Vervolg Coronavirus

dinsdag 24 maart 2020 15:06

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Enquête

Vorige week hebben we een enquête uitgezet onder onze leden om inzicht te krijgen in de omvang van de schade die geleden wordt als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Voor de handelsbedrijven in de bloembollensector kan die oplopen tot 160 mln. euro en voor de boomkwekerijbedrijven wordt rekening gehouden met een geschat handelsrisico van plm. 40 mln. euro. Het is niet uitgesloten dat de schade verder op zal lopen als gevolg van de maatregelen die in verschillende landen van overheidswege worden genomen.

Onderstaand overzicht is een weergave van de resultaten van de enquête voor beide sectoren.

Bloembollen

Schadeposten Bloembollen.jpg

Boomkwekerij

Schadeposten Boomkwekerij.jpg

2. Noodfonds

Anthos voert overleg met alle andere brancheorganisaties in de tuinbouw over de instelling van een veelbesproken Noodfonds voor de tuinbouwsector. Daarvoor wordt namens de sierteeltsector, bestaande uit bloemen, bollen en bomen, een brief aan de minister voorbereid met het verzoek om zo’n noodvoorziening in te stellen. In die brief wordt een opgave gedaan van de verwachte schade die de verschillende geledingen in de sector lijden. De bedragen die voortvloeien uit onze enquête zijn in die brief verwerkt.

Om als bedrijf succesvol een beroep te kunnen doen op zo’n fonds moet u in ieder geval goed kunnen documenteren waar uw schade uit bestaat. Wij hebben u daar in eerdere nieuwsbrieven ook al op gewezen Aanvullend daarop kunnen wij u berichten dat er aan een format wordt gewerkt voor alle bedrijven in de tuinbouwsector aan de hand waarvan bedrijven hun schade kunnen bijhouden. Wij hebben daar samen met de Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten ook input aan gegeven en ervoor gezorgd dat in het format rekening wordt gehouden met de risico’s van de handel (o.a. debiteurenrisico en annuleringen). Zodra het format er is, zult u dat van ons ontvangen.

3. Leliemarkt

Op verzoek van een aantal handelsbedrijven is er een bericht opgesteld waarin lelietelers gewaarschuwd worden voor de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in relatie tot het komende plantseizoen. Dit bericht kunt via deze link bekijken en kunnen de bedrijven ook gebruiken in de richting van uw leveranciers. De redactie van Greenity zal dit bericht opnemen in haar Nieuwsbrief.

4. Informatie landbouwraden

De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

5. Inkooprisico Voorjaarsbloeiende bolgewassen

Uit de enquête en uit de vele contacten met leden blijkt dat er veel zorgen bestaan over het inkooprisico voor de voorjaarsbloeiende bolgewassen. Naar schatting 50% daarvan is inmiddels voorverkocht. De vrees richt zich op de prijsontwikkeling van deze gewassen in de komende periode en de gevolgen daarvan voor het resterende deel en de invloed daarvan op de afzet. Anthos is met verschillende leden hierover in overleg, alsook met de bemiddeling om te bezien of hiervoor een oplossing kan worden geboden.

« Terug

Archief > 2020 > maart

Sluiten