Vervolg Coronavirus

01-05-2020 13:21 01-05-2020 13:21

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Partijen c.q. voorraden uit de markt halen

De Europese Commissie heeft een regeling vastgesteld op basis waarvan voor verschillende sierteeltproducten, waaronder bloembollen en boomkwekerijproducten, markt regulerende maatregelen mogen worden genomen. De regeling is ingesteld naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus als gevolg waarvan voor veel producten een instabiele marktsituatie is ontstaan. De regeling zal op 7 mei a.s. worden gepubliceerd en blijft vanaf dat moment voor een periode van 6 maanden van kracht. Op grond hiervan kunnen brancheorganisaties (waaronder Anthos) een voorziening aanvragen bij hun nationale mededingingsautoriteit die erop gericht is om producten uit de markt te halen zonder dat daarmee het kartelverbod wordt overtreden. Het is op basis van die regeling ook toegestaan om een vergoeding uit te keren voor de producten die uit de markt worden gehaald, alleen voorziet die regeling zelf niet in een compensatiefonds. De mogelijkheid is onderzocht of zo’n vergoeding onttrokken kan worden aan het compensatiefonds van 600 miljoen euro dat eerder voor de sierteeltsector beschikbaar is gesteld. Het ministerie en RVO hebben laten weten dat die mogelijkheid er niet is, o.a. omdat het fonds voor dat doel niet is ingesteld.

Anthos krijgt met enige regelmaat vragen van leden of een collectieve regeling mogelijk is om producten uit de markt te halen, bijvoorbeeld in relatie tot de binnenkort te oogsten tulpen of voor de voorraden lelies bij de bloembollenhandelsbedrijven. Juridisch wordt die mogelijkheid op basis van de Europese regeling dus wel geboden, maar daar kan geen vergoeding uit het fonds voor de sierteelt tegenover staan en ook is hiervoor geen Europees compensatiefonds beschikbaar. Met andere woorden, een collectieve regeling is toegestaan, maar als daar een financiële compensatie aan moet worden verbonden, dan is dat een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf. Bovendien behoeft zo’n regeling ook altijd de instemming van de ACM.

Voor alle duidelijkheid, als u als individueel bedrijf partijen heeft moeten vernietigen wat tot omzetderving heeft geleid, dan is er wel de mogelijkheid om van de compensatieregeling van de overheid gebruik te maken, mits u aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet.

2. Compensatiefonds Sierteeltsector

Naar verwachting zal de uitvoeringsregeling op basis waarvan u gebruik kunt maken van het fonds medio volgende week door de overheid worden gepubliceerd. Zodra dat beschikbaar komt, zullen wij u daarover informeren. Vooruitlopend daarop willen wij u erop attenderen dat wanneer u een aanvraag wilt indienen, u zich via e-herkenning (niveau 1) bij RVO moet aanmelden. Meer informatie hierover kunt u vinden via deze link.

3. Coronaprotocol voor de agrarische sector

Voor de agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis geldt dit meer dan ooit. Stigas heeft vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus een protocol opgesteld voor de agrarische sector. U kunt het protocol <hier> downloaden.

4. Informatie landbouwraden

De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

« Terug

Sluiten