Nieuwe handelsvoorwaarden boomkwekerij per 1 juli 2020

woensdag 27 mei 2020 15:15

Royal Anthos en de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen hebben de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) uit 2008 vernieuwd en aangepast. De nieuwe handelsvoorwaarden gaan in per 1 juli 2020.

In de HBN 2020 zijn ten opzichte van de HBN uit 2008 enkele toevoegingen en wijzigingen aangebracht. Zo is de bepaling ‘verhindering tot aflevering door vorst’ (art 10, lid 6) uitgebreid met ‘onwerkbaar weer’, waaronder ook hevige regen valt. Dit omdat het bij zware regen niet altijd mogelijk is het land op te gaan met machines om de bomen uit de grond te halen. Ook is aan de HBN 2020 toegevoegd dat substraten voor pot- en containerteelt RHP gecertificeerd moeten zijn.

Verder is er in artikel 19 van de HBN 2020 een verbijzondering opgenomen met betrekking tot fytosanitaire keuringen op verzoek van de koper. Hieraan is toegevoegd dat een koper de overeenkomst mag annuleren als de verkoper niet kan, of wil voldoen aan de fytosanitaire eisen van de landen van bestemming, zoals door de koper is opgegeven.

Tot slot zijn in de nieuwe HBN, naast enkele kleine tekstuele verduidelijkingen, ook de namen van enkele organisaties en contactgegevens aangepast. Zo is de Nederlandse Bond van Boomkwekers vervangen door haar rechtsopvolger; de LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. District Boskoop is vervangen door Greenport Boskoop en de adressering van het Boskoops scheidsgerecht en het Nederlands scheidsgerecht voor de Boomkwekerij is geactualiseerd.

De handelsvoorwaarden zijn vermeld op de site van de Raad voor de Boomkwekerij:

« Terug

Sluiten