Vervolg Coronavirus

woensdag 08 april 2020 15:57

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Uitbreiding noodpakket

Het kabinet heeft gisteren per brief de stand van zaken en een aantal uitbreidingen op het pakket aan ondersteunings­maatregelen bekendgemaakt. Ook nu geldt weer dat bij een aantal van deze maatregelen nog moet blijken of ze in de praktijk voldoende soelaas bieden.  Wij hebben aan de hand van de van VNO-NCW ontvangen informatie een korte weergave gemaakt van de onderwerpen die in de brief worden benoemd:

Noodmaatregelen

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Over enkele weken ontvangt de Kamer een algemene maatregel van bestuur. Op basis van de contouren die reeds bekend zijn kunnen gemeenten al beginnen met het verwerken van aanvragen.
 • Compensatiemaatregel eigen bijdrage kinderopvang. Het kabinet streeft ernaar om op zo kort mogelijke termijn nadere duidelijkheid te geven over de vorm van de compensatie en wanneer die wordt uitgekeerd. De maatregel geldt vooralsnog tot 28 april maar kan indien nodig verlengd worden.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Deze maatregel is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrije gift van 4.000 euro. Het aantal sectoren (SBI-codes) dat aanspraak kan maken op de regeling wordt uitgebreid, maar wordt helaas niet opengesteld voor alle sectoren.
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het loket bij UWV is op 6 april geopend. Er wordt gesproken over een aangepaste NOW regeling waarbij ook een tegemoetkoming in de kosten van seizoensarbeid wordt voorzien, maar daar vooralsnog geen besluit genomen.
 • Er zijn nog steeds gesprekken gaande over de vorming van een Steunfonds c.q. schaderegeling, maar over de vorming en de werking ervan is op dit moment niets met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk wordt daar volgende week meer over duidelijk.

Kredietfaciliteiten (BMKB, GO, Qredits, Borgstelling Landbouw).

 • Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën werkt aan een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden zodat kredietverzekeraars niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen. Voor deze maatregel moet goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie
 • GO met een coronamodule (GO-C). Met de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) helpt EZK zowel het mkb als (middel)grote bedrijven door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties. Het garantiepercentage van GO-C zal 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb-ondernemingen met omzet tot 50 miljoen euro) bedragen. Het totale garantieplafond voor de GO wordt verhoogd naar 10 miljard euro. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar.
 • Fonds voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven. Een brede groep bedrijven wordt met eigen vermogen of risicodragend vermogen gefinancierd. Dat is o.a. non bancair gefinancierd mkb dat over jaren gefinancierd is door bijvoorbeeld ingehouden winst. Deze bedrijven hebben doorgaans wel een gezonde balans, maar hebben geen bankrelatie en kunnen momenteel - als gevolg van de coronacrisis - moeilijk bij de bank terecht voor een overbruggingskrediet omdat banken zich nu richten op bestaande klanten. Het kabinet zal overbruggingskredieten toegankelijk maken voor deze door de coronacrisis getroffen bedrijven. De Regionale ontwikkelingsmaatschap­pijen (ROM’s) zullen op verzoek van het kabinet deze kredieten verstrekken.
 • Kleinere non-bancair gefinancierde bedrijven. Qredits verstrekt kredieten tot 250.000 euro aan kleine bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen. Het kabinet heeft aangekondigd Qredits financieel te ondersteunen, zodat Qredits uitstel van aflossing kan verstrekken met  rentekorting aan kleine ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt.
 • Verlaging premie BMKB coronamodule en ophogen garantiebudget. De BMKB-provisie van de coronamodule is van 3,9% naar 2% verlaagd. Het  garantiebudget wordt verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.
 • Opschorten uitfasering Groeifaciliteit (GF) met 1 jaar tot 1 juli 2021. Vanwege de coronaproblematiek wordt de geplande uitfasering van de Groeifaciliteit met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021.
 • Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK). De overheid verstrekt via de VFF en het IK leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis getroffen ondernemers kunnen uitstel van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van zes maanden (van 1 april jl. tot 1 oktober). Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.
 • Openstellen coronamodule BMKB voor niet-bancaire financiers. Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Voor de coronamodule is een verkort schriftelijk accreditatie proces ingericht.

Belastingdienst

 • Bijzonder uitstel van betaling. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag  heeft ontvangen. Bij een aanvraag krijgt de ondernemer meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden wordt om aanvullende informatie gevraagd.
 • Schrappen verzuimboete betalingsverzuim. Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, wordt een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim geschrapt.
 • Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente. Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook wordt per 1 jui1 2020 het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.

Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug. In aanvulling hierop is op 2 april jl. een aantal aanvullende maatregelen getroffen.

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten