Anthos, NVWA en BKD werken aan een pilot voor vernieuwing exportinspectie bij leliehandelsbedrijven

donderdag 11 juni 2020 12:28

Belangstelling?: meld u aan bij Anthos! 

Anthos voert al geruime tijd besprekingen met de NVWA en de BKD  over een vernieuwing van de exportinspecties voor leliehandelsbedrijven. De essentie daarvan is dat deze bedrijven meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in de fytosanitaire partij inspecties en de BKD daarop toeziet middels audits en steekproeven. Het overleg heeft ertoe geleid dat bij voldoende belangstelling komend exportseizoen met een tweejarige pilot wordt gestart. Daarvoor is inmiddels een concept voor een implementatieplan ontwikkeld dat u via deze link kunt inzien. Hierin worden de randvoorwaarden voor deelname benoemd, de criteria vermeld waaraan een kwaliteitsplan van een deelnemend bedrijf moet voldoen, hoe de tracking & tracing moet zijn ingericht en hoe vorm wordt gegeven aan het BKD toezicht.

Wij verzoeken u van het bijgesloten plan kennis te nemen en ons uiterlijk voor 18 juni a.s. te laten weten of u serieus belangstelling heeft om aan deze pilot deel te nemen. Bij de lezing van het plan, zult u mogelijk op vragen of problemen stuiten die een deelname van uw bedrijf aan deze pilot in de weg kunnen staan. In het licht daarvan wil ik u erop attenderen dat Anthos met de NVWA/de BKD nog overleg voert over een aantal door ons gesignaleerde knelpunten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de interpretatie van het BMS-percentage (4.a), het real-time afboeken van EU-partijen (4.e),  de verplichtingen ten aanzien van het digitale leveringsbericht (4.f) en de invulling van het toezicht door de BKD (7.3). Aanvullend kunnen wij u ook melden dat wij met de NVWA tevens overleg voeren over de interpretatie van de grondnorm waarover wij ook afspraken willen maken in het kader van deze pilot. Wellicht dat het plan ook andere vragen bij u oproept, in welk geval wij u verzoeken om daarover contact met ons op te nemen.

De pilot gaat door als er definitief overeenstemming is bereikt over het implementatieplan en er minimaal vijf bedrijven aan deelnemen. Die moeten wel uiterlijk op 1 oktober 2020 goedkeuring hebben verkregen voor hun kwaliteitsplan. Daarover kunnen wij u overigens berichten dat Anthos daarvoor een concept heeft ontwikkeld waar deelnemers gebruik van kunnen maken bij het opstellen van hun eigen plan.  

Indien u belangstelling heeft om aan deze pilot mee te doen, dan wordt u verzocht dat voor voornoemde datum via een email aan het secretariaat van Anthos kenbaar te maken. Met de bedrijven die zich gemeld hebben, zal binnenkort ook een bijeenkomst worden belegd om het plan toe te lichten, de knelpunten te bespreken en vragen te beantwoorden.

« Terug

Sluiten