Vervolg Coronavirus

dinsdag 07 april 2020 15:58

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Aanvullende informatie Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

In aanvulling op eerdere berichtgeving over de NOW o.a. over de berekeningswijze van de loonkostensubsidie, vragen wij ook uw aandacht voor het doel en de voorwaarden die in de regeling zijn opgenomen. In het bijzonder artikel 3 en 4 (zie onderstaand). Bij de aanvraag van de subsidie en de keuze van de driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht, is het van belang de inhoud van deze artikelen in acht te nemen.

Artikel 3. Doel van de subsidie
Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

Artikel 4. Voorwaarden voor subsidieverlening
De Minister kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalender-maanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, per loonheffingennummer een subsidie verlenen over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

2. Advies KAVB vermindering areaal Tulpen

In de coronacrisis blijft de BKD haar werkzaamheden uitvoeren om de schade voor de langere termijn zo klein mogelijk te houden. Echter, de coronacrisis treft de sierteelt hard. Er is daarom vanuit de KAVB productgroep Tulp het initiatief genomen om alle tulpentelers te adviseren een deel van het areaal tulpen, oogst 2020, te vernietigen. Aanleiding hiervoor is de slechte marktsituatie die vanwege de coronacrisis wordt verwacht.

De BKD is verzocht de bijgesloten brief van de KAVB te sturen naar alle kwekers die dit jaar bij de BKD tulpen hebben geregistreerd. Gezien de bijzondere situatie wil de BKD daar graag aan voldoen.

Vragen
Opgemerkt wordt dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de brief bij de KAVB ligt. Zijn er vragen over de brief, dan verwijs ik u naar de leden van de Productgroep Tulp met telefoonnummers in de brief.

Partij-informatie aanpassen
Mocht u besluiten een deel van het areaal tulpen te vernietigen, dan zal op uw verzoek de keurmeester van de BKD bij de eerstvolgende keuring de partij-informatie aanpassen. Er volgt dan in het najaar een restitutie van de areaalheffing.

3. Belastingen

Drie maanden uitstel voor energiebelasting en ODE
Ondernemers krijgen uitstel van betaling voor de energiebelasting (EB) of Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw hierover. Het uitstel van betaling voor deze regelingen moet zorgen voor meer liquiditeit bij ondernemers, volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in zijn brief aan de Tweede Kamer. Energieleveranciers zullen voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengen.  In oktober 2020 worden deze belastingen echter alsnog via een aanvullende factuur in rekening gebracht.

Online formulier voor aanvragen uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Het aanvragen voor ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Dit kan via een online formulier en gelijk voor alle andere belastingschulden die daar in de komende drie maanden bijkomen. Behalve de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen, gaat het uitstel ook gelden belastingen zoals de energiebelasting, milieubelastingen, assurantiebelasting, kansspelbelasting, accijns en de verhuurderheffing.

Corona-dossier: uitstel belastingen
Een compleet overzicht van alle maatregelen en aandachtspunten rondom belastingen, vindt u hier.

4. BPL heeft gevraagd de volgende informatie onder uw aandacht te brengen

Het coronavirus raakt veel werkgevers in de agrarische- en groene sectoren. Sommige werkgevers hebben/ krijgen daardoor wellicht moeite met het tijdig betalen van de pensioenpremies. BPL Pensioen wil graag het signaal afgeven dat in dat geval graag wordt meegedacht. Om die reden is er een nieuwsbrief op de website van BPL Pensioen geplaats met onderstaande tekst (zie ook: https://www.bplpensioen.nl/nieuws/corona-update-voor-werkgevers).

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten