma (mycoplasma) aangetroffen. Verfijning lijkt zich niet als een ziekte te kunnen...

Aantasting van alliumbollen door fusarium

Doel van dit onderzoek is om middels...

Aantasting van alliumbollen door fusarium

Doel van dit onderzoek is om middels een infectieproef aan te tonen of de op alliumbollen aangetroffen fusarium-schimmel ook werkelijk verantwoordelijk is voor ziekteverschijnselen waardoor bolvlekken en kurkachtige- en gescheurde bolbodems kunnen ontstaan. Tevens kan in de infectieproef een aantal objecten worden opgenomen om een effectieve bolontsmetting te toetsen.

Nemadecide Lelie - P.penetrans

Deze studie beoogt de uitbreiding van...

Nemadecide Lelie - P.penetrans

Deze studie beoogt de uitbreiding van Nemedecide 2, een beslissingondersteunend systeem (BOS) voor de beheersing van plantparasiteire nematoden aardappelsector, tot een BOS voor lelie binnen akkerbouwrotaties. De studie beperkt zich tot P.penetrans in lelie en geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van een integraal BOS-bollen.

Vaststelling N-behoefte zantedeschia

In het project wordt de N-behoefte van...

Vaststelling N-behoefte zantedeschia

In het project wordt de N-behoefte van Zantedeschia bepaald uit een combinatie van bestaande gegevens en berekeningsmethoden. Telers van Zantedeschia geven aan dat wanneer zij volgend het geadviseerde stikstofbijmestsysteem bemesten, meer stikstof nodig hebben dan de norm per hectare. Het streven is om in juli 2008 het rapport op te leveren.

Erwiniaresistentie in zantedeschia

Eén van de belangrijkste problemen bij...

Erwiniaresistentie in zantedeschia

Eén van de belangrijkste problemen bij Zantedeschia is de gevoeligheid voor de bacterie Erwinia carotovora. Binnen een zeer korte tijd kan een gehele teelt vernietigd worden. Vooral gekleurdbloemige types (botanisch behorend tot de sectie Aestivae) zijn gevoelig. Teeltmaatregelen kunnen de ziekte slechts voor een gedeelte onder controle houden. Een sluitende bestrijdingsmethode van Erwinia is echter niet voorhanden. Het inbouwen...

Beheersing wolluisplagen bij bewaring

Bedrijven die irissen bij 30°C bewaren...

Beheersing wolluisplagen bij bewaring

Bedrijven die irissen bij 30°C bewaren zijn bezocht om de problemen te inventariseren die gezien worden bij het toepassen van detectiemethoden en cultuurmaatregelen tegen wolluis. Er is een stappenplan gemaakt op basis van de bevindingen. Door de stappen nauwkeurig op te volgen is een iriswollluisplaag beheersbaar en/of op tijd te bestrijden zonder of minimaal gebruik te behoeven te maken van Actellic. Het stappenplan past in...

Aardappelmoeheid (AM) in de bollenteelt

Per 1 juli 2010 zijn de AM regels...

Aardappelmoeheid (AM) in de bollenteelt

Per 1 juli 2010 zijn de AM regels aangescherpt waardoor het voor bollentelers moeilijker is om AM-vrij land te vinden. In dit project worden bollentelers begeleid in het AM-vrij maken van land voor bollenteelt in Noord en Midden Nederland, zodat de beschikbaarheid van bollenland in deze regio’s op het gewenste peil blijft. Het project omvat de volgende activiteiten: Werving: Informeren van geïnteresseerde bedrijven door...

Voorkomen en beperken van bladkiepen

Is bladkiep bij tulpenbroei op water...

Voorkomen en beperken van bladkiepen

Is bladkiep bij tulpenbroei op water tegen te gaan door de verdamping te stimuleren? Dat is de centrale vraag in dit project.

Haalbaarheidsonderzoek detectie TBV

Met TBV in tulp als aanleiding is in...

Haalbaarheidsonderzoek detectie TBV

Met TBV in tulp als aanleiding is in dit onderzoek de haalbaarheid van machinaal ziekzoeken bekeken.

Onderzoek teeltaspecten narcis

In het project is onderzoek gedaan naar...

Onderzoek teeltaspecten narcis

In het project is onderzoek gedaan naar bestrijding stengelaaltjes door de warmwaterbehandeling, de invloed van de bewaaromstandigheden op een aantasting door Fusarium, mogelijkheden van selectie op bolkwaliteit en meerbloemigheid bij Tête-à-Tête en naar de invloed van het stikstofgehalte op de vermeerdering door parteren.

Bestrijding phytophthora bij leliebroei

Phytophthora veroorzaakt de laatste...

Bestrijding phytophthora bij leliebroei

Phytophthora veroorzaakt de laatste jaren behoorlijke schade in de leliebroeierij. Individuele telers nemen diverse maatregelen. De effecten zijn wisselend. Doordat vaak meerdere maatregelen tegelijkertijd worden genomen is niet duidelijk welke maatregelen het best werken. Omdat een éénduidig advies tot nog toe ontbreekt, worden door de individuele telers allerlei maatregelen geprobeerd. Verwarring van uitval door...

WWB in allium en crocus, vervolg

In de recente PPO onderzoeken "WWB...

WWB in allium en crocus, vervolg

In de recente PPO onderzoeken "WWB allium tegen krokusknolaaltje" en "WWB crocus tegen krokusknolaaltje" is aangetoond dat warmwaterbehandeling van Allium en Crocus tegen krokusknolaaltje effectief is. In dit vervolgproject wordt bij Crocus onderzocht of het gewas een verkorte wwb verdraagt zonder voorweken. Een verkorte behandeling gewenst vanwege de drukke periode waarin wwb plaats moet vinden op het bedrijf. Voor Allium is...

Krokusknolaal in narcis

In dit onderzoek wordt een toets op...

Krokusknolaal in narcis

In dit onderzoek wordt een toets op krokusknolaaltje ontwikkeld die in alle gewassen toepasbaar is. De symptomen bij Tête-à-Tête worden omschreven. Daarnaast zal binnen dit project een beperkt onderzoek plaatsvinden naar bestrijding en schade door een warmwaterbehandeling bij Tête-à-Tête.

Parameters zweten monte carlo

Bij de broei van tulpen op potgrond...

Parameters zweten monte carlo

Bij de broei van tulpen op potgrond treedt nogal eens het verschijnsel zweten op. Kort na het inhalen worden de spruiten waterig doorschoten en donker, blauwachtig van kleur. Er treden druppels vocht uit de spruit naar buiten. Bij langdurig zweten kan een holte ontstaan in de poot (holle steel), planten met dit verschijnsel blijven kort en bloeien diep in het blad. Er zijn diverse manieren om zweten te voorkomen. In de praktijk...

Boldompeling i.p.v. warmwaaterbehandeling in lelie 1e jaar

In dit project wordt...

Boldompeling i.p.v. warmwaaterbehandeling in lelie 1e jaar

In dit project wordt warmwaterbehandeling tegen bladaaltjes en wortellesieaaltjes bij lelies vergeleken met een boldompelingmethode. Bij de boldompeling worden de bollen niet gekookt, hetgeen kansen voor efficiëntere bedrijfsvoering biedt.

Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal

In dit project wordt nagegaan of de...

Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal

In dit project wordt nagegaan of de cultivarkeuze een instrument kan zijn bij de beheersing van wortellesieaaltjes in lelie. Hiertoe worden de waardplantstatus en de schadetolerantie (wortelrot, groeiremming) van de 4 grootste leliecultivars voor wortellesieaaltjes bepaald. Bij de huidige onderzoeksmethoden zijn de onderzoekskosten voor een uitgebreide cultivar screening te hoog. Het onderzoek geeft eveneens...

Merkervrije transgene lelies

Een nieuwe manier om lelies te...

Merkervrije transgene lelies

Een nieuwe manier om lelies te transformeren wordt ontwikkeld in dit project. Uit eerdere projecten weten we dat het mogelijk is resistentie tegen virussen in lelies te brengen. Maar de gevonden methode is niet efficiënt en de vorm waarin de genen in de plant werden gebracht mag in de praktijk niet meer gebruikt worden. In dit project wordt een methode ontwikkeld om efficiënt met behulp van bacteriën genen in lelies te brengen en er...

Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben

Onderzoek naar Rhizoctonia in...

Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben

Onderzoek naar Rhizoctonia in lelieschubben op humeuze dekzandgronden wordt op initiatief van ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) in Noord- en Oost Nederland door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, HLB en Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd.

Cryopreservering van bolgewassen

In dit project is een protocol voor...

Cryopreservering van bolgewassen

In dit project is een protocol voor cryopreservering van adventieve meristemen bij lelie ontwikkeld dat breed in het assortiment toepasbaar is.

Wortelproblemen zantedeschia op pot

Bij Zantedeschiaplanten geteeld op...

Wortelproblemen zantedeschia op pot

Bij Zantedeschiaplanten geteeld op potgrond of cocospeat is regelmatig sprake van wortelbederf waarbij glazige wortels ontstaan. Uit de glazige wortels zijn een aantal pathpathogene schimmels geisoleerd. In dit onderzoek wordt nagegaan welke van deze schimmels primair verantwoordelijk zijn voor de wortelaantasting. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Onbekend wortelrot lelie fase 3

In lelies kennen we verschillende...

Onbekend wortelrot lelie fase 3

In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend wortelrot lelie fase 2" naar voren gekomen dat zeer waarschijnlijk een schimmel de veroorzaker is van de onbekende wortelrot in lelie. Deze...

Teelt bijzondere bolgewassen

In de periode van 1998 t/m 2005 is...

Teelt bijzondere bolgewassen

In de periode van 1998 t/m 2005 is binnen dit project onderzoek verricht aan diverse aspecten bij de teelt van bijzondere bolgewassen.

Effect bevochtingstijd pellen op zuur

In eerder onderzoek door Proeftuin...

Effect bevochtingstijd pellen op zuur

In eerder onderzoek door Proeftuin Zwaagdijk bleek uit een eenmalige proef dat acht uur bevochtigen middels koudstomen minder zuur oplevert bij het pellen van tulpen dan andere bevochtigingsmethoden. Tenminste als de waarnemingen van alle proeven bij elkaar werden opgeteld. In dit project wordt dieper ingegaan op de verschillende manieren van bevochtigen en de duur van het bevochtigen voor het pellen. De bedoeling is tot een...

Bestrijding van mijten bij tulpen

Bollen-, stro- en galmijten vormen een...

Bestrijding van mijten bij tulpen

Bollen-, stro- en galmijten vormen een probleem in de teelt en broeierij van tulpen. Bestrijding van mijten vindt plaats door middel van een Actellic behandeling. Dit project wordt de toepassing van ozon in de bewaarcel getest als alternatieve bestrijdingsmethode voor mijten.

Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie

Wortellesieaaltjes in lelie kunnen via...

Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie

Wortellesieaaltjes in lelie kunnen via grondontsmetting en via warmwaterbehandeling van het plantgoed bestreden worden. Door minder mogelijkheden voor grondontsmetting en het verbod op gebruik van formaline in het warmwaterbad is het moeilijker geworden wortellesieaaltjes goed te bestrijden. In dit project wil PPO uitzoeken of het mogelijk is de wwb te optimaliseren om zonder toepassing van formaline toch een goede...

Formalineresiduen gedompelde bollen

In het project worden bij lelie en...

Formalineresiduen gedompelde bollen

In het project worden bij lelie en narcis oppervlakkige en inwendige residumetingen gedaan na twee typen boldompeling. Op basis van de gemeten residuen op de bollen is het mogelijk terug te rekenen naar bestaande effectnormen voor formaline in de bodem. De KAVB is nauw betrokken bij dit project. Contactpersoon bij de KAVB is dhr P. Venderbosch, venderbosch@kavb.nl.

Beheersing zachtrot in bolgewassen

Het doel van dit project is sectorbreed...

Beheersing zachtrot in bolgewassen

Het doel van dit project is sectorbreed de oorzaak van de toename van rot in hyacint en een aantal andere gewassen vast te stellen. In het project wordt aandacht besteed aan het vinden van de momenten in de keten waar de rot toeslaat en de bron van de Erwinia, het voorkomen en identificeren van agressievere bacteriestammen, en het toepassen van gewasbeschermingsmaatregelen om rot in het veld en onder de rooi- , verwerkings- en...

Voorkomen fusarium in opslag tulp

De schimmel Fusarium oxysporum is debet...

Voorkomen fusarium in opslag tulp

De schimmel Fusarium oxysporum is debet aan vrij veel uitval in tulp. Sinds 2000 is er sprake van een sterke toename van dit probleem door de hele keten. Naast onderzoek in het productiedeel van de keten, op de bollenteeltbedrijven, is ook bij de exportbedrijven de problematiek gevolgd. Exporteurs zien tijdens de bewaring door de jaren heen meer en meer zuur ontstaan. Het uitzoekwerk vormt een alsmaar groeiende kostenpost. Door...

Heetstook zantdeschia

Bollenmijt vormt bij de bewaring van...

Heetstook zantdeschia

Bollenmijt vormt bij de bewaring van Zantedeschia een probleem. Aangetaste knollen kunnen helemaal verloren gaan, maar er kan ook spruitbeschadiging optreden. In Freesias werkt een heetstookbehandeling tegen mijten goed. Uit kleine proefjes blijkt dat dit mogelijk ook voor Zantedeschia’s het geval kan zijn. In dit project wordt uitgezocht of en op welke wijze Zantedeschia een heetstookbehandeling die de bollenmijt doodt zonder gewasschade kan...

Onderzoek tulpenteelt

Het doel voor de toepassing in de...

Onderzoek tulpenteelt

Het doel voor de toepassing in de praktijk is: Ontwerp en test een niet te bewerkelijke selectiemethode waarmee een sterk verklisterde partij in korte tijd tot een goed producerende partij (goede groeikracht en productie) kan worden gevormd.

Bestrijding pythium in hyacint

De huidige bestrijdingsmogelijkheden...

Bestrijding pythium in hyacint

De huidige bestrijdingsmogelijkheden van Pythium bij hyacint zijn zeer beperkt. Oriënterend heeft PPO i.s.m. Adviesbureau Natuurlijk Telen (nu AdNa BV en GrondGezond BV) en Agricon in 2003 op een van nature zwaar besmet perceel een proef uitgevoerd door grond te stomen en vervolgens de helft te behandelen met natuurlijke middelen en toevoeging van wormencompost (PPO project 330856). Deze behandeling zou een herinfectie vanuit de...

WWB tegen kroonrot nerine

Bij de teelt van Nerine vormt kroonrot...

WWB tegen kroonrot nerine

Bij de teelt van Nerine vormt kroonrot (Sclerotium rolfsii of S. delphinii) een steeds groter probleem. De schimmels hebben een brede waardplantenreeks en de sclerotiën kunnen meer dan 10 jaar in de grond overleven. Schoon uitgangsmateriaal kan een deel van de problemen voorkomen. ‘Schoon’ is echter visueel lastig vast te stellen, omdat de sclerotiën onder de bolhuid zitten. Uit oriënterende proeven bleek een warmwaterbehandleing (met...

Kwantificeren fosfaatdynamiek bollenteel

Bloembollen hebben fosfor nodig om the...

Kwantificeren fosfaatdynamiek bollenteel

Bloembollen hebben fosfor nodig om the groeien. In bemestingsadviezen is daarom fosforbemesting opgenomen. Bij veel bloembollenbedrijven bestaat echter een fosfor overschot en de bemestingsadviezen zijn gebaseerd op onderzoek van tientallen jaren geleden. In dit project wordt gekeken naar drie vragen. Allereerst de fosfaatbehoefte van bloembollen, welke hoeveelheid fosfaat in de bodem nodig is voor de behoefte van de...

Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur

Het doel van het onderzoek is het...

Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur

Het doel van het onderzoek is het beperken van het zuur door methoden te ontwikkelen om de bevochtigingsduur zo kort mogelijk te houden met behoud van een goede pelkwaliteit. Het streven is om de bollen binnen 5 uur pelrijp te maken. Tevens wordt gekeken naar het vervroegen van het pelmoment: zo kort mogelijk na het rooien pellen zonder de bollen pelrijp te hoeven maken door bevochtigen.

Bollenmijten gladiool

Onderzoeken wat de gebruikswaarde is...

Bollenmijten gladiool

Onderzoeken wat de gebruikswaarde is van door bollenmijten beschadigde gladioolknollen in de bloementeelt onder Nederlandse buitenomstandigheden. Daarnaast nagaan of een behandeling van met bollenmijten besmette knollen met pirimifos-methyl (Actellic) in staat is om de bollenmijten voldoende te bestrijden zodat een besmetting geen nadelige gevolgen heeft voor de bloementeelt onder Nederlandse omstandigheden. Dit project is onderdeel van het...

Bestrijding van knolcyperus, vervolg

Op een onbeteeld perceel in Drenthe...

Bestrijding van knolcyperus, vervolg

Op een onbeteeld perceel in Drenthe wordt het effect van verschillende bestrijdingsmethoden op knolcyperus onderzocht. Er zijn goede resultaten geboekt maar vervolgonderzoek is wenselijk om de bestrijding te optimaliseren. In dit project wordt de Monam toepassing en bestrijding met nieuwe herbiciden geoptimaliseerd.

Middelen knelpunten geïntegreerde teelt

Het project betaat uit het nagaan wat...

Middelen knelpunten geïntegreerde teelt

Het project betaat uit het nagaan wat de mogelijkheden zijn, om met bestaande en/of nieuwe middelen, de knelpunten (die ontstaan in een gewas waarvoor geen of te weinig effectieve middelen meer beschikbaar zijn) in de bloembollenteelt op te lossen. De knelpunten ontstaan door middelenverboden, resistentie van toegelaten middelen en de kleine gewassen (toepassingen) problematiek. Het Alarmoverleg gewasbescherming en het...

Risico en beheersing bollenmijt zantedeschia

Sinds 2002 zijn enkele gevallen bekend...

Risico en beheersing bollenmijt zantedeschia

Sinds 2002 zijn enkele gevallen bekend waarbij bollenmijten grote schade aanrichtten in Zantedeschiaknollen tijdens de bewaring. Tot dat moment werden bollenmijten alleen gevonden als opruimers van dood of aangetast materiaal (rotte of verkalkte knollen). Een eerste oriënterende proef gaf aan dat deze mijten actief Zantedeschiaknollen konden aantasten. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen: Om welke...

Deltaplan erwinia

Het project “Beheersing van zachtrot in...

Deltaplan erwinia

Het project “Beheersing van zachtrot in bolgewassen” is onlangs afgerond en op 7 april heeft een slotbijeenkomst plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomst zijn een aantal vervolgonderzoeksrichtingen voortgekomen, waaronder: Het produceren van Erwinia-vrij (zachtrot) uitgangmateriaal van diverse bolgewassen. Het verbeteren van de beheersing van Erwinia (m.n. in de verwerkingsfase van Hyacint). Nagaan of er meer resistente cultivars voorkomen in...

Erwinia chrysanthemi in amaryllidaceae

In 2007 werd voor de eerste keer...

Erwinia chrysanthemi in amaryllidaceae

In 2007 werd voor de eerste keer Erwinia chrysanthemi aangetoond in narcisbollen, die tot de Amaryllidaceae behoren. Middels dit project wordt meer inzicht verkregen in of, en zo ja, op welke wijze, de bacterie Erwinia chrysanthemi narcisbollen kan aantasten onder Nederlandse teeltomstandigheden. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Onderzoek aspecten leliebroei

De volgende onderwerpen zijn binnen dit...

Onderzoek aspecten leliebroei

De volgende onderwerpen zijn binnen dit project onderzocht: Negatieve DIF. Groene knoppen. ULO bewaring leliebollen. CO2-bemesting. Boldompeling leliebollen in CaCl2 of ijzer. Hoge temperatuur na planten. Topbloei in Vivaldi. Plantmonitor en kasklimaat. Boldompeling van leliebollen in planthormonen. Boriumbemesting in lelie. Najaarsdroogverkoop van lelie.

Tegengaan wortelbederf ijstulpen

Doel van het project is om manieren te...

Tegengaan wortelbederf ijstulpen

Doel van het project is om manieren te vinden die het wortelbederf in ijstulpen tegengaan of drastisch beperken. De richtingen die daarvoor in het project worden gevolgd zijn: De soort substraat. Wel of geen inlegvellen onderin de bakken. De ontsmetting van het substraat. De pH in het substraat. Het moment van opplanten en invriezen.

Effect condities kwaliteit weefselkweek

Het grootste mankement van...

Effect condities kwaliteit weefselkweek

Het grootste mankement van weefselkweekplantjes is dat de huidmondjes niet functioneren. Het lijkt niet mogelijk dat te verbeteren. Daarom is het nodig dat weefselkweekmateriaal zo snel mogelijk een goed-functionerend wortelstelsel vormt om zo het grote waterverlies aan te vullen. Het bleek vaak voordelig om het materiaal al in weefselkweek te bewortelen (‘in-vitro beworteling’) i.p.v. onbeworteld uit te planten. Per gewas...

Alternaria in zantedeschia

Sinds enkele jaren wordt Zantedeschia...

Alternaria in zantedeschia

Sinds enkele jaren wordt Zantedeschia regelmatig ernstig aangetast door de schimmel Alternaia. Daardoor vervalt het blad vroegtijdig wat directe gevolgen heeft voor de groei van de knollen. Een aantasting door Alternaia leidt vaak ook tot uitval als gevolg van een daarop volgende aantasting door de bacterie Erwinia carotovora waardoor een gedeelte van de oogst verloren kan gaan. Omdat basisgegevens over een aantasting van Zantedeschia...

Verhoging temperatuur warmwaterbehandeling tulp, vervolg

In veel bol- en knolgewassen wordt een...

Verhoging temperatuur warmwaterbehandeling tulp, vervolg

In veel bol- en knolgewassen wordt een WWB toegepast ter bestrijding van aaltjes. Onderzoek heeft aangetoond dat een WWB tot en met 45 °C in weinig uitval resulteert van zowel tulpenplantgoed als -leverbaar. In dit onderzoek wordt de optimale combinatie van rooitijdstip, kooktemperatuur, voor- en nawarmte bepaald.

Vergelijk N-meststoffen en -methoden

Doelmatige stikstofbemesting is van...

Vergelijk N-meststoffen en -methoden

Doelmatige stikstofbemesting is van groot belang voor een optimaal teeltresultaat, binnen de N-gebruiksnormen. In 2002-03 is in het kader van een meerjarig project een proef uitgevoerd met meerdere stikstofbemestingsmethoden bij tulp, om te onderzoeken met welke meststoffen en meetmethoden de hoogste opbrengst bij de laagste N-gift bereikt kan worden.

Beheersstrategie pythium in bollen

Uit onderzoek is gebleken dat het...

Beheersstrategie pythium in bollen

Uit onderzoek is gebleken dat het toepassen van Pseudomonas, Ridomil Gold en bladrammenas Pythium (deels) kan onderdrukken. Het effect is echter altijd vastgesteld na 1 seizoen, meerjarige effecten zijn nog niet onderzocht. Een meerjarige gecombineerde toepassing van deze maatregelen kan mogelijk een duurzaam bestrijdend effect op Pythium hebben.Het onderzoek beoogt het ontwikkelen van een geïntegreerde Pythium beheersstrategie...

Voorkomen en bestrijden Alternaria in zantedeschia, vervolg

Alternaria spp veroorzaken schade in de...

Voorkomen en bestrijden Alternaria in zantedeschia, vervolg

Alternaria spp veroorzaken schade in de teelt van Zantedeschia. In 2009 en 2010 is onderzocht in hoeverre (blad)bemesting en chemische bestrijding een rol kunnen spelen bij het voorkomen of beperken van de schade door Alternaria. Uit dit onderzoek (PT 13624) bleek dat diverse behandelingen met (blad)bemesting op enig moment effectief waren. Geen enkele behandeling was echter in staat om een Alternaria...

Voorkomen penicilliumgroei op tulpenbollen

In het project worden methoden...

Voorkomen penicilliumgroei op tulpenbollen

In het project worden methoden onderzocht om Penicilliumgroei op tulpenbollen te voorkómen. Penicillium tast de bol niet aan, maar ontsiert de bollen en maakt ze daardoor minder waard. Verschillende middelen waaronder reinigingmiddelen en middelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) worden onderzocht, evenals de mogelijkheid van ruimteontsmetting en combinaties van verschillende middelen en methoden.

Onkruidbestrijding bloembollenteelt

Onderzoek met herbiciden om een breed...

Onkruidbestrijding bloembollenteelt

Onderzoek met herbiciden om een breed middelenpakket beschikbaar te hebben om de diverse problemen (middelenverboden, adaptatie, uitselectie etc.) bij de onkruidbestrijding in bloembollen het hoofd te kunnen bieden. Tevens worden mogelijkheden voor geïntegreerde onkruidbestrijding onderzocht.

Bestrijding stengelaaltjes door inundatie

Naar aanleiding van de toename in...

Bestrijding stengelaaltjes door inundatie

Naar aanleiding van de toename in stengelaaltjesaantastingen zijn in de Stengelaaltjescommissie van de KAVB oplossingsrichtingen besproken. Hiervoor zijn drie projectvoorstellen gemaakt, waaronder dit projectvoorstel over bestrijding door inundatie. Door het inunderen, onder water zetten, van grond voor langere tijd, worden aaltjes waaronder stengelaaltjes bestreden. In dit project wordt uitgezocht hoe lang inundatie...

Gentech lelies met luisresistentie, vervolg

In project "Merkervrije lelies met...

Gentech lelies met luisresistentie, vervolg

In project "Merkervrije lelies met luisresistentie" zijn 18 transgene lelielijnen gegenereerd. In deze lijnen komen zowel het geïntroduceerde equistatine gen als het linalool synthase gen tot expressie, twee genen die beide werkzaam zijn tegen luizen.In dit vervolgproject wordt de aanwezigheid van het equistatine eiwit en het vluchtige linalool onderzocht. Met de positieve lijnen worden vervolgens...

WWB tegen M. chitwoodi

Meloïdogyne chitwoodi is een...

WWB tegen M. chitwoodi

Meloïdogyne chitwoodi is een quarantaineziekte. Dit betekent dat besmette gladiolenknollen niet mogen worden geëxporteerd. Ook de verspreiding via plantgoed moet worden vermeden. In dit project is onderzocht of de aaltjes met een warmwaterbehandeling bestreden kunnen worden.

Lange droge bewaring tulpenbollen

Bij de late broei (april en mei) van...

Lange droge bewaring tulpenbollen

Bij de late broei (april en mei) van tulpen op water is vooral de bewaring een lastige periode. In 2002/2003 is bij PPO Bloembollen in Lisse en bij Proeftuin Zwaagdijk onderzoek uitgevoerd naar de beste bolbewaring gedurende de koeling. Verschillen door behandeling vielen al snel weg tegen cultivar- en plaatsverschillen.

Ploffers in dahlia

Ploffers in Dahlia is een verschijnsel...

Ploffers in dahlia

Ploffers in Dahlia is een verschijnsel waarbij de knollen tijdens de stekproductie natrot wegvallen. Er is onderzocht of de bacterie Erwinia chrysanthemi, de veroorzaker van verwelkingsziekte in Dahlia, de oorzaak zou kunnen zijn van dit verschijnsel. Omdat de ziektesymptomen niet overeenkwamen, infectieproeven niet lukten en ook de toets op deze bacterie vaak een negatieve uitslag gaf is geconcludeerd dat deze bacterie niet de veroorzaker van...

Bolontsmetting en penicillium

De vraag is of de schimmel met behulp...

Bolontsmetting en penicillium

De vraag is of de schimmel met behulp van een bolontsmetting onderdrukt of voorkomen kan worden, en wat het effect van bolontsmetting op de opbrengst is. Het onderzoek is opgezet met drie cultivars, ‘Rosario’ en ‘Angelique’ die gevoelig voor Penicililum zijn , en ‘Negrita’ die minder gevoelig voor Penicillium is. Er is zowel vroeg (in september) als vlak voor opplanten ontsmet. Er is gekeken naar de samenstelling van het...

Effectiviteit middelen na verhitting dompelbad

Tijdens de bolontsmetting raakt het...

Effectiviteit middelen na verhitting dompelbad

Tijdens de bolontsmetting raakt het dompelbad vervuild met organismen die niet of onvoldoende met de in het bad aanwezige fungiciden en insecticiden worden bestreden. Het gaat hier o.a. om (stengel)aaltjes, mijten, bacteriën en sommige virussen.Het ontsmetten van bollen kan zo leiden tot verspreiding van ongewenste organismen binnen partijen bollen en/of verschillende bolgewassen. Een methode om de schadelijke...

Pilot toetsing op erwinia in hyacint

In eerder onderzoek is een protocol...

Pilot toetsing op erwinia in hyacint

In eerder onderzoek is een protocol ontwikkeld waarmee Erwinia mbv PCR en ELISA gedetecteerd kan worden in bolgewassen, waaronder hyacint. Deze toetsen zijn onder laboratorium condities bruikbaar. In dit project worden reeds ontwikkelde toetsen omgebouwd naar grootschalige en routinematige praktijktoetsen.

Middelen tegen geelziek in hyacint

Het doel van dit project was om diverse...

Middelen tegen geelziek in hyacint

Het doel van dit project was om diverse middelen in de kas te testen op effectiviteit tegen de bacterie die geelziek veroorzaakt, Xanthomonas campestris pv hyacinthi. Deze middelen zouden op het veld ingezet moeten kunnen worden en een groot deel van de nieuwe infecties te voorkomen.

Rol huidmondjes bij zuur in tulp

De Fusariumschimmel kan een tulpenbol...

Rol huidmondjes bij zuur in tulp

De Fusariumschimmel kan een tulpenbol aantasten via een verwonding of via huidmondjes op de bol. Huidmondjes op tulpenbollen sluiten zichzelf af door middel van een waspropje. De vraag is hoe de aanwezigheid van de waspropjes van invloed is op de infectie door Fusarium en op de effectiviteit van middelen tegen Fusarium op reeds in huidmondjes gevormde infecties. In dit project wordt bekeken welk aandeel de infectie via huidmondjes...

Detectie en beheersing bacterieziekten

Er is een groot aantal bacteriesoorten...

Detectie en beheersing bacterieziekten

Er is een groot aantal bacteriesoorten actief in bolgewassen. Deze geven problemen wat betreft identificatie, het vroegtijdig aantonen (detectie), preventie van aantasting, beheersing en bestrijding (sanitaire maatregelen in combinatie met (alternatieve) bestrijdingsmiddelen. Het gaat om woekerziekte-achtige problemen in dahlia (Erwinia herbicola, Agrobacterium, Rhodococcus), woekerziekte-problemen in lelie (Rhodococcus),...

Onbekend wortelrot in lelie

In dit project wordt nagegaan welke...

Onbekend wortelrot in lelie

In dit project wordt nagegaan welke schimmels worden aangetroffen in leliewortels met onbekend wortelrot, teneinde meer inzicht te krijgen in de mogelijke veroorzakers. Tevens wordt teeltinformatie verzameld om een beeld te krijgen over de omstandigheden waaronder het onbekende wortelrot is opgetreden. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Colletotrichum in tulp

Tijdens de teelt van tulpen cv Guiseppe...

Colletotrichum in tulp

Tijdens de teelt van tulpen cv Guiseppe Verdi kunnen de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de ziekte het beste bestreden kan worden. De effectiviteit van bolontsmettting en/of naoogstbehandeling wordt onderzocht. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Toedieningstechnieken glastuinbouw

Het doel van het project is bij te...

Toedieningstechnieken glastuinbouw

Het doel van het project is bij te dragen aan een veiligere en effectievere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen door telers en uitvoerders op het bedrijf. Milieu, arbeid, kostenbesparing en behoud van het middelenpakket spelen allemaal een rol in dit project. Het project start met een doelgroeponderzoek om de huidige stand van kennis van telers en toegepaste toedieningsmethoden vast te stellen. Op basis van de informatie...

Effect lichtniveaus op papierblad lelie

In dit project werd onderzocht of het...

Effect lichtniveaus op papierblad lelie

In dit project werd onderzocht of het verhogen van het lichtniveau in de kas van invloed is op het ontstaan van papierblad na de oogst. Papierblad is het verschijnsel waarbij de bladeren na de oogst verdrogen. Papierblad kan ontstaan doordat de huidmondjes na de oogst open blijven staan. In dit project werden lelies gebroeid onder 3 lichtniveau’s: 3.000, 6.000 en 12.000 lux. In één afdeling werden lelies gebroeid onder 6.000...

Alternatieve bestrijding mijten tulp & lelie

Uit een voorstudie naar de bestrijding...

Alternatieve bestrijding mijten tulp & lelie

Uit een voorstudie naar de bestrijding van mijten in de bewaring van tulp en lelie zijn een aantal veelbelovende middelen en methoden gevonden. In dit onderzoek worden de middelen en methoden verder beproefd om uiteindelijk een volwaardig alternatief voor Actellic te ontwikkelen.

Invloed ethyleen en pelmoment op zuur in tulp

Dit onderzoek richt zich op de vraag of...

Invloed ethyleen en pelmoment op zuur in tulp

Dit onderzoek richt zich op de vraag of ethyleen een rol speelt in het beinvloeden van de kans op zuur door variaties in het pelmoment. Het onderzoek levert een verklaring op voor de manier waarop het pelmoment de kans op zuur beinvloed, maar ook een gericht advies voor het verkleinen van de kans op zuur op kritische momenten.

Vergelijk N-meststoffen en -methoden, vervolg

Een goede N-bemesting is van belang...

Vergelijk N-meststoffen en -methoden, vervolg

Een goede N-bemesting is van belang voor een maximale opbrengst en goede kwaliteit van de geoogste bollen. Met het oog op de toekomst wordt een aantal stikstofbemestingsmethoden ontwikkeld die met een minimaal N-gebruik een goede opbrengst en kwaliteit geven. Het onderzoek omvat een eenjarige vergelijking van bemestingsmethoden en de ontwikkeling van adviezen voor stikstofbemesting voor bloembolgewassen bij gebruik...

Fusarium in de keten bij narcis

In dit project wordt aanwezige...

Fusarium in de keten bij narcis

In dit project wordt aanwezige Fusariumbesmetting en -infecties en nieuwe infecties in kaart gebracht en het verloop van niet-zichtbare naar zichtbare aantasting. De onderzochte periode loopt bij de teler van rooien tot planten en bij de handel van ontvangst tot afleveren. De plant- en veldomstandigheden zijn niet meegenomen.

Behoud effectief middelpakket bloembollen

Dit is het project waarin oplossingen...

Behoud effectief middelpakket bloembollen

Dit is het project waarin oplossingen worden gezocht voor gewasbeschermingsknelpunten in de bloembollensector. De bedoeling is een effectief middelenpakket voor een duurzame gewasbescherming in de bloembollenteelt en -bewaring realiseren. De coördinator inventariseert knelpunten, realiseert vrijstellingen, ontheffingen en uitbreidingen, overlegt met belanghebbenden in de sector en beoordeelt of initieert onderzoek (zie...

Nieuwe behandelingen ter vervanging van formaline

De toepassing van formaline bij...

Nieuwe behandelingen ter vervanging van formaline

De toepassing van formaline bij voorweek- en warmwaterbehandelingen en bij bolontsmetting staat onder druk. Een goed alternatief voor formaline is nog niet voorhanden. In dit project wordt onderzoek gedaan naar alternatieven voor de twee genoemde toepassingen van formaline.

Voorkomen wwb-schade stengelaal hyacint

Doel van het onderzoek is de oorzaak...

Voorkomen wwb-schade stengelaal hyacint

Doel van het onderzoek is de oorzaak van de overjarige schade te achterhalen, zodat een veilige warmwaterbehandeling bij hyacint mogelijk is, indien een lichte aantasting door stengelaaltjes is gevonden.

Herziening Q-Status

Het doel van dit onderzoek is het...

Herziening Q-Status

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de quarantainewaardigheid van Liriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Liriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) met behulp van de internationale standaard methodiek voor Pest Risk Analysis (ISPM no. 11, 2004). Afhankelijk van het resultaat wordt een voorstel voor beëindiging van de quarantainestatus of voor een aangepaste vorm van regulering geformuleerd. Het traject van analyse en...

Onkruidbestrijding iris

In 2007 loopt de toelating van het...

Onkruidbestrijding iris

In 2007 loopt de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel in de iris af. Er is een alternatief middel dat eenmalig toegepast mag worden, maar dat houdt het gewas niet de gehele teelt onkruidvrij. In dit projectvoorstel worden een aantal reeds in de bloembollen toegelaten middelen en een nieuw middel beproefd op de werking tegen onkruid in iris zonder gewasschade. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van eenmalige toepassing van een...

Bestrijding stengelaaltjes met koud stoom

Om stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci...

Bestrijding stengelaaltjes met koud stoom

Om stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) goed te kunnen bestrijden met een warmwaterbehandeling, dienen de bollen voorgeweekt te worden. Deze voorbehandeling is echter arbeidsintensief en er is risico op verspreiding van Fusarium. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of koud-stomen een geschikte methode is om het bestrijdende effect van een standaard voorbehoedende wwb van 2 uur bij 45 °C (‘cultuurkook’) tegen...

Onbekende bacterie zantedeschia knol

In 2011 is onderzoek gedaan naar de...

Onbekende bacterie zantedeschia knol

In 2011 is onderzoek gedaan naar de invloed van uitgangsmateriaal, klimaat, gewasbescherming en substraat op de uitval tijdens de teelt van Zantedeschia. De combinatie van een lage luchtvochtigheid en een lage temperatuur resulteerde in de minste uitval en de hoogste totale bloemproductie. De primaire aantaster die verantwoordelijk is voor het optreden van de uitval kon echter niet worden achterhaald. Op basis van visuele...

Zachtrot in iris 2

Het doel is het vinden van de oorzaken...

Zachtrot in iris 2

Het doel is het vinden van de oorzaken van het zachtrot en het vinden van omstandigheden en teeltmaatregelen waarmee de ziekte is te voorkomen. Het hele traject van het veld, tijdens het rooien, tijdens het verwerken tot voor het afleveren wordt onderzocht.

Langer koken tegen stengelaal narcis

Bij het bestrijden van stengelaaltjes...

Langer koken tegen stengelaal narcis

Bij het bestrijden van stengelaaltjes in narcis is voorweken voorafgaande aan de warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C vereist. Om praktische redenen en uit oogpunt van extra risico op verspreiding van ziekten zou het aantrekkelijk zijn om het voorweken te vervangen door de kookduur te verlengen. In dit onderzoek is onderzocht of het voorweken door langer koken vervangen kan worden, zowel ten aanzien van de bestrijding als ten...

Praktijkaanpak bruine wortels broei

In project "Bruine wortels waterbroei...

Praktijkaanpak bruine wortels broei

In project "Bruine wortels waterbroei tulp" heeft PPO in samenwerking met de vakgroep plantenfysiologie van Wageningen Universiteit uitgezocht door welke stoffen bruinverkleuring van de wortels wordt veroorzaakt bij de waterbroei van tulp. In dit project wordt uitgezocht of door het toevoegen van bepaalde stoffen aan het water de bruinverkleuring, en de daarmee gepaard gaande problemen, voorkomen kunnen worden.

Bolontsmetting lelie

In het project wordt gezocht naar de...

Bolontsmetting lelie

In het project wordt gezocht naar de optimale samenstelling van het dompelbad voor leliebollen met en zonder Topsin M, met bestaande en nieuwe middelen.

Dringend vereiste toelatingen bloembollen

Knelpunten in noodzakelijk gebruik van...

Dringend vereiste toelatingen bloembollen

Knelpunten in noodzakelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen oplossen door het realiseren van dringend vereiste toelatingen (vrijstellingen).

Middelenonderzoek voor knelpunten

Binnen dit project worden twee doelen...

Middelenonderzoek voor knelpunten

Binnen dit project worden twee doelen nagestreefd. Ten eerste worden bij bestaande en of nieuwe knelpunten oplossingen gezocht door middel van het testen van bestaande middelen. Ten tweede worden nieuwe middelen standaard op kleine schaal gescreend in bloembollen. Door deze tweesporenaanpak is het mogelijk om snel op –dreigende- knelpunten in te spelen.

Roofmijt hol- en snijbollen hyacint

Optimaliseren van de toepassing van...

Roofmijt hol- en snijbollen hyacint

Optimaliseren van de toepassing van roofmijten ter bestrijding van bollen- en stromijt en eventueel aanwezige trips tijdens de bewaring van hol- en snijbollen van hyacint. De behaalde proefresultaten opschalen naar praktijktoepassing, waarbij nog enkele toepassingsaspecten worden onderzocht.

Detectie en bestrijding trips holkamer hyacint

Een besmetting van trips kan in de...

Detectie en bestrijding trips holkamer hyacint

Een besmetting van trips kan in de bewaring van geholde en gesneden hyacinten schade opleveren. Een besmetting is soms lastig vast te stellen en bestrijding middels ruimtebehandeling is lastig. De trips zit tussen de rokken van de bollen waardoor middelen moeilijk bij de trips kunnen komen. Een bestrijding met roofmijten die ook tegen bollenmijt worden ingezet helpt onvoldoende tegen trips. In het project wordt...

Risico's meervoudige bespuiting azulox

Bij de broeierij van Muscari bestaat...

Risico's meervoudige bespuiting azulox

Bij de broeierij van Muscari bestaat het probleem dat bollen na het planten niet goed bewortelen. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of meervoudig gebruik van Azulox in de bollenteelt en te vroeg rooien van de bollen een negatieve invloed hebben op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Toets op erwinia bij dahlia

De bacterie Erwinia chrysanthemi is de...

Toets op erwinia bij dahlia

De bacterie Erwinia chrysanthemi is de veroorzaker van het natrot waarbij dahliaknollen wegvallen tijdens de stekproductie (‘ploffers’). Uitgaan van ziektevrij uitgangsmateriaal is de beste manier om van de ziekte af te komen. In dit project wordt een eenvoudige, praktische en goedkope toets ontwikkeld, waarmee van een partij dahliaknollen door de kweker zelf het percentage besmet met Erwinia kan worden bepaald. De knollen worden onder...

Effect metamnatrium tegen stengelaaltjes

Bepalen effectiviteit van metamnatrium...

Effect metamnatrium tegen stengelaaltjes

Bepalen effectiviteit van metamnatrium tegen stengelaaltjes, al dan niet in combinatie met dazomet, in vergelijking met cis-dichloorpropeen onder veldomstandigheden. In het stengelaaltjesproject "Identificatie epidemiologie tulpenstengelaal" wordt onder andere gewerkt aan alternatieve bestrijdings-methoden van stengelaaltjes. Kennis over de effectiviteit van metamnatrium in vergelijking met cis-dichloorpropeen onder...

Alternatieven bestrijding bodeminsecten

Van alle schadelijke bodeminsecten bij...

Alternatieven bestrijding bodeminsecten

Van alle schadelijke bodeminsecten bij bloembollen vormen ritnaalden bij de teelt van gladiolen de grootste bedreiging. Minder massaal, doch voor de teler desastreus, komen bonenvlieg, aardrupsen en emelten als plaag voor of worden bestrijdingsmaatregelen daartegen getroffen. Alleen aan de hand van de historie van het perceel is enigszins te voorspellen of er een kans is dat bodeminsecten een plaag zullen gaan vormen....

Verhoging N-benutting bij varkensdrijfmest

Er zijn aanwijzingen dat de stikstof...

Verhoging N-benutting bij varkensdrijfmest

Er zijn aanwijzingen dat de stikstof uit de startgift van drijfmest bij lelie slecht wordt benut. Mogelijk speelt de toedieningswijze of uitspoeling door regen of beregening een rol, maar dit is niet zeker. Het doel van dit project is de stikstofbeschikbaarheid van drijfmest te demonstreren middels demonstratieproeven van één jaar waarbij de drijfmest op verschillende manieren wordt toegediend en op verschillende manieren...

Fusarium in gesloten spoelsystemen

In verband met de regelgevind die is...

Fusarium in gesloten spoelsystemen

In verband met de regelgevind die is opgelged door o.a Hoogheemraadschap Rijnland mogene er in de toekomst geen bestrijdingsmiddelen meer in restwater van spoelwater voorkomen. In verband hiermee is er een gesloten spoelsysteem ontwikkeld door de firma Akerboom in samenwerking met de firma v. Bourondien. Nadeel van een gesloten systeem is een mogelijke ophoping van Fusariumsporen tijdens het spoelen. In het project is de ophoping...

Warmwaterbehandeling tulpen 2011-2012

In 2009 en 2010 is onderzoek gedaan...

Warmwaterbehandeling tulpen 2011-2012

In 2009 en 2010 is onderzoek gedaan naar warmwaterbehandeling van tulpen ter bestrijding van stengelaaltjes (PT13639 en PT14125). Uit dit onderzoek is gebleken dat tulpen een warmwaterbehandeling bij 46ºC en 47ºC zonder gewasschade kunnen doorstaan mits een goede voorbehandeling wordt toegepast.In dit vervolgonderzoek wordt het protocol voor de warmwaterbehandeling verder geoptimaliseerd. Zowel het rooitijdstip,...

Voorkómen en bestrijden van latent zuur

Dit onderzoek heeft tot doel om de...

Voorkómen en bestrijden van latent zuur

Dit onderzoek heeft tot doel om de mogelijkheden van het voorkómen en bestrijden van latente zuurinfecties in tulp te onderzoeken. Het onderzoek zal in het eerste jaar op laboratoriumschaal plaatsvinden. Bij positieve resultaten zal het onderzoek op praktijkschaal voortgezet worden. Bij dit project wordt gekeken naar het effect van wegvangen ethyleen van en ongevoelig maken van de tulpenbol voor ethyleen. Bij het bestrijden...

Identificatie epidemiologie tulpenstengelaaltje

In bolgewassen komen vijf rassen...

Identificatie epidemiologie tulpenstengelaaltje

In bolgewassen komen vijf rassen stengelaaltjes voor: narcissenstengelaaltje (nsa), tulpenstengelaaltje (tsa), hyacintenstengelaaltje (hsa), het uienstengelaaltje (usa) en het knoflookstengelaaltje (ksa). Een tulpenboltoets (PD, methode van Windrich) is de enige gevalideerde toets om vast te stellen of het gaat om tsa of een ander ras. Om deze langdurige toets te vervangen is binnen dit project getracht snelle en...

Onkruidbestrijding nerineteelt

Onkruid is in de buitenteelt van Nerine...

Onkruidbestrijding nerineteelt

Onkruid is in de buitenteelt van Nerine lastig te bestrijden. Middelen die voorheen werden gebruikt, als Simazin en Basagran, mogen niet meer worden gebruikt. Met de middelen die nog wel zijn toegelaten en veilig bij Nerine kunnen worden ingezet lukt het niet altijd de teelt voldoende onkruidvrij te houden. In dit project worden middelen die in andere gewassen zijn toegelaten getest op onkruidbestrijding in Nerine en veiligheid voor...

Bestrijding trips gladiolenknollen met hete lucht

Telers van gladiolen hebben nog 1...

Bestrijding trips gladiolenknollen met hete lucht

Telers van gladiolen hebben nog 1 middel dat ingezet kan worden tegen trips te velde, maar het effect van dat middel is niet altijd een volledige bestrijding van trips. De trips die meegerooid wordt moet vervolgens in de bewaring bestreden worden. Een bestrijding met hete lucht bleek in een vooronderzoek goede perspectieven te hebben en mogelijk zelfs beter te werken dan het huidig gebruikte middel. Het project...

Vroege bloemverdroging bij tulp

De laatste jaren is in het gewas tulp...

Vroege bloemverdroging bij tulp

De laatste jaren is in het gewas tulp sprake van onvoorspelbare uitval als gevolg van vroege bloemverdroging. Dit onderzoek beoogt te komen tot een bewaaradvies voor zowel plantgoed als leverbaar, waarmee het risico op het optreden van vroege bloemverdroging beperkt kan worden. Het project bestaat uit 2 onderdelen: Inventarisatie van het sortiment en de teeltgebieden waarin het probleem zich voordoet. Het effect bepalen van...

Zantedeschia afwijking afsterven T1 knol

In dit onderzoek zijn...

Zantedeschia afwijking afsterven T1 knol

In dit onderzoek zijn weefselkweekplanten (‘Florex Gold’) in de kas op verschillende tijdstippen droog gezet (september, oktober en november) om afsterven te induceren. Vanaf het droogzetten zijn de planten/knollen tot aan planten op het veld constant warm bewaard (17°C) of na twee maanden warme bewaring koel (2 of 9°C) bewaard.

Lily perennialising trial

Leliebollen bestemd voor de broei...

Lily perennialising trial

Leliebollen bestemd voor de broei werden in het Flowerbulb Research Programme in de Verenigde Staten in een proeftuin opgeplant. De bollen bleken prima tot bloei te komen en in een groot aantal gevallen ook meerdere jaren over te blijven (perennialising). In het projectvoorstel worden bloeimogelijkheden en meerjarenbloei (perennialising) in de tuin/park van leliebollen in Noord-Amerika onderzocht. Hiervoor worden de cultivars aangewend...

Praktijkgang merkers rooirijpheid

Het project Merkers voor Rooirijpheid...

Praktijkgang merkers rooirijpheid

Het project Merkers voor Rooirijpheid beoogt moleculaire merkers in tulp vast te stellen waarmee het optimale rooitijdstip voorspeld kan worden. Op dit moment zijn er merkers ontwikkeld met een grote voorspellende waarde. In de nu voorliggende voortzetting van het project wordt een praktijkintroductie op kleine schaal gedaan. Daarin wordt het bemonsteringsprotocol getoetst, de logistieke doorloop van bedrijf naar laboratorium en...

Parameters zweten monte carlo

Bij de broei van tulpen op potgrond...

Parameters zweten monte carlo

Bij de broei van tulpen op potgrond treedt nogal eens het verschijnsel zweten op. Kort na het inhalen worden de spruiten waterig doorschoten en donker, blauwachtig van kleur. Er treden druppels vocht uit de spruit naar buiten. Bij langdurig zweten kan een holte ontstaan in de poot (holle steel), planten met dit verschijnsel blijven kort en bloeien diep in het blad. Er zijn diverse manieren om zweten te voorkomen. In de praktijk...

Bolpreparatie en bloei van iris

Dit meerjarig project is opgezet om in...

Bolpreparatie en bloei van iris

Dit meerjarig project is opgezet om in te spelen op problemen en kansen in de iristeelt. Gedurende de looptijd zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Late bloemverdroging. Nabehandeling bij 13C. Waterteelt. Invriezen van leverbaar. Houdbaarheid van irisbloemen. Bestrijding bladvlekkenziekte. Invloed EC bij vollegrondsteelt.

Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal

In dit project wordt nagegaan of de...

Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal

In dit project wordt nagegaan of de cultivarkeuze een instrument kan zijn bij de beheersing van wortellesieaaltjes in lelie. Hiertoe worden de waardplantstatus en de schadetolerantie (wortelrot, groeiremming) van de 4 grootste leliecultivars voor wortellesieaaltjes bepaald. Bij de huidige onderzoeksmethoden zijn de onderzoekskosten voor een uitgebreide cultivar screening te hoog. Het onderzoek geeft eveneens...

Mijt en tripsbestrijding m.b.v. een mijtval

Mijten geven schade in hyacint en tulp...

Mijt en tripsbestrijding m.b.v. een mijtval

Mijten geven schade in hyacint en tulp. In dit onderzoek wordt een mijtenval in hyacint en tulp getest op betrouwbaarheid voor vroege detectie van schadelijke mijten en trips in de bewaarcel. Daarnaast wordt een toetsmethode ontwikkeld, waarmee de verschillende mijten onderscheiden kunnen worden. Snelle vroege detectie van mijten en trips geeft duidelijkheid waar in het bedrijf bollenpartijen besmet zijn. Bij...

Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben

Onderzoek naar Rhizoctonia in...

Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben

Onderzoek naar Rhizoctonia in lelieschubben op humeuze dekzandgronden wordt op initiatief van ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) in Noord- en Oost Nederland door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, HLB en Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd.

Deugdelijkheidsonderzoek alternatief dosanex

In 2006 verdwijnt de mogelijkheid om...

Deugdelijkheidsonderzoek alternatief dosanex

In 2006 verdwijnt de mogelijkheid om Dosanex in gladiool te gebruiken. Daarmee is er geen enkel herbicide meer om in gladiool na opkomst onkruid te bestrijden. In dit deugdelijkheidonderzoek worden drie herbiciden beproefd om een alternatief voor Dosanex te vinden.

Wortelproblemen zantedeschia op pot

Bij Zantedeschiaplanten geteeld op...

Wortelproblemen zantedeschia op pot

Bij Zantedeschiaplanten geteeld op potgrond of cocospeat is regelmatig sprake van wortelbederf waarbij glazige wortels ontstaan. Uit de glazige wortels zijn een aantal pathpathogene schimmels geisoleerd. In dit onderzoek wordt nagegaan welke van deze schimmels primair verantwoordelijk zijn voor de wortelaantasting. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Erwinia chrysanthemi in amaryllidaceae

In 2007 werd voor de eerste keer...

Erwinia chrysanthemi in amaryllidaceae

In 2007 werd voor de eerste keer Erwinia chrysanthemi aangetoond in narcisbollen, die tot de Amaryllidaceae behoren. Middels dit project wordt meer inzicht verkregen in of, en zo ja, op welke wijze, de bacterie Erwinia chrysanthemi narcisbollen kan aantasten onder Nederlandse teeltomstandigheden. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Teelt bijzondere bolgewassen

In de periode van 1998 t/m 2005 is...

Teelt bijzondere bolgewassen

In de periode van 1998 t/m 2005 is binnen dit project onderzoek verricht aan diverse aspecten bij de teelt van bijzondere bolgewassen.

Effect metamnatrium tegen stengelaaltjes, vervolg

Dit project is een vervolg op het...

Effect metamnatrium tegen stengelaaltjes, vervolg

Dit project is een vervolg op het project "Effect metamnatrium tegen stengelaaltjes".

Alternatieven voor bolontsmetting

In het onderzoek worden experimenten...

Alternatieven voor bolontsmetting

In het onderzoek worden experimenten uitgevoerd rondom de bolontsmetting en de warmwaterbehandeling van diverse bolgewassen. In de experimenten is de invloed van het tijdstip van ontsmetten (bij het pellen of vlak voor het planten), de rol van vervuiling bij gebruik van opeenvolgende baden, het concentratieverloop van het middel tijdens de bolontsmetting of tijdens de warmwaterbehandeling meegenomen. De bollen zijn vervolgens in...

Bestrijding van mijten bij tulpen

Bollen-, stro- en galmijten vormen een...

Bestrijding van mijten bij tulpen

Bollen-, stro- en galmijten vormen een probleem in de teelt en broeierij van tulpen. Bestrijding van mijten vindt plaats door middel van een Actellic behandeling. Dit project wordt de toepassing van ozon in de bewaarcel getest als alternatieve bestrijdingsmethode voor mijten.

Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie

Wortellesieaaltjes in lelie kunnen via...

Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie

Wortellesieaaltjes in lelie kunnen via grondontsmetting en via warmwaterbehandeling van het plantgoed bestreden worden. Door minder mogelijkheden voor grondontsmetting en het verbod op gebruik van formaline in het warmwaterbad is het moeilijker geworden wortellesieaaltjes goed te bestrijden. In dit project wil PPO uitzoeken of het mogelijk is de wwb te optimaliseren om zonder toepassing van formaline toch een goede...

Fusariumwortelbederf in broeitulpen

Binnen het project is onderzoek gedaan...

Fusariumwortelbederf in broeitulpen

Binnen het project is onderzoek gedaan om na te gaan of de gevonden Fusariumschimmels verantwoordelijk zijn voor een wortelbederf bij broeitulpen waardoor de tulpen te kort blijven en grijze bladvlekken kunnen ontstaan. Tevens is geprobeerd om aan te tonen dat andere substraten dan potgrond wortelbederf op de bodem van potten en bakken kan beperken.

Bemesting bolgewassen in de broeierij

TulpOp een toenemend aantal bedrijven...

Bemesting bolgewassen in de broeierij

TulpOp een toenemend aantal bedrijven worden de laatste jaren tulpen op water gebroeid. De broeimethode is nog in ontwikkeling, een aantal kwaliteitsaspecten moet nog worden verbeterd. Zo is het gewicht van de geoogste planten nog niet op hetzelfde niveau als bij de broei op potgrond. Ook komen er problemen voor in de vorm van stengelkiep en bladkiep. In al deze gevallen kan de voorziening van voedingsstoffen van invloed zijn...

Voorkomen fusarium in opslag tulp

De schimmel Fusarium oxysporum is debet...

Voorkomen fusarium in opslag tulp

De schimmel Fusarium oxysporum is debet aan vrij veel uitval in tulp. Sinds 2000 is er sprake van een sterke toename van dit probleem door de hele keten. Naast onderzoek in het productiedeel van de keten, op de bollenteeltbedrijven, is ook bij de exportbedrijven de problematiek gevolgd. Exporteurs zien tijdens de bewaring door de jaren heen meer en meer zuur ontstaan. Het uitzoekwerk vormt een alsmaar groeiende kostenpost. Door...

Identificatie epidemiologie tuplenstengelaaltje, vervolg

Het project betreft de voortzetting van...

Identificatie epidemiologie tuplenstengelaaltje, vervolg

Het project betreft de voortzetting van het project "Identificatie epidemiologie tulpenstengelaal". In het onderzoek wordt de overlevingsduur van narcissenstengelaaltjes onderzocht bij teelt van tulp, hyacint en krokus in relatie tot braak. De resultaten van de eerste twee jaar wijzen op een even snelle afname onder bovengenoemde gewassen als onder braak. In alle gevallen zijn nog aaltjes detecteerbaar....

Onderzoek tulpenteelt

Het doel voor de toepassing in de...

Onderzoek tulpenteelt

Het doel voor de toepassing in de praktijk is: Ontwerp en test een niet te bewerkelijke selectiemethode waarmee een sterk verklisterde partij in korte tijd tot een goed producerende partij (goede groeikracht en productie) kan worden gevormd.

Bestrijding tvx tulp

TVX wordt in tulpen tijdens de bewaring...

Bestrijding tvx tulp

TVX wordt in tulpen tijdens de bewaring door tulpengalmijt verspreidt. De recente toename van TVX op een aantal bedrijven waar tulpengalmijt goed onder controle is, zou op een extra wijze van verspreiding kunnen duiden. In dit onderzoek wordt gezocht naar andere of nieuwe vectoren of andere manieren van besmetting, bijvoorbeeld mechanische verspreiding. Tevens wordt er naar alternatieve besmettingsbronnen gezocht. Met deze kennis kan TVX-...

WWB tegen kroonrot nerine

Bij de teelt van Nerine vormt kroonrot...

WWB tegen kroonrot nerine

Bij de teelt van Nerine vormt kroonrot (Sclerotium rolfsii of S. delphinii) een steeds groter probleem. De schimmels hebben een brede waardplantenreeks en de sclerotiën kunnen meer dan 10 jaar in de grond overleven. Schoon uitgangsmateriaal kan een deel van de problemen voorkomen. ‘Schoon’ is echter visueel lastig vast te stellen, omdat de sclerotiën onder de bolhuid zitten. Uit oriënterende proeven bleek een warmwaterbehandleing (met...

MA-verpakking en vulmiddel

Het doel van het onderzoek is om voor...

MA-verpakking en vulmiddel

Het doel van het onderzoek is om voor verschillende soorten bloembollen en vaste planten die gevoelig zijn voor uitdroging en uitlopen, een consumentenverpakking en ‘bulk’-verpakking van MA-folie te ontwikkelen en tevens een vulmiddel te vinden, waarbij het product geen (of een aanvaardbare) spruitgroei vertoont en vochtproblemen (uitdroging of condensvorming) voorkómen worden.

Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur

Het doel van het onderzoek is het...

Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur

Het doel van het onderzoek is het beperken van het zuur door methoden te ontwikkelen om de bevochtigingsduur zo kort mogelijk te houden met behoud van een goede pelkwaliteit. Het streven is om de bollen binnen 5 uur pelrijp te maken. Tevens wordt gekeken naar het vervroegen van het pelmoment: zo kort mogelijk na het rooien pellen zonder de bollen pelrijp te hoeven maken door bevochtigen.

Botrytisresistentie bij tulp en lelie

Geïnduceerde resistentie is het...

Botrytisresistentie bij tulp en lelie

Geïnduceerde resistentie is het fenomeen dat een chemische behandeling van buitenaf bij planten een resistentie tegen pathogenen opwekt. Het chemische middel op zichzelf is daarbij niet schadelijk voor plant of milieu. Het is de opgeroepen afweer binnenin de plant zelf die pathogenen buitensluit. In dit onderzoek zijn een groot aantal chemische stoffen getest waarvan in te literatuur is gevonden dat ze een remmende werking op...

Bestrijding van knolcyperus, vervolg

Op een onbeteeld perceel in Drenthe...

Bestrijding van knolcyperus, vervolg

Op een onbeteeld perceel in Drenthe wordt het effect van verschillende bestrijdingsmethoden op knolcyperus onderzocht. Er zijn goede resultaten geboekt maar vervolgonderzoek is wenselijk om de bestrijding te optimaliseren. In dit project wordt de Monam toepassing en bestrijding met nieuwe herbiciden geoptimaliseerd.

Monitoring zachtrot irissen 30°C

De laatste paar jaar komen er steeds...

Monitoring zachtrot irissen 30°C

De laatste paar jaar komen er steeds meer klachten over een zachtrot bij irissen in 30°C. De oorzaak is onbekend, maar moet worden gevonden in de fase vóór het afleveren van de irissen. Bij meerdere afnemers zijn er namelijk klachten van dezelfde telers. Omdat het probleem lijkt toe te nemen is het van belang de oorzaak of de omstandigheden waaronder het voorkomt, op te sporen. Dit kan zowel op het veld, tijdens het rooien of voor...

Risico en beheersing bollenmijt zantedeschia

Sinds 2002 zijn enkele gevallen bekend...

Risico en beheersing bollenmijt zantedeschia

Sinds 2002 zijn enkele gevallen bekend waarbij bollenmijten grote schade aanrichtten in Zantedeschiaknollen tijdens de bewaring. Tot dat moment werden bollenmijten alleen gevonden als opruimers van dood of aangetast materiaal (rotte of verkalkte knollen). Een eerste oriënterende proef gaf aan dat deze mijten actief Zantedeschiaknollen konden aantasten. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen: Om welke...

Diagnostiek 2007-2009

Standaard diagnostiek met eventuele...

Diagnostiek 2007-2009

Standaard diagnostiek met eventuele extra’s als (een Elisa, uitplaten van monsters, een PCR) worden in het project gefinancierd vanuit bijdragen van de aanbieders van de monsters, net als het afgelopen jaar. Omvangrijker experimenten, naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, vallen onder het project. Afgelopen jaren is dergelijk verdiepend onderzoek uitgevoerd bij onder andere bladvlekkenziekte door Pseudomonas bij gladiolen, schimmelrot...

Onbekend wortelrot in lelie

In dit project wordt nagegaan welke...

Onbekend wortelrot in lelie

In dit project wordt nagegaan welke schimmels worden aangetroffen in leliewortels met onbekend wortelrot, teneinde meer inzicht te krijgen in de mogelijke veroorzakers. Tevens wordt teeltinformatie verzameld om een beeld te krijgen over de omstandigheden waaronder het onbekende wortelrot is opgetreden. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Tegengaan wortelbederf ijstulpen

Doel van het project is om manieren te...

Tegengaan wortelbederf ijstulpen

Doel van het project is om manieren te vinden die het wortelbederf in ijstulpen tegengaan of drastisch beperken. De richtingen die daarvoor in het project worden gevolgd zijn: De soort substraat. Wel of geen inlegvellen onderin de bakken. De ontsmetting van het substraat. De pH in het substraat. Het moment van opplanten en invriezen.

Effect nabewaring op laat zuur en broei

Door de toename van de waterbroei van...

Effect nabewaring op laat zuur en broei

Door de toename van de waterbroei van tulpen worden de bollen steeds langer onder droge omstandigheden bewaard bij relatief hogere temperaturen. Vanuit de broeierij en export zijn sterke aanwijzingen dat partijen bollen voor de late waterbroei een hoger uitvalpercentage als gevolg van zuur hadden dan partijen die voor de vroegbroei gebruikt worden. Doel van het project is het beperken van het late zuur door de strategie van...

Alternatieven voor gramoxone bollenteelt

Herbiciden op basis van de werkzame...

Alternatieven voor gramoxone bollenteelt

Herbiciden op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride zijn verboden per 1 augustus 2007. Middelen met deze stof werden gebruikt om onkruid te bestrijden voor opkomst van de bloembollen. Paraquat werkt als contactmiddel goed tegen bijna alle onkruiden, ook tegen lastig te bestrijden grassen. Het middel Roundup kan ook gebruikt worden, maar heeft een minder goede werking op een aantal onkruiden, het kan niet onder alle...

Verhoging temperatuur warmwaterbehandeling tulp, vervolg

In veel bol- en knolgewassen wordt een...

Verhoging temperatuur warmwaterbehandeling tulp, vervolg

In veel bol- en knolgewassen wordt een WWB toegepast ter bestrijding van aaltjes. Onderzoek heeft aangetoond dat een WWB tot en met 45 °C in weinig uitval resulteert van zowel tulpenplantgoed als -leverbaar. In dit onderzoek wordt de optimale combinatie van rooitijdstip, kooktemperatuur, voor- en nawarmte bepaald.

Vergelijk N-meststoffen en -methoden

Doelmatige stikstofbemesting is van...

Vergelijk N-meststoffen en -methoden

Doelmatige stikstofbemesting is van groot belang voor een optimaal teeltresultaat, binnen de N-gebruiksnormen. In 2002-03 is in het kader van een meerjarig project een proef uitgevoerd met meerdere stikstofbemestingsmethoden bij tulp, om te onderzoeken met welke meststoffen en meetmethoden de hoogste opbrengst bij de laagste N-gift bereikt kan worden.

Fusarium, detectie en vruchtwisseling

In dit project zijn een tweetal...

Fusarium, detectie en vruchtwisseling

In dit project zijn een tweetal veldpathogeniteitstoetsen met narcis en hyacint, een kastoets met amaryllis en een proef over de overleving van Fusarium isolaten op niet waardplant gewassen uitgevoerd. In de veldpathogeniteitstoets narcis en hyacint worden de gewasspecifieke Fusarium isolaten getoetst op verschil in mate van pathogeniteit en op het soort ziekte symptoom dat ze kunnen veroorzaken.

Bemesting waterbroei

In dit tweejarig project zijn allerlei...

Bemesting waterbroei

In dit tweejarig project zijn allerlei vormen van bemesting en watergiftsystemen met elkaar gecombineerd. De bedoeling was om een duidelijk antwoord te geven op de vraag welke bemestingsmethode het beste is.

Voorkomen en bestrijden Alternaria in zantedeschia, vervolg

Alternaria spp veroorzaken schade in de...

Voorkomen en bestrijden Alternaria in zantedeschia, vervolg

Alternaria spp veroorzaken schade in de teelt van Zantedeschia. In 2009 en 2010 is onderzocht in hoeverre (blad)bemesting en chemische bestrijding een rol kunnen spelen bij het voorkomen of beperken van de schade door Alternaria. Uit dit onderzoek (PT 13624) bleek dat diverse behandelingen met (blad)bemesting op enig moment effectief waren. Geen enkele behandeling was echter in staat om een Alternaria...

Voorkomen penicilliumgroei op tulpenbollen

In het project worden methoden...

Voorkomen penicilliumgroei op tulpenbollen

In het project worden methoden onderzocht om Penicilliumgroei op tulpenbollen te voorkómen. Penicillium tast de bol niet aan, maar ontsiert de bollen en maakt ze daardoor minder waard. Verschillende middelen waaronder reinigingmiddelen en middelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) worden onderzocht, evenals de mogelijkheid van ruimteontsmetting en combinaties van verschillende middelen en methoden.

Impactanalyse gewasbeschermingsverordening

De studie zal inzicht geven in de...

Impactanalyse gewasbeschermingsverordening

De studie zal inzicht geven in de economische gevolgen van de EU gewasbeschermingsverordening op met name bedrijfsniveau met een globale vertaling naar sectorniveau. Zowel de gevolgen van de parlementsvoorstellen (EP - cut-off) als de commissievoorstellen voor CMR (EC – CMR) en endocriene (EC – end.) eigenschappen worden doorgerekend. Het onderzoek beperkt zich tot de volgende gewassen: akkerbouw: consumptieaardappelen...

Onkruidbestrijding bloembollenteelt

Onderzoek met herbiciden om een breed...

Onkruidbestrijding bloembollenteelt

Onderzoek met herbiciden om een breed middelenpakket beschikbaar te hebben om de diverse problemen (middelenverboden, adaptatie, uitselectie etc.) bij de onkruidbestrijding in bloembollen het hoofd te kunnen bieden. Tevens worden mogelijkheden voor geïntegreerde onkruidbestrijding onderzocht.

Bestrijding zwartsnot hyacint, droogrot gladiool

Sclerotinia bulborum veroorzaakt...

Bestrijding zwartsnot hyacint, droogrot gladiool

Sclerotinia bulborum veroorzaakt zwartsnot in hyacint en Stromatinia gladioli veroorzaakt droogrot in gladiool. Beide pathogene schimmels maken sclerotiën waarmee ze jarenlang kunnen overleven in de grond en het is onzeker of het huidige grondontsmettingsmiddel op termijn beschikbaar blijft. In dit project worden een aantal synthetische en twee biologische middelen onderzocht op hun werking tegen beide schimmels.

Identificatie epidemiologie tuplenstengelaaltje, vervolg

Het project betreft de voortzetting van...

Identificatie epidemiologie tuplenstengelaaltje, vervolg

Het project betreft de voortzetting van het project "Identificatie epidemiologie tulpenstengelaal". In het onderzoek wordt de overlevingsduur van narcissenstengelaaltjes onderzocht bij teelt van tulp, hyacint en krokus in relatie tot braak. De resultaten van de eerste twee jaar wijzen op een even snelle afname onder bovengenoemde gewassen als onder braak. In alle gevallen zijn nog aaltjes detecteerbaar....

Bestrijding tvx tulp

TVX wordt in tulpen tijdens de bewaring...

Bestrijding tvx tulp

TVX wordt in tulpen tijdens de bewaring door tulpengalmijt verspreidt. De recente toename van TVX op een aantal bedrijven waar tulpengalmijt goed onder controle is, zou op een extra wijze van verspreiding kunnen duiden. In dit onderzoek wordt gezocht naar andere of nieuwe vectoren of andere manieren van besmetting, bijvoorbeeld mechanische verspreiding. Tevens wordt er naar alternatieve besmettingsbronnen gezocht. Met deze kennis kan TVX-...

Formaline bij voorweken en wbb stengelaaltje

Stengelaaltjes veroorzaken een...

Formaline bij voorweken en wbb stengelaaltje

Stengelaaltjes veroorzaken een quarantaine ziekte bij bloembollen die vooral bij narcis en tulp voor veel schade zorgt. Onderzocht wordt of formaline een aanvullende bestrijding geeft van stengelaaltjes indien het aan het voorweekwater en kookbadwater wordt toegevoegd. De verwachting is dat het gebruik van formaline de bestrijding van stengelaaltjes verbeterd wat een argument is in de discussie rondom de toelating van...

Screening nieuwe herbiciden

In dit project worden diverse...

Screening nieuwe herbiciden

In dit project worden diverse herbiciden gescreend op toepasbaarheid in de bloembollenteelt. Zowel nieuwe middelen, als middelen die al zijn toegelaten in andere tuinbouw- of akkerbouwgewassen, worden getest op effectiviteit en fytotoxiciteit.

STW ziektewering bodem

Doel van dit project is steun betuigen...

STW ziektewering bodem

Doel van dit project is steun betuigen aan het groot STW project over de ziektewerendheid van gronden in Nederland.

MA-verpakking en vulmiddel

Het doel van het onderzoek is om voor...

MA-verpakking en vulmiddel

Het doel van het onderzoek is om voor verschillende soorten bloembollen en vaste planten die gevoelig zijn voor uitdroging en uitlopen, een consumentenverpakking en ‘bulk’-verpakking van MA-folie te ontwikkelen en tevens een vulmiddel te vinden, waarbij het product geen (of een aanvaardbare) spruitgroei vertoont en vochtproblemen (uitdroging of condensvorming) voorkómen worden.

Botrytisresistentie bij tulp en lelie

Geïnduceerde resistentie is het...

Botrytisresistentie bij tulp en lelie

Geïnduceerde resistentie is het fenomeen dat een chemische behandeling van buitenaf bij planten een resistentie tegen pathogenen opwekt. Het chemische middel op zichzelf is daarbij niet schadelijk voor plant of milieu. Het is de opgeroepen afweer binnenin de plant zelf die pathogenen buitensluit. In dit onderzoek zijn een groot aantal chemische stoffen getest waarvan in te literatuur is gevonden dat ze een remmende werking op...

Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg

In het project "Warme lucht in plaats...

Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg

In het project "Warme lucht in plaats van warmwaterbehandeling bij lelie" is aangetoond dat een hete lucht of warmwaterbehandeling, in combinatie met voorwarmte, mijten en wortellesieaaltjes even goed bestrijdt als een WWB met formaline. Dit vervolgonderzoek resulteert in een protocol voor preventieve en curatieve behandeling van lelie met hete lucht en warm water waarbij het gebruik van formaline niet...

Monitoring zachtrot irissen 30°C

De laatste paar jaar komen er steeds...

Monitoring zachtrot irissen 30°C

De laatste paar jaar komen er steeds meer klachten over een zachtrot bij irissen in 30°C. De oorzaak is onbekend, maar moet worden gevonden in de fase vóór het afleveren van de irissen. Bij meerdere afnemers zijn er namelijk klachten van dezelfde telers. Omdat het probleem lijkt toe te nemen is het van belang de oorzaak of de omstandigheden waaronder het voorkomt, op te sporen. Dit kan zowel op het veld, tijdens het rooien of voor...

Diagnostiek 2007-2009

Standaard diagnostiek met eventuele...

Diagnostiek 2007-2009

Standaard diagnostiek met eventuele extra’s als (een Elisa, uitplaten van monsters, een PCR) worden in het project gefinancierd vanuit bijdragen van de aanbieders van de monsters, net als het afgelopen jaar. Omvangrijker experimenten, naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, vallen onder het project. Afgelopen jaren is dergelijk verdiepend onderzoek uitgevoerd bij onder andere bladvlekkenziekte door Pseudomonas bij gladiolen, schimmelrot...

Bruikbare herbiciden knolbegonia

In dit onderzoek is voor de tweede maal...

Bruikbare herbiciden knolbegonia

In dit onderzoek is voor de tweede maal de werking van fenmedifam (1 l/ha) alleen of in combinatie met metamitron (0,5 kg/ha) onderzocht. Uit het onderzoek in 2004, en eerder onderzoek bij Dahlia bleek deze combinatie vier keer gespoten goed toepasbaar te zijn zonder schade voor het gewas.

Kernrot in tulp: rol van bollenmijt en stromijt

Dit project heeft tot doel meer inzicht...

Kernrot in tulp: rol van bollenmijt en stromijt

Dit project heeft tot doel meer inzicht in het kernrot probleem te krijgen. De rol van bollen- en/of stromijten bij het ontstaan van kernrot wordt opgehelderd, evenals de gevoeligheid van verschillende mijtensoorten voor Actellic. Verkregen kennis kan gebruikt worden bij de ontwikkeling van praktijkstrategieen ter voorkoming van kernrot.

Vaststelling N-behoefte lelie Noordoost Nederland

Telers in Noordoost Nederland menen dat...

Vaststelling N-behoefte lelie Noordoost Nederland

Telers in Noordoost Nederland menen dat zij met het huidige bemestingsadvies te weinig stikstof mogen geven voor kwalitatief goede lelies. In 2006 en 2007 is in proeven gezocht naar de optimale stikstofgift voor lelie. Tot op heden is er geen verschil aangetoond tussen de maximale stikstofgift volgens de norm en hogere stikstofgiften. In dit project wordt de stikstofbehoefte van lelie in Noordoost Nederland...

Vaststelling N-behoefte zantedeschia

In het project wordt de N-behoefte van...

Vaststelling N-behoefte zantedeschia

In het project wordt de N-behoefte van Zantedeschia bepaald uit een combinatie van bestaande gegevens en berekeningsmethoden. Telers van Zantedeschia geven aan dat wanneer zij volgend het geadviseerde stikstofbijmestsysteem bemesten, meer stikstof nodig hebben dan de norm per hectare. Het streven is om in juli 2008 het rapport op te leveren.

N-behoefte lelie en gladiool

Hoeveel stikstof is nodig bij de teelt...

N-behoefte lelie en gladiool

Hoeveel stikstof is nodig bij de teelt van leverbaar, plantgoed en broei van lelie en gladiool in de Noordoostpolder, Oost-Nederland en Zuid-Oost-Nederland? De nieuwe N-gebruiksnormen voor 2006 worden gebaseerd op bemestingsadviezen die lager zijn dan de adviezen die in de praktijk in deze gebieden gehanteerd worden. In dit project wordt onderzoek op de zavel-, dekzand- en lössgronden uitgevoerd waarbij op basis van N-behoefte van het...

Diagnostisch onderzoek bloembollen

Bij de teelt en handel van bol- en...

Diagnostisch onderzoek bloembollen

Bij de teelt en handel van bol- en knolgewassen wordt de praktijk jaarlijks geconfronteerd met bekende en onbekende schadeveroorzakers. Daarbij is al vele jaren de behoefte en noodzaak gebleken om de veroorzakers van de schade snel en nauwkeurig te identificeren via diagnostisch onderzoek, opdat een goede bestrijding mogelijk is, of opdat schadegevallen goed kunnen worden afgewikkeld. Het project is een vervolg op het project "...

Aardappelmoeheid (AM) in de bollenteelt

Per 1 juli 2010 zijn de AM regels...

Aardappelmoeheid (AM) in de bollenteelt

Per 1 juli 2010 zijn de AM regels aangescherpt waardoor het voor bollentelers moeilijker is om AM-vrij land te vinden. In dit project worden bollentelers begeleid in het AM-vrij maken van land voor bollenteelt in Noord en Midden Nederland, zodat de beschikbaarheid van bollenland in deze regio’s op het gewenste peil blijft. Het project omvat de volgende activiteiten: Werving: Informeren van geïnteresseerde bedrijven door...

Voorkomen en beperken van bladkiepen

Is bladkiep bij tulpenbroei op water...

Voorkomen en beperken van bladkiepen

Is bladkiep bij tulpenbroei op water tegen te gaan door de verdamping te stimuleren? Dat is de centrale vraag in dit project.

Onderzoek teeltaspecten narcis

In het project is onderzoek gedaan naar...

Onderzoek teeltaspecten narcis

In het project is onderzoek gedaan naar bestrijding stengelaaltjes door de warmwaterbehandeling, de invloed van de bewaaromstandigheden op een aantasting door Fusarium, mogelijkheden van selectie op bolkwaliteit en meerbloemigheid bij Tête-à-Tête en naar de invloed van het stikstofgehalte op de vermeerdering door parteren.

Effecten nabewaring op laat fusarium

Zuur in tulpen wordt veroorzaakt door...

Effecten nabewaring op laat fusarium

Zuur in tulpen wordt veroorzaakt door de schimmel Fusarium. Dé behandeling om Fusariumaantasting te voorkomen of te bestrijden bestaat niet. Bij ieder handeling gedurende de teelt, verwerking en opslag van tulpen moet rekening gehouden worden met de mogelijke effecten op Fusariumaantasting. In dit project worden twee proeven uitgevoerd waarbij in proef 1 wordt gekeken naar het effect van verschillende koelmethoden bij de...

Arabismozaiëkvirus (ArMV) in bloembolgewassen

Sinds 2006 is Arabismozaïekvirus (ArMV...

Arabismozaiëkvirus (ArMV) in bloembolgewassen

Sinds 2006 is Arabismozaïekvirus (ArMV) een probleem voor de export van tulpen en lelies. Het virus kan symptoomloos aanwezig zijn in planten en de verspreiding gaat via vrijlevende aaltjes in de grond. In dit onderzoek wordt uitgezocht welke bolgewassen en groenbemesters door ArMV kunnen worden geïnfecteerd, of er besmette percelen zijn en of er andere vectoren zijn. Er wordt gekeken naar detectiemethoden en...

WWB in allium en crocus, vervolg

In de recente PPO onderzoeken "WWB...

WWB in allium en crocus, vervolg

In de recente PPO onderzoeken "WWB allium tegen krokusknolaaltje" en "WWB crocus tegen krokusknolaaltje" is aangetoond dat warmwaterbehandeling van Allium en Crocus tegen krokusknolaaltje effectief is. In dit vervolgproject wordt bij Crocus onderzocht of het gewas een verkorte wwb verdraagt zonder voorweken. Een verkorte behandeling gewenst vanwege de drukke periode waarin wwb plaats moet vinden op het bedrijf. Voor Allium is...

Parameters zweten monte carlo

Bij de broei van tulpen op potgrond...

Parameters zweten monte carlo

Bij de broei van tulpen op potgrond treedt nogal eens het verschijnsel zweten op. Kort na het inhalen worden de spruiten waterig doorschoten en donker, blauwachtig van kleur. Er treden druppels vocht uit de spruit naar buiten. Bij langdurig zweten kan een holte ontstaan in de poot (holle steel), planten met dit verschijnsel blijven kort en bloeien diep in het blad. Er zijn diverse manieren om zweten te voorkomen. In de praktijk...

Gebreksverschijnselen bloembollenteelt

Door veranderingen in de teelten en de...

Gebreksverschijnselen bloembollenteelt

Door veranderingen in de teelten en de aanscherping van het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van met name dierlijke mest kunnen zich bij de teelt van bloembollen verschijnselen voordoen die mogelijk samenhangen met een gebreksituatie. In dit project is een aantal van deze verschijnselen onderzocht en geprobeerd er een oplossing voor te vinden.

Bepalen bloemaanleg zantedeschia

Wanneer is het beste moment om...

Bepalen bloemaanleg zantedeschia

Wanneer is het beste moment om Zantedeschia te behandelen met gibberelline om zoveel mogelijk kwalitatief goede bloemen te krijgen? Op dit vraag moet dit onderzoek antwoord geven. Middels verschillende dompeltijdstippen en temperaturen gecombineerd met stadiumonderzoek moet het project leiden tot een concreet behandeladvies voor bloemproductie uit Zantedeschiaknollen.

Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal

In dit project wordt nagegaan of de...

Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal

In dit project wordt nagegaan of de cultivarkeuze een instrument kan zijn bij de beheersing van wortellesieaaltjes in lelie. Hiertoe worden de waardplantstatus en de schadetolerantie (wortelrot, groeiremming) van de 4 grootste leliecultivars voor wortellesieaaltjes bepaald. Bij de huidige onderzoeksmethoden zijn de onderzoekskosten voor een uitgebreide cultivar screening te hoog. Het onderzoek geeft eveneens...

Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben

Onderzoek naar Rhizoctonia in...

Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben

Onderzoek naar Rhizoctonia in lelieschubben op humeuze dekzandgronden wordt op initiatief van ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) in Noord- en Oost Nederland door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, HLB en Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd.

Invloed asulox en mikado in bollenteelt van muscari

Het doel van dit onderzoek was dan ook...

Invloed asulox en mikado in bollenteelt van muscari

Het doel van dit onderzoek was dan ook om de na te gaan of het gebruik van Asulox en Mikado in de bollenteelt van Muscari invloed heeft op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Beworteling peren en dikke huiden

Ongebloeide bollen (zgn. peren)...

Beworteling peren en dikke huiden

Ongebloeide bollen (zgn. peren) bewortelen beter wanneer de dikke bolhuid beschadigd is. In dit onderzoek werd het effect van opprikken, waarmee de huid beschadigd, op de beworteling van peren onderzocht.

Wortelproblemen zantedeschia op pot

Bij Zantedeschiaplanten geteeld op...

Wortelproblemen zantedeschia op pot

Bij Zantedeschiaplanten geteeld op potgrond of cocospeat is regelmatig sprake van wortelbederf waarbij glazige wortels ontstaan. Uit de glazige wortels zijn een aantal pathpathogene schimmels geisoleerd. In dit onderzoek wordt nagegaan welke van deze schimmels primair verantwoordelijk zijn voor de wortelaantasting. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Tagetesteelt op gescheurd grasland vóór lelie

Bij lelieteelt op gescheurd grasland is...

Tagetesteelt op gescheurd grasland vóór lelie

Bij lelieteelt op gescheurd grasland is vaak een ontsmetting nodig om wortellesieaaltjes (Pratilenchus penetrans) te bestrijden. Door nieuwe regelgeving is het niet meer mogelijk de gebruikelijke ontsmetting in het najaar op gescheurd grasland uit te voeren. In dit onderzoek wordt het effect van vier verschillende alternatieven uitgezocht op bestrijding van wortellesieaaltje en uitspoeling van stikstof.

Maximale temperatuur warmwaterbehandeling

Om problemen met aaltjes in bolgewassen...

Maximale temperatuur warmwaterbehandeling

Om problemen met aaltjes in bolgewassen te voorkomen wordt veelal een warmwaterbehandeling (WWB) gegeven. De temperatuur en duur van de WWB verschilt per gewas en per aaltjessoort. In dit onderzoek worden de maximale WWB-temperatuur en duur vastgesteld waartegen tulpen bestand zijn.

Bruine wortels waterbroei tulp

Bij de broei van tulpen op water...

Bruine wortels waterbroei tulp

Bij de broei van tulpen op water ontstaan tijdens het uitlopen van de wortels soms bruine verkorte wortels. Dit kan leiden tot verminderde wateropname en slechte opname van voedingszouten uit het water. Voor de bloementeler betekent dit vervolgens financiële schade doordat er bloemen van mindere kwaliteit worden geoogst en er uitval kan optreden.

Nemadecide Lelie - P.penetrans

Deze studie beoogt de uitbreiding van...

Nemadecide Lelie - P.penetrans

Deze studie beoogt de uitbreiding van Nemedecide 2, een beslissingondersteunend systeem (BOS) voor de beheersing van plantparasiteire nematoden aardappelsector, tot een BOS voor lelie binnen akkerbouwrotaties. De studie beperkt zich tot P.penetrans in lelie en geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van een integraal BOS-bollen.

Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie

Wortellesieaaltjes in lelie kunnen via...

Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie

Wortellesieaaltjes in lelie kunnen via grondontsmetting en via warmwaterbehandeling van het plantgoed bestreden worden. Door minder mogelijkheden voor grondontsmetting en het verbod op gebruik van formaline in het warmwaterbad is het moeilijker geworden wortellesieaaltjes goed te bestrijden. In dit project wil PPO uitzoeken of het mogelijk is de wwb te optimaliseren om zonder toepassing van formaline toch een goede...

N-bemesting op zware grond

Bij tulpenteelt wordt geadviseerd...

N-bemesting op zware grond

Bij tulpenteelt wordt geadviseerd volgens het stikstofbijmestsysteem? te bemesten. Dit systeem is ontwikkeld op duinzandgrond en volgens tulpentelers op andere gronden kent het naast een aantal praktische bezwaren het nadeel dat de maximale stikstofgift te laag is. In dit project wordt uitgezocht of de maximale stikstofgift volgens NBS van 200 kg (vanaf 2006) op zwaardere gronden eenzelfde opbrengst geeft als een hogere stikstofgift...

Diverse aspecten hyacintenteelt

In dit project is aan verschillende...

Diverse aspecten hyacintenteelt

In dit project is aan verschillende teeltonderwerpen bij hyacint gewerkt.

Voorkomen fusarium in opslag tulp

De schimmel Fusarium oxysporum is debet...

Voorkomen fusarium in opslag tulp

De schimmel Fusarium oxysporum is debet aan vrij veel uitval in tulp. Sinds 2000 is er sprake van een sterke toename van dit probleem door de hele keten. Naast onderzoek in het productiedeel van de keten, op de bollenteeltbedrijven, is ook bij de exportbedrijven de problematiek gevolgd. Exporteurs zien tijdens de bewaring door de jaren heen meer en meer zuur ontstaan. Het uitzoekwerk vormt een alsmaar groeiende kostenpost. Door...

Onderzoek tulpenteelt

Het doel voor de toepassing in de...

Onderzoek tulpenteelt

Het doel voor de toepassing in de praktijk is: Ontwerp en test een niet te bewerkelijke selectiemethode waarmee een sterk verklisterde partij in korte tijd tot een goed producerende partij (goede groeikracht en productie) kan worden gevormd.

Efficiënter lelieschubben

In het project worden verschillende...

Efficiënter lelieschubben

In het project worden verschillende methoden onderzocht om de vermeerdering van lelie efficiënter te maken. In het onderzoek komen onder andere de volgende aspecten aan de orde: plantdichtheid, aantallen schubben en kilo’s plantgoed per oppervlakte, bolmaten van het uitgangsmateriaal en bloeibaarheid van de leverbare maten.

Aspecten van gladiolenteelt

In dit project zijn verschillende...

Aspecten van gladiolenteelt

In dit project zijn verschillende aspecten van de knollenteelt van gladiolen onderzocht: Het reguleren van de groei door afmaaien. De invloed van bladrammenas tijdens de teelt. Onkruidbestrijding tijdens de teelt. Ontsmetten tijdens of na de wwb van kralen. Tripsbestrijding bij gladiolen te velde. Rhizoctoniabestrijding in gladiolen. Invloed van GFT en champost op de groei van gladiolen.

WWB tegen kroonrot nerine

Bij de teelt van Nerine vormt kroonrot...

WWB tegen kroonrot nerine

Bij de teelt van Nerine vormt kroonrot (Sclerotium rolfsii of S. delphinii) een steeds groter probleem. De schimmels hebben een brede waardplantenreeks en de sclerotiën kunnen meer dan 10 jaar in de grond overleven. Schoon uitgangsmateriaal kan een deel van de problemen voorkomen. ‘Schoon’ is echter visueel lastig vast te stellen, omdat de sclerotiën onder de bolhuid zitten. Uit oriënterende proeven bleek een warmwaterbehandleing (met...

Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur

Het doel van het onderzoek is het...

Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur

Het doel van het onderzoek is het beperken van het zuur door methoden te ontwikkelen om de bevochtigingsduur zo kort mogelijk te houden met behoud van een goede pelkwaliteit. Het streven is om de bollen binnen 5 uur pelrijp te maken. Tevens wordt gekeken naar het vervroegen van het pelmoment: zo kort mogelijk na het rooien pellen zonder de bollen pelrijp te hoeven maken door bevochtigen.

Geelziek in bijzondere bolgewassen

Uit de praktijk komen geluiden dat er...

Geelziek in bijzondere bolgewassen

Uit de praktijk komen geluiden dat er de laatste jaren meer problemen zijn met geelziek in bijzondere bolgewassen als Scilla, Hyacinthoides en Chionodoxa. In het project wordt bepaald of spoelen een rol speelt bij geelziek in bijzondere bolgewassen, of Hyacintoides een heetstookbehandeling tegen geelziek verdraagt en of en hoe er infectie van bijzondere bolgewassen naar hyacint plaats kan vinden op het veld.

Beperken virusverspreiding tulp

Tulpenmozaïekvirus (TBV) veroorzaakt...

Beperken virusverspreiding tulp

Tulpenmozaïekvirus (TBV) veroorzaakt veel schade in tulpen, met name in de gele en witte rassen. Het project richt zich op een aantal aspecten van de virusoverdracht te velde om met de opgedane kennis adviezen ter voorkoming van infectie te formuleren. Het gaat onder andere om het bepalen van de periode waarin de luizen het virus bij zich dragen, het bepalen van de virusverspreidende luizensoorten, het gewas minder aantrekkelijk...

Bestrijding van knolcyperus, vervolg

Op een onbeteeld perceel in Drenthe...

Bestrijding van knolcyperus, vervolg

Op een onbeteeld perceel in Drenthe wordt het effect van verschillende bestrijdingsmethoden op knolcyperus onderzocht. Er zijn goede resultaten geboekt maar vervolgonderzoek is wenselijk om de bestrijding te optimaliseren. In dit project wordt de Monam toepassing en bestrijding met nieuwe herbiciden geoptimaliseerd.

Risico en beheersing bollenmijt zantedeschia

Sinds 2002 zijn enkele gevallen bekend...

Risico en beheersing bollenmijt zantedeschia

Sinds 2002 zijn enkele gevallen bekend waarbij bollenmijten grote schade aanrichtten in Zantedeschiaknollen tijdens de bewaring. Tot dat moment werden bollenmijten alleen gevonden als opruimers van dood of aangetast materiaal (rotte of verkalkte knollen). Een eerste oriënterende proef gaf aan dat deze mijten actief Zantedeschiaknollen konden aantasten. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen: Om welke...

Invriezen Tête-à-Tête

Onderzoeken of het invriezen van de...

Invriezen Tête-à-Tête

Onderzoeken of het invriezen van de narcis cultivar Tête-à-Tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol is. Dit project is onderdeel van het project “Diagnostisch onderzoek 2006”.

Biologische bestrijding rhizoctonia lelie

Testen van de effectiviteit van...

Biologische bestrijding rhizoctonia lelie

Testen van de effectiviteit van biologische bestrijdingsmethoden tegen R. solani in lelieschubbenteelt op een praktijkperceel (dekzandgrond). Het betreft de toepassing van een antagonist en de teelt van tussengewassen.

Erwinia chrysanthemi in amaryllidaceae

In 2007 werd voor de eerste keer...

Erwinia chrysanthemi in amaryllidaceae

In 2007 werd voor de eerste keer Erwinia chrysanthemi aangetoond in narcisbollen, die tot de Amaryllidaceae behoren. Middels dit project wordt meer inzicht verkregen in of, en zo ja, op welke wijze, de bacterie Erwinia chrysanthemi narcisbollen kan aantasten onder Nederlandse teeltomstandigheden. Dit project is onderdeel van het project "Diagnostiek 2007-2009”.

Protocollering detectie Erwinia in bolgewassen

Een snelle toets ontwikkelen voor...

Protocollering detectie Erwinia in bolgewassen

Een snelle toets ontwikkelen voor Erwinia chyrsantemi (Dikeya) in hyacint, muscari en iris en voor Erwinia carotovora ssp carotovora (Pectobacterium) in hyacint en Zantedeschia is het doel van dit project. Er wordt geen bemonsteringsprotocol ontwikkeld, maar het is mogelijk dat aan het einde van dit project blijkt dat een bemonsteringssprotocol ook nog ontwikkeld moet worden.

Haalbaarheidsonderzoek detectie TBV

Met TBV in tulp als aanleiding is in...

Haalbaarheidsonderzoek detectie TBV

Met TBV in tulp als aanleiding is in dit onderzoek de haalbaarheid van machinaal ziekzoeken bekeken.

Bestrijding phytophthora bij leliebroei

Phytophthora veroorzaakt de laatste...

Bestrijding phytophthora bij leliebroei

Phytophthora veroorzaakt de laatste jaren behoorlijke schade in de leliebroeierij. Individuele telers nemen diverse maatregelen. De effecten zijn wisselend. Doordat vaak meerdere maatregelen tegelijkertijd worden genomen is niet duidelijk welke maatregelen het best werken. Omdat een éénduidig advies tot nog toe ontbreekt, worden door de individuele telers allerlei maatregelen geprobeerd. Verwarring van uitval door...

Oorzaak van nerfstrepenziekte in tulpen

Nerfstrepenziekte in tulpen is een...

Oorzaak van nerfstrepenziekte in tulpen

Nerfstrepenziekte in tulpen is een verschijnsel warbij wordt vermoed dat het tobacco ringspot virus (TRSV) een rol speelt. Dit is tot op heden echter niet bevestigd. In dit project wordt onderzocht welk virus verantwoordelijk is voor het optreden van de ziekteverschijnselen. Bestaande ELISA-toetsen worden op hun effectiviteit getest voor detectie van het virus en ook wordt een specifieke PCR-toets ontwikkeld.Dit project is...