Update coronavirus

woensdag 18 maart 2020 10:36

Gisteren heeft het kabinet de maatregelen afgekondigd voor het bedrijfsleven, die in lijn liggen met het bericht dat wij gisteren hebben verstuurd. Samenvattend komen die op het volgende neer:

 1. Werktijdenverkorting
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
 2. Tijdelijke Borgstelling
  Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Aanvullend hierop vragen wij u aandacht voor het volgende:

 • Er vindt vandaag overleg plaats met de overheid over het instellen van een Noodfonds voor de tuinbouwsector. Het is nog niet duidelijk of en wanneer dat fonds er komt, hoe het eruit zal gaan zien en welke criteria worden gehanteerd bij de toekenning van eventuele schadebedragen. In het licht daarvan zullen wij vandaag een korte enquête onder onze leden uit laten gaan om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de omvang van de schade. Wij doen een dringend beroep op u om die enquête per omgaande in te vullen en aan ons te retourneren. In relatie hiermee doen wij nogmaals een dringend beroep op u om geleden schade goed te documenteren!
 • Wij ontvangen berichten van onze leden dat orders worden geannuleerd die gerelateerd zijn aan de uitbraak van het coronavirus. Anthos heeft juridisch advies ingewonnen om u meer duidelijkheid te kunnen geven hoe te handelen in dat soort gevallen. Mocht u daarin met acute problemen worden geconfronteerd, dan kunt u contact opnemen met Henk Westerhof of Alfons Zwetsloot, die beiden op het secretariaat van Anthos bereikbaar zijn.

Voor een nadere toelichting op het vorenstaande of voor de beantwoording van andere vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

« Terug

Archief > 2020 > maart

Sluiten