Vervolg Coronavirus

24-04-2020 16:47 24-04-2020 16:47

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Noodfonds

Vorige week is bekend geworden dat er voor de voedingstuinbouw en de sierteelt een compensatieregeling van plm. 600 miljoen euro beschikbaar komt. Op basis daarvan kunnen ondernemers die in de periode maart, april, mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in diezelfde periode in de drie voorafgaande jaren 2017-2019 met een forse omzetdaling worden geconfronteerd, een beroep doen op een financiële compensatie. Uitgangspunt van de regeling is echter wel dat eerste 30% van de omzetderving onder het ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% voor een aanzienlijk deel compenseert. Ook wordt de totale vergoeding per bedrijf geplafonneerd.

Over de procedure die bedrijven moeten volgen om een beroep te kunnen doen op deze compensatieregeling vindt overleg plaats met het ministerie van LNV en RVO. Daarover wordt waarschijnlijk volgende week meer duidelijk. Of de regeling u soelaas zal bieden, moet u dus nog afwachten. Wij verwachten echter dat veel van onze leden er in beperkte mate gebruik van kunnen maken, gelet op de hiervoor genoemde voorwaarden, maar ook omdat voor vele van onze leden de omvang van hun omzetderving pas later dit jaar duidelijk zal worden. Blijf echter attent op de verdere uitwerking van de regeling en dat geldt in het bijzonder voor de bedrijven die schade hebben ondervonden bij het de afzet van het visueel aantrekkelijk product!  Wij blijven ons overigens ook inzetten om de latere omzetderving voor een vergoeding in aanmerking te laten komen.   

2. Nieuwe overeenkomsten/contracten

Inmiddels is duidelijk dat de uitbraak van het coronavirus bij bestaande contracten tot praktische en uiteindelijk ook juridische problemen leidt. Om te voorkomen dat u bij nieuwe contracten tegen de dezelfde problemen aanloopt, is het raadzaam clausules op te nemen waarmee u zich indekt tegen risico’s, zoals de uitbraak van coronavirus. Immers is de uitbraak van het virus op dit moment is - als u nu contracten sluit -  géén onvoorziene omstandigheid meer.

Leden van Anthos kunnen hiervoor gebruik maken van standaardclausules die aanvullend op de Anthos inkoop- en verkoopvoorwaarden kunnen worden gebruikt. De standaardclausules zijn binnenkort te downloaden van de website van Anthos. U wordt hierover geïnformeerd in een separaat ledenbericht.

3. Overleg met vakbonden

Anthos heeft overleg gevoerd met de vakbonden over het openbreken van de cao om de loonsverhoging van 2% per 1 juli 2020 uit te kunnen stellen tot een latere datum. De druk op bedrijven die in financiële nood verkeren vanwege de coronacrisis zou daarmee enigszins verlicht kunnen worden. Vooralsnog staat landelijk vakbondsbeleid een dergelijke generieke oplossing in de weg. De bonden zijn wel bereid om op bedrijfsniveau mee te denken, maar dan wel op basis van de cijfers en prognoses waaruit de financiële noodzaak en het perspectief duidelijk moet worden.

N.B. Wel is er een akkoord met de vakbonden over de ketenbepaling bij een contractduur tot en met 9 maanden (cao-artikel 03.03.A). Voor arbeidsovereenkomsten die vallen onder de werking van dit artikel geldt dat artikel 7:628a lid 5 BW niet van toepassing is. Dit houdt in dat de werkgever niet verplicht is om na 12 maanden dienstverband een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Voor andere dienstverbanden geldt deze verplichting uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wel. Voor de berekening van de periode van 12 maanden worden arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld.

4. Brief buitenlandse afnemers

Ons bereiken berichten dat verschillende buitenlandse afnemers kennelijk op de hoogte zijn van steunmaatregelen die de Nederlandse overheid het bedrijfsleven biedt. Om die reden vragen zij nog wel eens om een ruimhartige opstelling van hun leverancier in de nakoming van reeds aangegane transacties. Wij hebben voor dit soort situaties een brief opgesteld die u in voorkomende gevallen in de richting van uw afnemer kunt gebruiken. De brief, incl. de Engelstalige versie, kunt u via deze link inzien.

5. Enquête

Wij hebben eerder deze week een enquête uit laten gaan om vast te kunnen stellen in welke mate onze leden gebruikmaken van het pakket aan steunmaatregelen. Een groot aantal leden heeft daarop reeds gereageerd, maar mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u vriendelijk om daar alsnog zorg voor te dragen.

6. NOW

Met de aangekondigde extra steunmaatregel, leek het 'NOW-dossier' voor de tuinbouw gesloten. De Tweede Kamer kwam echter met moties over uitbreiding van de NOW. Een daarvan vraagt om uitbreiding in verband met aanspraak op de NOW-regeling door concerns ('werkmaatschappijen'); deze is aangenomen. Een andere motie vraagt in verband met de inzet van seizoensarbeid om aanpassing van de NOW door een representatieve periode van de omzet te nemen. Deze motie is aangehouden en minister Koolmees van Sociale Zaken moet daar nog op reageren. Verschillende leden van Anthos hebben hun zorg geuit over de aanpassing van die periode en vrezen dat zij daardoor niet meer van de huidige NOW-regeling gebruik kunnen maken. Wij volgen deze ontwikkeling nauwlettend en hebben richting andere partijen aangegeven dat een aanpassing niet in de plaats van de huidige regeling mag komen, maar dat die een aanvullend karakter moet hebben. Wij vangen bovendien signalen op dat de minister de periode niet wil aanpassen voor de tuinbouwsector, omdat in de gevraagde voorziening al wordt voorzien in de compensatieregeling voor de sierteelt.

7. Informatie landbouwraden

De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten